عباس(ع) آمد تا برادری را معنا کند ، وفا را شرح دهد ، ایثار را الگو باشد،

شجاعت را  تفسیر کند و دلاوری را مصداقی والا گردد.

میلادش مبارک.