همان طور که می دانید سفر در زمان یکی از بزرگترین آرزوهای انسان و در عین حال یکی از مبهم ترین و ناشناخته ترین جنبه های علم است.
طی نظریاتی که در رابطه با این زمینه وجود دارد(همچون نظریه ی ریسمان یا همان دنیای موازی)بیان شده که سرعت بالاتر از نور می تواند به معنی ارسال اطلاعات به گذشته باشد که نقض کننده ی اصل علیت در فیزیک است. اما بر اساس اصل تفسیر مجدد فینبرگ چنین اتفاقی رخ نخواهد داد:زیرا برای دریافت یک تاکیون که در زمان حال خود احتیاج به تاکیونی دارد که باید در آینده فرستاده شود به طوری که انگار تاکیون در زمان حال فرستاده می شود تا در آینده دریافت گردد.
البته نمی توان گفت که تاکیون ها ذرات ناپدید و غیر قابل دیدنی هستند،اگر بتوانیم آنها را در واکنش های برون هسته ای تولید کنیم و در صورت بارور سازی آنها با تعقیب روشنایی تشعشعات چرنکاو می توان آنها را دید (البته با بارور کردن آنها سرعتشان افزایش می یابد) آزمایشات زیادی در این خصوص انجام شده است که التزام دیدن آنها ساتع شدن مواد طبیعی قابل رویت است که در هیچ یک از آنها نتیجه منفی بود و ذرات تاکیون دیده نشدند.
طبق رابطه ی کلین - گوردن (Klein-Gordon) که در خصوص امواج وجود دارد ثابت شده که ما نمی توانیم از تاکیون ها برای انتقال اطلاعات استفاده کنیم!
در واقع انجام این کار احتیاج به رمز نویسی ای دارد که در آن با تمرکز میدان تاکیون ها همراه است و فرستادن آن نیازمند گیرنده های مخصوص می باشد که این کار را انجام دهند.دسته بندی : بخش علمی ,