خانواده به عنوان مهمترین واحد اجتماعی در تمام اعصار تاریخ نقش عمده ای در ایجاد یک جامعه ی سالم، مبتکر و پویا داشته و در تمام ادیان الهی نیز تشکیل خانواده مدیریت خانواده و تربیت فرزدان صالح اموری مقدس بوده است از انجا که خانواده نزدیکترین تماس را با کودک طی سال های رشد وی دارد در شکل گیری ارزش ها وجه نظرها و باور داشت های کودک نقش اصلی را بر عهده دارد و بر نوع روابطی که فرد با عوامل و نهادهای اجتماعی دیگر دارد تایر می گذارد ...

این مستند با موضوعات زیر میباشد:

ماهواره

بازی های رایانه ای

فضای مجازی

تهاجم فرهنگی

و...

دانلود