1) بسم‌ الله الرّحمن الرّحیم

به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی
حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا متقاعد کرد که درباره‌ی آنها مستقیماً با شما سخن بگویم. من شما جوانان را مخاطب خود قرار میدهم؛ نه به این علّت که پدران و مادران شما را ندیده می‌انگارم، بلکه به این سبب که آینده‌ی ملّت و سرزمینتان را در دستان شما میبینم و نیز حسّ حقیقت‌جویی را در قلبهای شما زنده‌تر و هوشیارتر می‌یابم. 

1)    Nel nome di Dio Misericordioso e Caritatevole
Ai giovani europei e nord americani
I recenti eventi accaduti in Francia e altri paesi occidentali mi hanno convinto a parlarne con voi. Io mi dirigo a voi, giovani, non perché voglio evitare i vostri genitori, ma piuttosto perché il futuro delle vostre nazioni e dei vostri paesi saranno nelle vostre mani e inoltre ritengo che l'istinto della ricerca della verità sia più vigoroso e attento nei vostri cuori. 


1) بسم‌ الله الرّحمن الرّحیم
به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی
حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا متقاعد کرد که درباره‌ی آنها مستقیماً با شما سخن بگویم. من شما جوانان را مخاطب خود قرار میدهم؛ نه به این علّت که پدران و مادران شما را ندیده می‌انگارم، بلکه به این سبب که آینده‌ی ملّت و سرزمینتان را در دستان شما میبینم و نیز حسّ حقیقت‌جویی را در قلبهای شما زنده‌تر و هوشیارتر می‌یابم.

1)    Nel nome di Dio Misericordioso e Caritatevole
Ai giovani europei e nord americani
I recenti eventi accaduti in Francia e altri paesi occidentali mi hanno convinto a parlarne con voi. Io mi dirigo a voi, giovani, non perché voglio evitare i vostri genitori, ma piuttosto perché il futuro delle vostre nazioni e dei vostri paesi saranno nelle vostre mani e inoltre ritengo che l'istinto della ricerca della verità sia più vigoroso e attento nei vostri cuori. 

2)    همچنین در این نوشته به سیاستمداران و دولتمردان شما خطاب نمیکنم، چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت و درستی جدا کرده‌اند.
2)     In questo scritto io non mi rivolgo ai vostri politici e ai vostri statisti perché credo che essi abbiano coscientemente separato la via della politica da quella della rettitudine e della verità.


3)    سخن من با شما درباره‌ی اسلام است و به‌طور خاص، درباره‌ی تصویر و چهره‌ای که از اسلام به شما ارائه میگردد.
3)    Io vorrei parlarvi dell'Islam, in particolare dell'immagine che viene rappresentata come Islam.


4)    از دو دهه پیش به این سو ــ یعنی تقریباً پس از فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی ــ تلاشهای زیادی صورت گرفته است تا این دین بزرگ، در جایگاه دشمنی ترسناک نشانده شود. تحریک احساس رعب و نفرت و بهره‌گیری از آن، متأسّفانه سابقه‌ای طولانی در تاریخ سیاسی غرب دارد.
4)    Molti tentativi sono stati fatti nel passato ventennio, dalla disintegrazione dell'Unione Sovietica, per dare a questa grande religione il ruolo di un orribile nemico. La creazione di sentimenti di orrore ed odio e la loro utilizzazione ha, sfortunatamente, una lunga tradizione nella storia politica dell'Occidente.


5)    من در اینجا نمیخواهم به «هراس‌های» گوناگونی که تاکنون به ملّتهای غربی القاء شده است، بپردازم. شما خود با مروری کوتاه بر مطالعات انتقادی اخیر پیرامون تاریخ، می‌بینید که در تاریخنگاری‌های جدید، رفتارهای غیر صادقانه و مزوّرانه‌ی دولتهای غربی با دیگر ملّتها و فرهنگهای جهان نکوهش شده است.
5)    Qui, io non voglio trattare le differenti fobie con le quali le nazioni occidentali sono state massicciamente indottrinate. Una rapida lettura dei recenti studi storici vi permetterebbe di comprendere che il trattamento insincero e ipocrita delle altre nazioni e culture da parte dei governi occidentali è stato censurato nelle moderne storiografie.


6)    تاریخ اروپا و امریکا از برده‌داری شرمسار است، از دوره‌ی استعمار سرافکنده است، از ستم بر رنگین‌پوستان و غیر مسیحیان خجل است؛ محقّقین و مورّخین شما از خونریزی‌هایی که به نام مذهب بین کاتولیک و پروتستان و یا به اسم ملیّت و قومیّت در جنگهای اوّل و دوّم جهانی صورت گرفته، عمیقاً ابراز سرافکندگی میکنند.
6)    La storia degli Stati Uniti e dell'Europa porta la vergogna della schiavitù, l'imbarazzo del periodo coloniale e l'umiliazione e l'oppressione dei popoli di colore e di quelli non cristiani. I vostri ricercatori e storici si vergognano profondamente dei massacri perpetrati in nome della religione da cattolici e protestanti o nel nome della razionalità e dell'appartenenza razziale durante la prima e la seconda guerra mondiale.


7)    این به‌خودی‌خود جای تحسین دارد و هدف من نیز از بازگوکردن بخشی از این فهرست بلند، سرزنش تاریخ نیست، بلکه از شما میخواهم از روشنفکران خود بپرسید چرا وجدان عمومی در غرب باید همیشه با تأخیری چند ده ساله و گاهی چند صد ساله بیدار و آگاه شود؟ چرا بازنگری در وجدان جمعی، باید معطوف به گذشته‌های دور باشد نه مسائل روز؟ چرا در موضوع مهمّی همچون شیوه‌ی برخورد با فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، از شکل‌گیری آگاهی عمومی جلوگیری میشود؟
7)    Questa lettura è ammirevole. Menzionando solo una piccola parte di questa lunga lista, io non voglio screditare la storia, piuttosto io vorrei chiede ai vostri intellettuali come e perché la coscienza in Occidente si risvegli e venga a galla solo dopo decadi o secoli. Perché la revisione della coscienza collettiva deve applicarsi al lontano passato e non ai problemi attuali? Perché sono stati fatti tentativi per evitare la consapevolezza diffusa riguardante un importante assunto come quello concernente la cultura ed il pensiero islamico?


8)    شما بخوبی میدانید که تحقیر و ایجاد نفرت و ترس موهوم از «دیگری»، زمینه‌ی مشترک تمام آن سودجویی‌های ستمگرانه بوده است. اکنون من میخواهم از خود بپرسید که چرا سیاست قدیمی هراس‌افکنی و نفرت‌پراکنی، این‌بار با شدّتی بی‌سابقه، اسلام و مسلمانان را هدف گرفته است؟
چرا ساختار قدرت در جهان امروز مایل است تفکر اسلامی در حاشیه و انفعال قرار گیرد؟ مگر چه معانی و ارزشهایی در اسلام، مزاحم برنامه‌ی قدرتهای بزرگ است و چه منافعی در سایه‌ی تصویرسازی غلط از اسلام، تأمین میگردد؟
8)    Voi conoscete bene che l'umiliazione ed il diffondere l'odio e la paura immaginaria dell'altro hanno costituito la base comune di tutte di tutti gli oppressori. Ora io vorrei chiedervi perché la vecchia pratica di diffusione di fobia e odio abbia preso come bersaglio l'Islam ed I musulmani con una intensità senza precedenti. Perché le strutture di potere nel mondo vogliono che il pensiero islamico sia marginalizzato e rimanga latente?
Come possono i concetti e di valori dell'Islam disturbare il programma delle super potenze e quali interessi sono salvaguardati all'ombra della distorsione dell'immagine dell'Islam?


9)    پس خواسته‌ی اوّل من این است که درباره‌ی انگیزه‌های این سیاه‌نمایی گسترده علیه اسلام پرسش و کاوش کنید.
9)    Da qui la mia prima richiesta: studiate e ricercate quali siano le motivazioni che si nascondono dietro questa diffusa denigrazione dell'immagine dell'Islam.


10)    خواسته‌ی دوم من این است که در واکنش به سیل پیشداوری‌ها و تبلیغات منفی، سعی کنید شناختی مستقیم و بی‌واسطه از این دین به دست آورید. منطق سلیم اقتضاء میکند که لااقل بدانید آنچه شما را از آن میگریزانند و میترسانند، چیست و چه ماهیّتی دارد.
10)    La mia seconda richiesta è che come reazione all'ondata di pregiudizi e disinformazione si cerchi una conoscenza diretta, di prima mano, di questa religione,; una logica saggia richiede che poi capiate la natura e l'essenza di ciò con cui vi stano spaventando e da cui vi tengono lontano.


11)    من اصرار نمیکنم که برداشت من یا هر تلقّی دیگری از اسلام را بپذیرید بلکه میگویم اجازه ندهید این واقعیّت پویا و اثرگذار در دنیای امروز، با اغراض و اهداف آلوده به شما شناسانده شود. اجازه ندهید ریاکارانه، تروریست‌های تحت استخدام خود را به عنوان نمایندگان اسلام به شما معرفی کنند.
11)    Io non insisto che voi accettiate la mia lettura o qualsiasi altra lettura
dell'Islam. Quello che io voglio dire è: non permettete che questa dinamica e questa realtà effettiva nel mondo attuale vi sia spiegata attraverso risentimenti e pregiudizi, non permettete loro di presentare ipocritamente i terroristi che hanno reclutato come rappresentanti dell'Islam.


12)    اسلام را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اوّل آن بشناسید. با اسلام از طریق قرآن و زندگی پیامبر بزرگ آن (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌و‌سلّم) آشنا شوید. من در اینجا مایلم بپرسم آیا تاکنون خود مستقیماً به قرآن مسلمانان مراجعه کرده‌اید؟ آیا تعالیم پیامبر اسلام (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) و آموزه‌های انسانی و اخلاقی او را مطالعه کرده‌اید؟ آیا تاکنون به جز رسانه‌ها، پیام اسلام را از منبع دیگری دریافت کرده‌اید؟
12)    Ricevete la conoscenza dell'Islam attraverso le sue fonti primarie e originali. Acquisite informazioni sull'Islam attraverso il Corano e la vita del Profeta. Io vorrei chiedervi se avete direttamente letto il Corano dei musulmani. Avete voi studiato gli insegnamenti del profeta dell'Islam e le sue dottrine umane ed etiche? Avete mai ricevuto il messaggio dell'Islam da altre fonti che non fossero i mass-media?


13)    آیا هرگز از خود پرسیده‌اید که همین اسلام، چگونه و بر مبنای چه ارزشهایی طیّ قرون متمادی، بزرگترین تمدّن علمی و فکری جهان را پرورش داد و برترین دانشمندان و متفکّران را تربیت کرد؟
13)    Vi siete mai chiesti come e sulla base di quale valore abbia l'Islam realizzato la più grande civiltà scientifica e intellettuale del mondo e formato i più importanti scienziati ed intellettuali attraverso molti secoli?


14)    من از شما میخواهم اجازه ندهید با چهره‌پردازی‌های موهن و سخیف، بین شما و واقعیّت، سدّ عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بیطرفانه را از شما سلب کنند. امروز که ابزارهای ارتباطاتی، مرزهای جغرافیایی را شکسته است، اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند.
14)    Io vorrei che voi non permetteste ai costruttori di immagini degradanti ed offensive di creare un abisso fra voi e la realtà, privandovi della possibilità di un giudizio imparziale. Oggi I mezzi di comunicazione hanno rimosso i confini geografici; non permette loro di costruirvi attorno dei confini mentali.


15)    اگر چه هیچکس به‌صورت فردی نمیتواند شکافهای ایجاد شده را پر کند، امّا هر یک از شما میتواند به قصد روشنگریِ خود و محیط پیرامونش، پلی از اندیشه و انصاف بر روی آن شکافها بسازد.
15)    Sebbene nessuno, individualmente, possa colmare la divisione creata, ciascuno di voi può costruire un ponte di pensiero e correttezza sopra il divario, per illuminare se stesso e l'ambiente circostante.


16)    این چالش از پیش طراحی شده بین اسلام و شما جوانان، اگر چه ناگوار است امّا میتواند پرسش‌های جدیدی را در ذهن کنجکاو و جستجوگر شما ایجاد کند.
16)    Mentre una sfida pianificata fra l'Islam e voi, giovani, non è auspicabile, essa può far sorgere nuove domande nelle vostre menti curiose ed indagatrici.


17)    تلاش در جهت یافتن پاسخ این پرسش‌ها، فرصت مغتنمی را برای کشف حقیقت‌های نو پیش روی شما قرار میدهد.
17)    I tentativi di trovare risposte a queste domande vi forniranno l'opportunità di scoprire nuove verità.


18)    بنابراین، این فرصت را برای فهم صحیح و درک بدون پیشداوری از اسلام از دست ندهید تا شاید به یمن مسئولیّت‌پذیری شما در قبال حقیقت، آیندگان این برهه از تاریخ تعامل غرب با اسلام را با آزردگی کمتر و وجدانی آسوده‌تر به نگارش درآورند.
سیّدعلی خامنه‌ای
۱۳۹۳/۱۱/۱

18)    Perciò non perdete l'occasione di conquistare un'adeguata, corretta e imparziale comprensione dell'Islam, cosى che, fortunatamente, dovuto al vostro senso di responsabilità verso il vero, le future generazioni scriveranno la storia dell'attuale interazione fra l'Islam e l'Occidente con una coscienza più chiara e meno risentimento.

Seyyed Ali Khamenei
21st Jan. 2015
دسته بندی : بیانات مقام معظم رهبری , 
برچسب ها : islam ,  italian ,  italy ,  khamenei ,  letter4u ,  آیت الله خامنه ای ,  اسلام ,