میلاد با سعادت شمس الشموس ،

              انیس النفوس  سلطان طوس، 

امام الرئوف علی بن موسی الرضا (ع) فرخنده باد  

          خاک پای زایر شاه خراسان میشوم

         یارضا میگویم و آیینه بندان میشوم

        هر کجا باشم گدای کوی این آقا منم

    همچو موسی سائل دستان سلطان میشوم