ستاد شاهد دانشگاه علوم پزشكی همدان ستادشاهد و امورایثارگران دانشگاه علوم پزشكی همدان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باید برای خدا رفت ، رفت تا آنجا که پیامت دهند ، ماموریتت تمام شد . http://www.hamedan-shahed.ir 2017-08-20T15:31:58+01:00 text/html 2017-08-04T03:30:00+01:00 www.hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت ولادت امام رضا (ع) بر تمامی شیعیان جهان مبارک باد http://www.hamedan-shahed.ir/post/879 <IMG style="WIDTH: 546px; HEIGHT: 323px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://kafshdoozaki.ir/wp-content/uploads/2014/09/emam-reza.jpg" width=509 height=290> text/html 2017-07-27T03:30:00+01:00 www.hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت عملیات مرصاد http://www.hamedan-shahed.ir/post/878 <P><FONT size=2><STRONG>عملیات مرصاد</STRONG> یا <B>عملیات فروغ جاویدان</B> نام نبردی است که توسط </FONT><A class=mw-redirect title="سازمان مجاهدین خلق" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82"><FONT size=2>سازمان مجاهدین خلق</FONT></A><FONT size=2> طرح‌ریزی شد و میان </FONT><A title="ارتش جمهوری اسلامی ایران" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"><FONT size=2>ارتش جمهوری اسلامی ایران</FONT></A><FONT size=2> و </FONT><A class=mw-redirect title="سازمان مجاهدین خلق" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82"><FONT size=2>سازمان مجاهدین خلق</FONT></A><FONT size=2> در اواخر </FONT><A title="جنگ ایران و عراق" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82"><FONT size=2>جنگ ایران و عراق</FONT></A><FONT size=2>، در سال </FONT><A title="۱۳۶۷ (خورشیدی)" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B7_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C)"><FONT size=2>۱۳۶۷</FONT></A><FONT size=2> درگرفت. پس از چند روز درگیری درنهایت نیروهای </FONT><A class=mw-redirect title="ارتش ایران" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"><FONT size=2>ارتش ایران</FONT></A><FONT size=2> بر </FONT><A class=mw-redirect title="سازمان مجاهدین خلق" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82"><FONT size=2>سازمان مجاهدین خلق</FONT></A><FONT size=2> پیروز شد. تعداد زیادی از نیروهای مهاجم در این نبرد کشته شدند.</FONT></P> <P><FONT size=2>در تیر ماه ۶۷ صدام حسین طی یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: «... بعد از مدتی خواهید دید که چگونه مجاهیدن خلق به اعماق خاک خودشان نفوذ خواهند کرد و همین‌طور پیوستن مردم ایران به صفوف آنها را خواهید دید.»<SUP id=cite_ref-2 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-2">[۲]</A></SUP> به این ترتیب شش روز پس از قبول </FONT><A title="قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DB%B5%DB%B9%DB%B8_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA"><FONT size=2>قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت</FONT></A><FONT size=2> توسط ایران، نیروهای عراقی توافقات این قطعنامه را زیر پا گذاشته، مجدداً در جنوب و حوالی </FONT><A title=خرمشهر href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1"><FONT size=2>خرمشهر</FONT></A><FONT size=2> حمله کردند تا راه نفوذ برای ارتش مجاهدین خلق باز شود و حتی توانستند تا آستانهٔ تصرف آن پیش روند. به این ترتیب نیروهای دفاعی ایران در جبهه‌های جنوبی مستقر شدند. در این زمان سازمان مجاهدین عملیاتی با نام فروغ جاویدان را از مرزهای غرب ایران آغاز کرد.</FONT></P> <P><A title="مسعود رجوی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C"><FONT size=2>مسعود رجوی</FONT></A><FONT size=2> در شب آغاز عملیات گفت: «براساس تقسیمات انجام شده، ۴۸ ساعته به </FONT><A title=تهران href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86"><FONT size=2>تهران</FONT></A><FONT size=2> خواهیم رسید... کاری که ما می‌خواهیم انجام دهیم در حد توان و اشل یک ابرقدرت است؛ چون فقط یک ابرقدرت می‌تواند کشوری را ظرف این مدت تسخیر کند... از </FONT><A class=mw-redirect title="پایگاه نوژه" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%88%DA%98%D9%87"><FONT size=2>پایگاه نوژه</FONT></A><FONT size=2> هم ترسی نداشته باشید؛ هر سه ساعت به سه ساعت دستور می‌دهم هواپیماهای عراقی بیایند و آنجا را بمباران کنند. </FONT><A class=mw-redirect title="پایگاه هوایی تبریز" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2"><FONT size=2>پایگاه هوایی تبریز</FONT></A><FONT size=2> را هم با هواپیما هر سه ساعت به سه ساعت مورد هدف قرار خواهیم داد... علاوه بر آن، ضد هوایی و موشک سام ۷ هم که داریم... هوانیروز عراق تا </FONT><A title="سرپل ذهاب" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84_%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8"><FONT size=2>سرپل ذهاب</FONT></A><FONT size=2> به‌همراه ستون‌ها خواهد بود. از نظر هوایی ناراحت نباشید چون هواپیماهای عراقی پشتیبان ما هستند و تمام ماشین‌ها به صورت ستون حرکت می‌کنند.»<SUP id=cite_ref-.D9.86.DB.8C.D9.88.DB.8C.D9.88.D8.B1.DA.A9_.D8.AA.D8.A7.DB.8C.D9.85.D8.B2_.DB.B1_3-0 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-.D9.86.DB.8C.D9.88.DB.8C.D9.88.D8.B1.DA.A9_.D8.AA.D8.A7.DB.8C.D9.85.D8.B2_.DB.B1-3">[۳]</A></SUP><SUP id=cite_ref-.D8.A8.DB.8C.E2.80.8C.D8.A8.DB.8C.E2.80.8C.D8.B3.DB.8C_4-0 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-.D8.A8.DB.8C.E2.80.8C.D8.A8.DB.8C.E2.80.8C.D8.B3.DB.8C-4">[۴]</A></SUP></FONT></P> <H2><FONT size=2><SPAN id=.D9.81.D8.B1.D9.88.D8.BA_.D8.AC.D8.A7.D9.88.DB.8C.D8.AF.D8.A7.D9.86 class=mw-headline>فروغ جاویدان</SPAN><SPAN class=mw-editsection><SPAN class=mw-editsection-bracket>[</SPAN><A title="ویرایش بخش: فروغ جاویدان" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF&amp;action=edit&amp;section=2">ویرایش</A><SPAN class=mw-editsection-bracket>]</SPAN></SPAN></FONT></H2> <P><FONT size=2>در آن تاریخ نیروهای نظامی موسوم به </FONT><A class=mw-redirect title="سازمان مجاهدین خلق" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82"><FONT size=2>سازمان مجاهدین خلق</FONT></A><FONT size=2> فاصلهٔ تنگه </FONT><A class=new title="پاتاق (صفحه وجود ندارد)" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82&amp;action=edit&amp;redlink=1"><FONT size=2>پاتاق</FONT></A><FONT size=2> تا منطقه </FONT><A class=new title="چهارزبر (صفحه وجود ندارد)" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%B1&amp;action=edit&amp;redlink=1"><FONT size=2>چهارزبر</FONT></A><FONT size=2> در ۳۴ کیلومتری </FONT><A title=کرمانشاه href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87"><FONT size=2>کرمانشاه</FONT></A><FONT size=2> را با سرعت خیلی زیاد طی کردند. به دلیل هجوم همزمان ارتش عراق به جبهه جنوب بخش عمده‌ای از توان نظامی ایران در جبهه‌های جنوب غربی مشغول دفع تهاجم عراق بودند. به همین دلیل در برابر حرکت ستون‌های مجاهدین مقاومت کلاسیکی وجود نداشت و با پشتیبانی نیروهای عراقی مجاهدین با سرعت زیاد در این جبهه پیشروی کردند. غیر از مقاومت محدودی که توسط ساکنان کرد منطقه وجود داشت نیروهای مجاهدین بدون مانعی جدی تا عمق ۹۰ مایلی خاک ایران پیش رفتند. مجاهدین پیشبینی نموده بودند با اشغال منطقه مردم به حمایت از آن‌های خواهند پرداخت ولی بر خلاف انتظار کردهای منطقه به مقاومت پرداختند که همین مقاومت محدود محلی سرعت پیشرفت ستون نظامی مجاهدین را محدود نمود. آن‌ها توانستند شهرهای </FONT><A title="قصر شیرین" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86"><FONT size=2>قصر شیرین</FONT></A><FONT size=2>، </FONT><A title="سرپل ذهاب" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84_%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8"><FONT size=2>سرپل ذهاب</FONT></A><FONT size=2>، </FONT><A title="کرند غرب" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8"><FONT size=2>کرند غرب</FONT></A><FONT size=2> و </FONT><A title="اسلام‌آباد غرب" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8"><FONT size=2>اسلام‌آباد غرب</FONT></A><FONT size=2> را اشغال و تخریب کرده و به سرعت از طریق بزرگراه به سمت کرمانشاه پیش روی کنند.</FONT></P> <H3><FONT size=2><SPAN id=.D8.A8.D9.85.D8.A8.D8.A7.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.B4.DB.8C.D9.85.DB.8C.D8.A7.DB.8C.DB.8C class=mw-headline>بمباران شیمیایی</SPAN><SPAN class=mw-editsection><SPAN class=mw-editsection-bracket>[</SPAN><A title="ویرایش بخش: بمباران شیمیایی" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF&amp;action=edit&amp;section=3">ویرایش</A><SPAN class=mw-editsection-bracket>]</SPAN></SPAN></FONT></H3> <DIV class="hatnote relarticle mainarticle" role=note><FONT size=2>نوشتار اصلی: </FONT><A class=mw-redirect title="بمباران شیمایی زرده" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%87"><FONT size=2>بمباران شیمایی زرده</FONT></A></DIV> <P><FONT size=2>همزمان با عملیات فروغ جاویدان از سوی سازمان مجاهدین خلق، ارتش عراق نیز در روز ۳۱ تیر ماه ۱۳۶۷ چندین روستای ایران در اطراف کرمانشاه شامل روستاهای </FONT><A title="زرده (دالاهو)" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%87_(%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88)"><FONT size=2>زرده</FONT></A><FONT size=2>، روستاهای </FONT><A title=نساردیره href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87"><FONT size=2>نساردیره</FONT></A><FONT size=2>، </FONT><A title="نساردیره سفلی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%81%D9%84%DB%8C"><FONT size=2>نساردیره سفلی</FONT></A><FONT size=2> و </FONT><A class=new title="شاه مار دیره (صفحه وجود ندارد)" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87&amp;action=edit&amp;redlink=1"><FONT size=2>شاه مار دیره</FONT></A><FONT size=2> از توابع </FONT><A title="شهرستان گیلانغرب" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%A8"><FONT size=2>شهرستان گیلانغرب</FONT></A><FONT size=2>، </FONT><A class=mw-redirect title="شیخ صله" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D9%84%D9%87"><FONT size=2>شیخ صله</FONT></A><FONT size=2> از توابع </FONT><A title="شهرستان ثلاث باباجانی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C"><FONT size=2>شهرستان ثلاث باباجانی</FONT></A><FONT size=2>، </FONT><A class=mw-redirect title=دودان href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86"><FONT size=2>دودان</FONT></A><FONT size=2> از توابع </FONT><A title="شهرستان پاوه" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87"><FONT size=2>شهرستان پاوه</FONT></A><FONT size=2> و روستای </FONT><A class=new title="باباجانی (صفحه وجود ندارد)" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1"><FONT size=2>باباجانی</FONT></A><FONT size=2> از توابع </FONT><A title="شهرستان دالاهو" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88"><FONT size=2>شهرستان دالاهو</FONT></A><FONT size=2> را با بمب‌های گاز خردل و گاز اعصاب بمباران کرد. این بمباران‌ها به مرگ صدها غیرنظامی و مجروحیت چندین هزار نفر از افراد غیرنظامی انجامید. دام‌ها و زمین‌های کشاورزی که محل معیشت مردم بود نابود شده و تا مدتها آلوده شد. بسیاری از مجروحان این روستا به دلیل آثار بمب‌های شیمیایی به بیماریهای اعصاب، سرطان و ... مبتلا شده و کودکان ناقص‌الخلقه در این روستا به دنیا آمدند. در این میان بسته شدن جاده ارتباطی روستاها به کرمانشاه توسط مجاهدین خلق در ناتوانی مردم برای اعزام به بیمارستان و بالارفتن تلفات انجامید و از سوی دیگر به دلیل نداشتن سابقه پزشکی بسیاری از مجروحان شیمیایی تا سالها شناسایی نشده و از خدمات درمانی محروم ماندند.<SUP id=cite_ref-5 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-5">[۵]</A></SUP><SUP id=cite_ref-6 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-6">[۶]</A></SUP><SUP id=cite_ref-7 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-7">[۷]</A></SUP></FONT></P> <H2><FONT size=2><SPAN id=.D8.B9.D9.85.D9.84.DB.8C.D8.A7.D8.AA_.D9.85.D8.B1.D8.B5.D8.A7.D8.AF class=mw-headline>عملیات مرصاد</SPAN><SPAN class=mw-editsection><SPAN class=mw-editsection-bracket>[</SPAN><A title="ویرایش بخش: عملیات مرصاد" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF&amp;action=edit&amp;section=4">ویرایش</A><SPAN class=mw-editsection-bracket>]</SPAN></SPAN></FONT></H2> <DIV class="thumb tleft"> <DIV style="WIDTH: 302px" class=thumbinner><A class=image href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Mujahedin_was_killed_in_Operation_Mersad_by_Pasdaran_in_Kermanshah.jpg"><FONT size=2><IMG class=thumbimage alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Mujahedin_was_killed_in_Operation_Mersad_by_Pasdaran_in_Kermanshah.jpg/300px-Mujahedin_was_killed_in_Operation_Mersad_by_Pasdaran_in_Kermanshah.jpg" width=300 height=224 data-file-height="543" data-file-width="727" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Mujahedin_was_killed_in_Operation_Mersad_by_Pasdaran_in_Kermanshah.jpg/450px-Mujahedin_was_killed_in_Operation_Mersad_by_Pasdaran_in_Kermanshah.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Mujahedin_was_killed_in_Operation_Mersad_by_Pasdaran_in_Kermanshah.jpg/600px-Mujahedin_was_killed_in_Operation_Mersad_by_Pasdaran_in_Kermanshah.jpg 2x"></FONT></A> <DIV class=thumbcaption> <DIV class=magnify><A class=internal title=بزرگ‌کردن href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Mujahedin_was_killed_in_Operation_Mersad_by_Pasdaran_in_Kermanshah.jpg"><FONT size=2></FONT></A></DIV><FONT size=2>تصویری از چند فرد کشته‌شده وابسته به سازمان مجاهدین خلق طی عملیاتی که سازمان مجاهدین از آن با عنوان «فروغ جاویدان» و دولت ایران از آن با عنوان «مرصاد» یاد می‌کند.</FONT></DIV></DIV></DIV> <P><FONT size=2>عملیات مرصاد، پاتک نیروهای نظامی ایران در پاسخ به عملیات فروغ جاویدان می‌باشد. سرانجام عملیات مرصاد در پنجم مرداد ماه ۱۳۶۷، با رمز «یا علی» و به منظور مقابله با منافقین در منطقه </FONT><A title="اسلام‌آباد غرب" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8"><FONT size=2>اسلام‌آباد غرب</FONT></A><FONT size=2> و کرند غرب در استان کرمانشاه، آغاز گردید. نیروهای نظامی ایران ابتدا منتظر شدند تا مجاهدین به اندازه کافی در داخل خاک ایران نفوذ کنند تا از برد پشتیبانی عراقی‌ها خارج شوند. آنها ابتدا نیروهای چتر باز را در پشت سر مجاهدین پیاده کردند سپس هواپیماهای اف-۴ نیروی هوایی ستون زرهی مجاهدین را بمباران کردند و در ادامه بالگردهای نیروی زمینی ارتش با سلاح‌های ضد تانک به ستون زرهی مجاهدین یورش بردند. در این هنگام پیشروی مجاهدین متوقف شد. در انتها نیروهای زمینی ارتش و سپاه به باقی‌مانده نیروهای مجاهدین حمله کردند.</FONT></P> <P><FONT size=2>برخی کارشناسان جنگ و فرماندهان نظامی در ایران ترور </FONT><A title="علی صیاد شیرازی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C"><FONT size=2>علی صیاد شیرازی</FONT></A><FONT size=2> فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش را به دلیل تدابیر وی در عملیات مرصاد و شکست سنگین منافقین در این عملیات تفسیر می‌کنند.<SUP id=cite_ref-8 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-8">[۸]</A></SUP></FONT></P> <H3><FONT size=2><SPAN id=.D8.AC.D8.B2.D8.A6.DB.8C.D8.A7.D8.AA_.D8.B9.D9.85.D9.84.DB.8C.D8.A7.D8.AA class=mw-headline>جزئیات عملیات</SPAN><SPAN class=mw-editsection><SPAN class=mw-editsection-bracket>[</SPAN><A title="ویرایش بخش: جزئیات عملیات" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF&amp;action=edit&amp;section=5">ویرایش</A><SPAN class=mw-editsection-bracket>]</SPAN></SPAN></FONT></H3> <P><FONT size=2>نیروهای ایران در جایی که نیروهایشان برتری نسبی داشت به کمین نشستند و در منطقه چهارزبر، با احداث تعدادی </FONT><A title=خاکریز href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B2"><FONT size=2>خاکریز</FONT></A><FONT size=2> و یک خط دفاعی مستحکم در انتظار ایشان بودند.</FONT></P> <P><FONT size=2>این عملیات سه روز به طول انجامید. در روز اول هدف سد کردن هجوم مجاهدین خلق بود. در این روز نیروی هوایی ارتش وارد عمل نشد زیرا در آن زمان پایگاه </FONT><A class=mw-disambig title=نوژه href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DA%98%D9%87"><FONT size=2>نوژه</FONT></A><FONT size=2> بمباران شده بود و انجام عملیات پاکسازی باند فرود قدری فرصت را از آنها گرفت. به همین دلیل نیروی هوایی با یک روز تأخیر عملیات را ادامه داد. در روز دوم حرکت </FONT><A class=mw-redirect title="نیروی زمینی ارتش" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4"><FONT size=2>نیروی زمینی ارتش</FONT></A><FONT size=2> صورت گرفت که با پشتیبانی نیروی هوایی و </FONT><A class=mw-redirect title=هوانیروز href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2"><FONT size=2>هوانیروز</FONT></A><FONT size=2> همراه شد و در روز سوم </FONT><A title=یگان href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86"><FONT size=2>یگانهای</FONT></A><FONT size=2> مجاهدین خلق به کلی منهدم شدند. فرماندهی این عملیات بر عهده سرهنگ </FONT><A title="علی صیاد شیرازی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C"><FONT size=2>علی صیاد شیرازی</FONT></A><FONT size=2> بود. وی در سال ۱۳۷۸ توسط </FONT><A title="سازمان مجاهدین خلق ایران" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"><FONT size=2>سازمان مجاهدین خلق ایران</FONT></A><FONT size=2> ترور شد.<SUP id=cite_ref-autogenerated4_9-0 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-autogenerated4-9">[۹]</A></SUP><SUP id=cite_ref-autogenerated6_10-0 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-autogenerated6-10">[۱۰]</A></SUP></FONT></P> <P><FONT size=2>واژه عربی «مرصاد» به معنی <I>کمین</I> است. این نام بخاطر کمین برنامه‌ریزی شده‌ای که </FONT><A title="ارتش جمهوری اسلامی ایران" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"><FONT size=2>ارتش جمهوری اسلامی ایران</FONT></A><FONT size=2> انجام داده بودند برای این عملیات در نظر گرفته‌شد.</FONT></P> <P><A class=mw-redirect title="هاشمی رفسنجانی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C"><FONT size=2>هاشمی رفسنجانی</FONT></A><FONT size=2> در این مورد گفت «جنگ و صحنه به گونه‌ای درست شده بود که اینها توی کیسه آمدند و ما در کیسه را بستیم. تدارک منافقین خیلی وسیع بوده و ضربه وارده بر آنها خیلی عمیق است. ۱۲۰ تانک زرهی دجله، ۶۰ نفربر و ۶۰۰ خودرو دیگر، حدود ۵۰۰۰ پیکارجو و همین تعداد پشتیبانی و تدارکچی و طرح رسیدن به تهران، خیلی احمقانه و ساده لوحانه و هفتاد درصد انهدام»<SUP id=cite_ref-.D8.A8.DB.8C.E2.80.8C.D8.A8.DB.8C.E2.80.8C.D8.B3.DB.8C_4-1 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-.D8.A8.DB.8C.E2.80.8C.D8.A8.DB.8C.E2.80.8C.D8.B3.DB.8C-4">[۴]</A></SUP></FONT></P> <P><FONT size=2>در عملیات مرصاد بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ نفر از نیروهای </FONT><A class=mw-redirect title="مجاهدین خلق" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82"><FONT size=2>مجاهدین خلق</FONT></A><FONT size=2> کشته و زخمی شدند و در میان کشته شدگان و اسرا تعداد زیادی از کادرهای سازمان و فرماندهای تیپ‌ها نیز وجود داشت. پس از پایان عملیات، </FONT><A title="تنگه چهارزبر" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%B1"><FONT size=2>تنگه چهارزبر</FONT></A><FONT size=2>، </FONT><A class=new title="تنگه مرصاد (صفحه وجود ندارد)" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF&amp;action=edit&amp;redlink=1"><FONT size=2>تنگه مرصاد</FONT></A><FONT size=2> نام گرفت.<SUP id=cite_ref-11 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-11">[۱۱]</A></SUP></FONT></P> <H2><FONT size=2><SPAN id=.DA.A9.D8.B4.D8.AA.D8.A7.D8.B1_.D8.A8.DB.8C.D9.85.D8.A7.D8.B1.D8.B3.D8.AA.D8.A7.D9.86_.D8.A7.D8.B3.D9.84.D8.A7.D9.85.E2.80.8C.D8.A2.D8.A8.D8.A7.D8.AF_.D8.BA.D8.B1.D8.A8 class=mw-headline>کشتار بیمارستان اسلام‌آباد غرب</SPAN><SPAN class=mw-editsection><SPAN class=mw-editsection-bracket>[</SPAN><A title="ویرایش بخش: کشتار بیمارستان اسلام‌آباد غرب" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF&amp;action=edit&amp;section=6">ویرایش</A><SPAN class=mw-editsection-bracket>]</SPAN></SPAN></FONT></H2> <P> <TABLE class="metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-POV" role=presentation> <TBODY> <TR> <TD class=mbox-image> <DIV style="WIDTH: 52px"><FONT size=2></FONT></DIV></TD> <TD class=mbox-text><SPAN class=mbox-text-span><FONT size=2>در <B><A title="ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%B1%D9%81">بی‌طرفی</A> این مقاله <A title="ویکی‌پدیا:زورچپانی دیدگاه" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87">اختلاف‌نظر</A> وجود دارد</B>. <SPAN class=hide-when-compact>گفتگوی مربوطه ممکن است در <A title="بحث:عملیات مرصاد" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB:%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#.23">صفحهٔ بحث</A>. لطفاً تا پایان <A title="ویکی‌پدیا:زورچپانی دیدگاه" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87">حل مناقشه</A> این برچسب را برندارید.</SPAN></FONT></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P><FONT size=2>در ۴ مرداد ۱۳۶۷ و پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران و حمله سازمان مجاهدین خلق به خاک ایران و پس از اشغال شهر توسط سازمان مجاهدین خلق رویداد. نیروی‌های این سازمان به نوشته منابع ایرانی مجروحان (به گفته برخی منابع همچنین کارکنان) مستقر در بیمارستان را قتل‌عام کرده و اجساد آنانرا در محوطه بیمارستان به آتش کشیدند. پیش از آن کشتار در جریان تصرف شهر نیز رویداده بود.<SUP id=cite_ref-12 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-12">[۱۲]</A></SUP><SUP id=cite_ref-13 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-13">[۱۳]</A></SUP><SUP id=cite_ref-14 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-14">[۱۴]</A></SUP><SUP id=cite_ref-15 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-15">[۱۵]</A></SUP><SUP id=cite_ref-16 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-16">[۱۶]</A></SUP><SUP id=cite_ref-17 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-17">[۱۷]</A></SUP><SUP id=cite_ref-18 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-18">[۱۸]</A></SUP><SUP id=cite_ref-19 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-19">[۱۹]</A></SUP><SUP id=cite_ref-20 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-20">[۲۰]</A></SUP><SUP id=cite_ref-21 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-21">[۲۱]</A></SUP><SUP id=cite_ref-22 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-22">[۲۲]</A></SUP><SUP id=cite_ref-23 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-23">[۲۳]</A></SUP><SUP id=cite_ref-24 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-24">[۲۴]</A></SUP> یکی از فرماندهان ایرانی نیز معتقد است که مریم رجوی با خودروی ضد گلوله و هلیکوپتر در منطقه حضور داشته و دستور حمله و کشتار بیمارستان توسط شخص وی صادر شده است.<SUP id=cite_ref-25 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-25">[۲۵]</A></SUP></FONT></P> <P><FONT size=2>یکی از رزمندگان زن ایرانی حاضر در منطقه (ایران ترابی) مدعی است: «آنها در </FONT><A title="اسلام‌آباد غرب" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8"><FONT size=2>اسلام‌آباد غرب</FONT></A><FONT size=2> روی زن حامله شرط‌بندی می‌کردند سپس شکم آن زن را پاره می‌کردند، نوزادش را بیرون می‌آوردند تا ببینند پسر است یا دختر. آنها با حاج آقا طباطبایی همین کار را کردند. شکم زنش را بریدند بچه اش را بیرون آوردند سر آن جنین را بریدند. پس از دو ساعت آن زن داغدار را اعدام کردند. مجاهدین در </FONT><A title="اسلام‌آباد غرب" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8"><FONT size=2>اسلام‌آباد غرب</FONT></A><FONT size=2> همین کار را کردند.»<SUP id=cite_ref-26 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-26">[۲۶]</A></SUP></FONT></P> <P><FONT size=2>با تصرف بیمارستان و شهر </FONT><A title="اسلام‌آباد غرب" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8"><FONT size=2>اسلام‌آباد غرب</FONT></A><FONT size=2> مدارک پزشکی برخی مجروحان شیمایی روستاهای اطراف از جمله روستای زرنده نیز نابود شد که روند درمان آنان را سالها مختل کرد.<SUP id=cite_ref-27 class=reference><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF#cite_note-27">[۲۷]</A></SUP></FONT></P> text/html 2017-07-25T03:30:00+01:00 www.hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت کوهپیمایی ویژه ایثارگران معزز http://www.hamedan-shahed.ir/post/881 <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Farnaz'; FONT-SIZE: 38pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 4pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 37pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=6>کوهپیمایی ویژه ایثارگران معزز<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p><FONT size=3></FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in -9.7pt 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 23pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دفتر امور شاهد و ایثارگران دانشگاه به مناسبت ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی برنامه </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 23pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>کوهپیمایی</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: IranNastaliq; FONT-SIZE: 23pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 23pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>از میدان گنجنامه</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 23pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> به طرف میدان میشان برگزار می کند. ایثارگران علاقمند جهت ثبت نام حضوراً یا با شماره تلفن 38380454 سرکار خانم شهروزی تماس حاصل نمایید.</SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in -9.7pt 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 23pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN></B></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><o:p><FONT size=2><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مکان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>حرکت به طرف گنجنامه</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>: از یادمان شهدای گمنام پردیس دانشگاه </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>رأس ساعت 6 صبح</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in -9.7pt 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زمان کوهپیمائی</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> : روز جمعه مورخه </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>27/5/96</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> همراه با صبحانه<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in -9.7pt 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>تاریخ ثبت نام</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> : تا<A name=_GoBack></A>پایان وقت اداری </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>19/5/96</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دفتر امور شاهد و ایثارگران <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0in -9.7pt 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دانشگاه علوم پزشکی همدان</SPAN></B></FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2017-07-25T03:30:00+01:00 www.hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختران مبارک باد http://www.hamedan-shahed.ir/post/877 <STRONG>حضرت فاطمه معصومه (ع) در اوّلین روز ماه ذى القعده سال 173 هـ ق، 25 سال بعد از تولد حضرت امام رضا (ع) در شهر مدینه منوّره چشم به جهان گشود.</STRONG> <P style="TEXT-ALIGN: justify">از میان فرزندان بزرگوار حضرت امام موسى بن جعفر(ع)، دو فرزند ایشان یعنى حضرت امام على بن موسى الرضا (ع) و حضرت فاطمه کبری (ع) ملقّب به معصومه، از ویژگی های خاص برخوردار بوده اند تا ادامه دهنده خطّ امامت بعد از پدر باشند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">آن حضرت به همراه امام رضا (ع) هر دو در دامان پاک یک مادر بزرگوار به نام حضرت نجمه خاتون (س) که از مهاجران مغرب بود، رشد و پرورش یافته اند. این در حالى است که پدر بزرگوارشان پیوسته در زندان هارون الرشید بسر مى بردند و سرانجام در همان زندان، هنگامى که حضرت معصومه (س) در سن ده سالگى بود، به شهادت رسیدند و از آن زمان به بعد حضرت معصومه (س) تحت مراقبت برادرش امام رضا (ع) قرار گرفت.[1]</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">حضرت معصومه (س)، معصوم به معنایی که در مورد پیامبران و امامان به کار می رود نبوده، امّا ایشان دارای طهارت روح و کمالات معنوی بالایی بودند، به گونه ای که به زائرانش وعده بهشت داده شده است</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><STRONG>اطلاق «معصومه» بر فاطمه دختر موسی بن جعفر (ع)</STRONG></SPAN><BR>نام حضرت معصومه، فاطمه است. در کتاب های روایی و تاریخی نیز، از آن حضرت با عنوان فاطمه بنت موسى بن جعفر (ع) یاد شده است،[2] امّا صدها سال است که آن حضرت با این لقب مشهور هستند،[3] و این لقب نزد ایرانیان تبدیل به اسم برای ایشان شده است.<BR>حضرت معصومه (س)، معصوم به معنایی که در مورد پیامبران و امامان به کار می رود[4] نبوده، امّا ایشان دارای طهارت روح و کمالات معنوی بالایی بودند، به گونه ای که به زائرانش وعده بهشت داده شده است.[5]</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">لازم به ذکر است که عصمت امر نسبی است. با توجه به روایاتی که در شأن و منزلت حضرت معصومه وارد شده است،[6] می توان مرتبه ای از عصمت – نه در حد ائمه- برای ایشان قائل شد. این مسئله در حق چنین بانویی بعید به نظر نمی رسد؛ چرا که این حد از عصمت به معنای دوری از گناه در زندگی عالمان بزرگ نیز فراوان مشاهده می شود.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">ورود حضرت معصومه (س) به قم</SPAN></STRONG><BR>در سال 2ظ ظ هجرى قمرى در پى اصرار و تهدید مأمون عباسى سفر تبعید گونه حضرت رضا (ع) به مرو انجام شد و آن حضرت بدون این که کسى از بستگان و اهل بیت خود را همراه خود بیاورند راهى خراسان شدند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">حضرت معصومه یک سال بعد از هجرت تبعید گونه حضرت رضا (ع) به مرو، در سال 201 هجری قمری، به شوق دیدار برادر و ادای رسالت زینبی و پیام ولایت، به همراه عده اى از برادران و برادرزادگان به طرف خراسان حرکت کرد و در هر شهر و محلى مورد استقبال مردم واقع مى شد. در شهر ساوه عده اى از مخالفان اهل بیت که از پشتیبانى مأموران حکومت برخوردار بودند، سر راه کاروان آنان را گرفته و با همراهان حضرت وارد جنگ شدند، در نتیجه تقریباً همه مردان کاروان به شهادت رسیدند، حتى بنابر نقلى حضرت (س) معصومه را نیز مسموم کردند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">عصمت امر نسبی است. با توجه به روایاتی که در شأن و منزلت حضرت معصومه وارد شده است،می توان مرتبه ای از عصمت – نه در حد ائمه- برای ایشان قائل شد. این مسئله در حق چنین بانویی بعید به نظر نمی رسد؛ چرا که این حد از عصمت به معنای دوری از گناه در زندگی عالمان بزرگ نیز فراوان مشاهده می شود</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">به هر حال، یا بر اثر اندوه و غم زیاد از این ماتم و یا بر اثر مسمومیت از زهر جفا، حضرت فاطمه معصومه (س) بیمار شدند و چون دیگر امکان ادامه راه به طرف خراسان نبود، قصد شهر قم را نمود. حدوداً در روز 23 ربیع الاول سال 2ظ 1 هجرى قمرى حضرت وارد شهر مقدس قم شدند. و در محلى که امروز «میدان میر» نامیده مى شود در منزل «موسى بن خزرج» فرود آمدند و افتخار میزبانى حضرت نصیب او شد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">آن بزرگوار به مدت 17 روز در این شهر زندگى کرد. محل زندگی و عبادت آن حضرت در مدرسه ستیه به نام «بیت النور» بود که هم اکنون محل زیارت ارادت مندان آن حضرت است.[7]<BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,128,128)">پی نوشت ها :</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,128,128)">[1] . برگرفته از سایتharam.masoumeh.com</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,128,128)">[2]. شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا (ع)، ج ‏2، ص 267، چاپ اول، نشر جهان، تهران، 1378 ق.</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,128,128)">[3]. ر. ک: مجلسی، بحار الانوار، ج 106، ص 168,</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,128,128)">[4]. معصوم کسی است که به لطف خدا از هرگونه آلودگی به گناه و کارهای زشت و ناشایست و پلید امتناع کند، آن هم نه به گونه جبری، بلکه در حالی که توان انجام آنها را داشته باشد، نیز از هرگونه اشتباه و خطایی به دور است. حضرت امام جعفر صادق (ع) در این خصوص می فرماید: ”المعصوم؛ هو الممتنع بالله من جمیع المحارم. و قد قال الله تبارک و تعالی: و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم؛ معصوم کسی است که توسط خدا از همه گناهان حفظ می شود و خداوند در این باره فرمود: هر آن که به حفظ الاهی بپیوندد، به یقین به راه راست هدایت شد، شیخ صدوق، معانی الاخبار، ص 132، انتشارات جامعه مدرسین قم، 1361 هـ ش، برگرفته از نمایه مفهوم عصمت و امکان عصمت افراد شماره 249 در سایت اسلام کوئست.</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,128,128)">[5]. عاملى، شیخ حر، وسائل‏الشیعة، ج 14، ص 576، ح 94، مؤسسه آل البیت (ع)، قم، 1409 هـ ق، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) عَنْ زِیَارَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) بِقُمَّ فَقَالَ مَنْ زَارَهَا فَلَهُ الْجَنَّة.</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,128,128)">[6]. ر. ک: حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 14، ص 576، ح 19850 و 19851,</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,128,128)">[7].بر گرفته از سایت حضرت معصومه با تلخیص.</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,128,128)">منبع :</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(128,128,128)">زندگانی حضرت معصومة علیها السلام (حیات الست) ؛ مهدی منصوری</SPAN></P> text/html 2017-07-20T03:30:00+01:00 www.hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت شهادت امام جعفر صادق (علیه السلام) http://www.hamedan-shahed.ir/post/715 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.upch.ir/uploads/2/140858966223391.jpg"></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: Tahoma, Geneva, sans-serif; COLOR: rgb(91,95,97)"><FONT color=#ff0000>شهادت </FONT>امام جعفر صادق</SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: Tahoma, Geneva, sans-serif; COLOR: rgb(91,95,97)">&nbsp;(علیه السلام) خدمت همه شیعیان تسلیت.</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: Tahoma, Geneva, sans-serif; COLOR: rgb(91,95,97)"><BR style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: Tahoma, Geneva, sans-serif; COLOR: rgb(91,95,97)"><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: Tahoma, Geneva, sans-serif; COLOR: rgb(91,95,97)">امام صادق (علیه السلام):</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: Tahoma, Geneva, sans-serif; COLOR: rgb(91,95,97)"><BR style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: Tahoma, Geneva, sans-serif; COLOR: rgb(91,95,97)"><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: Tahoma, Geneva, sans-serif; COLOR: rgb(91,95,97)">حُسنُ الظَّنِّ باللهِ أن لَا تَرجُوَ إلاَّ اللهَ وَ لَا تَخَافَ إلَّا ذَنبَکَ.</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: Tahoma, Geneva, sans-serif; COLOR: rgb(91,95,97)"><BR style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: Tahoma, Geneva, sans-serif; COLOR: rgb(91,95,97)"><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: Tahoma, Geneva, sans-serif; COLOR: rgb(91,95,97)">گمان نیکو به خدا داشتن این است که امید به هیچکس جز او نداشته باشی و از هیچ چیز جز گناهت نترسی. (جهاد با نفس، ح 143)</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: Tahoma, Geneva, sans-serif; COLOR: rgb(91,95,97)"></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: Tahoma, Geneva, sans-serif; COLOR: rgb(91,95,97)"><BR></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8136168492/Aghamiri_Baghie_www_313135_com.zip.html" target=""> <DIV></DIV></A></DIV> text/html 2017-06-26T03:30:00+01:00 www.hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت عید سعید فطر مبارک http://www.hamedan-shahed.ir/post/701 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.upch.ir/uploads/2/140643457412671.jpg"></DIV> text/html 2017-06-23T03:30:00+01:00 www.hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت روز جهانی قدس http://www.hamedan-shahed.ir/post/876 <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://media.mehrnews.com/d/2015/07/09/3/1761724.jpg?ts=1486462047399"> text/html 2017-06-17T03:30:00+01:00 www.hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت اعمال مخصوص شب بیست و سوم ماه رمضان (شب قدر) http://www.hamedan-shahed.ir/post/40 <DIV style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 5px"><FONT size=2 face=arial,helvetica,sans-serif>«« آنچه مخصوص شب بیست و سوم است »»<BR><BR>الف ـ تأكید بر غسل <BR>به نقل از برید بن معاویه : « دیدم امام صادق علیه السلام در شب بیست و سوم از ماه رمضان غسل كرد: یك بار در اوّل شب ، یك بار هم در آخر آن .» (1) <BR></FONT><FONT size=2 face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></DIV> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 5px"><FONT size=2 face=arial,helvetica,sans-serif>ب ـ تأكید بر شب زنده دارى <BR><BR>1- امام على علیه السلام: <BR><BR>« پیامبر خدا در دهه آخر ماه رمضان ، بستر خود را جمع مى كرد و كمرش را مى بست و شب بیست و سوم ، خانواده خود را بیدار مى كرد<BR><BR>و در آن شب ، به صورت خفتگان ، آب مى پاشید ». (2)<BR><BR>2- دعائم الإسلام: فاطمه علیهاالسلام نمى گذاشت كه كسى از خانواده اش در آن شب (شب بیست و سوم) بخوابد و [ خواب] آنان را با كم خوردن درمان مى كرد و از روز براى آن شب ، آماده مى شد و مى فرمود: «محروم ، كسى است كه از خیر آن بى بهره بماند». (3) <BR><BR>3- الإقبال ـ به نقل از جمیل و هشام و حفص ـ : <BR><BR>« امام صادق علیه السلام به سختى بیمار شد. چون شب بیست و سوم فرا رسید ، به غلامان خود دستور داد او را به مسجد بردند و آن شب را در مسجد بود.» (4) <BR><BR>ج ـ تأكید بر صد ركعت نماز <BR><BR>1- امام باقر علیه السلام: « هر كس شب بیست و سوم ماه رمضان را زنده بدارد و در آن صد ركعت نماز بخواند ، خداوندْ در زندگى اوگشایش مى دهد و كار دشمنان او را خود بر عهده مى گیرد و او را از غرق شدن ، زیر آوار ماندن ، سرقت ، و از شرّ دنیا مصون مى دارد و وحشت نكیر و منكر را از او بر مى دارد ، و او در حالى از گور خویش بیرون مى آید كه نورش بر اهل رستاخیز مى تابد ، و نامه عملش را به دست راستش مى دهند و رهایى از آتش و عبور بر صراط و ایمنى از عذاب را براى او مى نویسند و بدون حساب وارد بهشت مى شود و در بهشت ، از همنشینان پیامبران و صدّیقان و شهیدان و صالحان قرار داده مى شود و آنان چه نیكو همنشینانى اند! (5) <BR><BR>2- امام صادق علیه السلام: « مستحب است در آن شب صد ركعت نماز خوانده شود ، در هر ركعت: یك بار «حمد» و ده بار سوره «قل هو اللّه أحد». <BR>(6)<BR><BR>د ـ تأكید بر زیارت امام حسین علیه السلام <BR><BR>1- امام رضا علیه السلام: <BR><BR>كسى كه در ماه رمضان ، امام حسین علیه السلام را زیارت مى كند ، مواظب باشد كه نزد قبر آن امام بودن را در شب جُهَنى از دست ندهد ،و آن ، شب بیست و سوم است؛ شبى كه امید است شب قدر باشد. (7)<BR><BR>2- امام جواد علیه السلام: « هر كس در شب بیست و سوم ماه رمضان ، امام حسین علیه السلام را زیارت كند ـ همان شبى كه امید است شب قدر باشدو در آن شب ، هر كار حكمت آمیزى فیصله مى یابد ـ روح هاى بیست و چهار هزار فرشته و پیامبر با او مصافحه مى كنند ، كه همگى از خداوندْ اذن مى گیرندكه آن شب ، حسین علیه السلام را زیارت كنند. » (8) <BR><BR>ه ـخواندن سوره هاى عنكبوت ، روم و دُخان <BR><BR>امام صادق علیه السلام ـ خطاب به ابو بصیر ـ : <BR><BR>« هر كس دو سوره عنكبوت و روم را در ماه رمضان ، در شب بیست و سوم بخواند ، به خدا قسم ـ اى ابو محمّد ـ او از اهل بهشت است و هرگز در این سخن استثنا نمى كنم و نمى ترسم كه خداوند ، در این سوگند گناهى بر من بنویسد. <BR><BR>این دو سوره نزد خداوند ، جایگاهى والا دارند.» (9) <BR><BR><BR>الإقبال: و از اعمال افزون در شب بیست و سوم ، خواندن سوره دُخان در آن شب و در هر شب است... .(10) <BR><BR>و ـ خواندن هزار بار سوره قدر <BR><BR>سیّد ابن طاووس ـ در الإقبال ـ :از قرائت قرآن در این شب [ قرائتِ] هزار بار سوره «إنّا أنزلناه» است. روایتى براى این ، در شب اوّل ، به صورت كلّى (براى همه ماه) گذشت. اختصاص خواندن این سوره در این شب نیز با سندهاى چندى از امام صادق علیه السلام براى ما روایت شده است ، <BR>كه فرمود: «اگر كسى در شب بیست و سوم ماه رمضان ، هزار بار سوره إنّا أنزلناه بخواند ، صبح خواهد كرد ، در حالى كه یقین او ، با اعتراف به آنچه مخصوص ماست ، استوار خواهد بود و این نیست ، مگر به سبب آنچه در خواب خود مى بیند». (11) <BR><BR>ز ـ دعا براى امام زمان علیه السلام <BR><BR>مصباح المتهجّد ـ به نقل از محمّد بن عیسى ، با سدر شب بیست و سوم ماه رمضان ، این دعا در حال سجود ، ایستاده ، نشسته و در هر حال و در همه ماه و هر گونه و هر وقت از روزگارت كه ممكن شود ، مكرّر خوانده مى شود. پس از ستایش خداى متعال و درود بر پیامبر ، محمّد صلى الله علیه و آله ، مى گویى : <BR><BR><BR>«خداوندا! در این ساعت و در هر ساعت ، براى ولىّ خود ، ... پسر ... (حجة بن الحسن ع) ، سرپرست و نگهبان و پیشوا و یاور و راهنما و چشم باش ،تا آن كه او را در زمین خود ، با اطاعت و رغبت مردم ساكن سازى و وى را در آن به مدّت طولانى بهره مند گردانى!».<BR>(12)<BR><BR>»» فضیلت و آداب روز قدر ««<BR><BR>الإقبال ـ به نقل از هشام بن حكم ، از امام صادق : روزِ شب قدر ، مثل شب قدر است. (13) <BR><BR>امام صادق علیه السلام:شب قدر ، در هر سال ، هست و روز شب قدر ، مثل شب قدر است. (14) <BR>امام صادق علیه السلام: صبح روز شب قدر ، مثل شب قدر است. پس ، عمل و تلاش كن . </FONT></DIV> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 5px"><FONT size=3><FONT color=#006600>التماس دعا</FONT><FONT face=Arial></FONT></FONT></DIV> text/html 2017-06-16T03:30:00+01:00 www.hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت شهادت حضرت على علیه السلام تسلیت باد http://www.hamedan-shahed.ir/post/281 <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-SIZE: small"><FONT size=2><STRONG>دعاى روز بیستم ماه مبارک رمضان</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-SIZE: small"><FONT size=2>بسم الله الرحمن الرحیم</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-SIZE: small"><FONT size=2>اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ الجِنانِ واغْلِقْ عَنّی فیهِ أبوابَ النّیرانِ وَوَفّقْنی فیهِ لِتِلاوَةِ القرآنِ یا مُنَزّلِ السّکینةِ فی قُلوبِ المؤمِنین.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-SIZE: small"><FONT size=2>خدایا بگشا برایم در آن درهاى بهشت وببند برایم درهاى آتش دوزخ را و توفیقم ده در آن براى تلاوت قرآن اى نازل کننده آرامش در دلهاى مؤمنان</FONT></SPAN></P><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-SIZE: small"> <DIV align=right> <H3 dir=rtl align=justify><FONT color=#0000ff size=2 face=Tahoma><FONT size=5>ویژه نامه شهادت حضرت على علیه السلام</FONT> </FONT></H3> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>تهدمت و الله اركان الهدى و انطمست اعلام التقى و انفصمت العروة الوثقى قتل ابن عم المصطفى ... </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>(نداى آسمانى) </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>على علیه السلام پس از خاتمه جنگ نهروان و بازگشت بكوفه در صدد حمله بشام بر آمد و حكام ایالات نیز در اجراى فرمان آنحضرت تا حد امكان به بسیج پرداخته و گروههاى تجهیز شده را بخدمت وى اعزام داشتند. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>تا اواخر شعبان سال چهلم هجرى نیروهاى اعزامى از اطراف وارد كوفه شده و باردوگاه نخیله پیوستند،على علیه السلام گروههاى فراهم شده را سازمان رزمى داد و با كوشش شبانه روزى خود در مورد تأمین و تهیه كسرى ساز و برگ آنان اقدامات لازمه را بعمل آورد،فرماندهان و سرداران او هم كه از رفتار و كردار معاویه و مخصوصا از نیرنگهاى عمرو عاص دل پر كینه داشتند در این كار مهم حضرتش را یارى نمودند و بالاخره در نیمه دوم ماه مبارك رمضان از سال چهلم هجرى على علیه السلام پس از ایراد یك خطابه غراء تمام سپاهیان خود را بهیجان آورده و آنها را براى حركت بسوى شام آماده نمود ولى در این هنگام خامه تقدیر سرنوشت دیگرى را براى او نوشته و اجراى طرح وى را عقیم گردانید. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>فراریان خوارج،مكه را مركز عملیات خود قرار داده بودند و سه تن از آنان باسامى عبد الرحمن بن ملجم و برك بن عبد الله و عمرو بن بكر در یكى از شبها گرد هم آمده واز گذشته مسلمین صحبت میكردند،در ضمن گفتگو باین نتیجه رسیدند كه باعث این همه خونریزى و برادر كشى،معاویه و عمرو عاص و على علیه السلام میباشند و اگر این سه نفر از میان برداشته شوند مسلمین بكلى آسوده شده و تكلیف خود را معین مى‏كنند،این سه نفر با هم پیمان بستند و آنرا بسوگند مؤكد كردند كه هر یك از آنها داوطلب كشتن یكى از این سه نفر باشد عبد الرحمن بن ملجم متعهد قتل على علیه السلام شد،عمرو بن بكر عهده‏دار كشتن عمرو عاص گردید،برك بن عبد الله نیز قتل معاویه را بگردن گرفت و هر یك شمشیر خود را با سم مهلك زهر آلود نمودند تا ضربتشان مؤثر واقع گردد نقشه این قرار داد بطور محرمانه و سرى در مكه كشیده شد و براى اینكه هر سه نفر در یكموقع مقصود خود را انجام دهند شب نوزدهم ماه رمضان را كه شب قدر بوده و مردم در مساجد تا صبح بیدار میمانند براى این منظور انتخاب كردند و هر یك از آنها براى انجام ماموریت خود بسوى مقصد روانه گردید،عمرو بن بكر براى كشتن عمرو عاص بمصر رفت و برك بن عبد الله جهت قتل معاویه رهسپار شام شد ابن ملجم نیز راه كوفه را پیش گرفت. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>برك بن عبد الله در شام بمسجد رفت و در لیله نوزدهم در صف یكم نماز ایستاد و چون معاویه سر بر سجده نهاد برك شمشیر خود را فرود آورد ولى در اثر دستپاچگى شمشیر او بجاى فرق معاویه بر ران وى اصابت نمود. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>معاویه زخم شدید برداشت و فورا بخانه خود منتقل و بسترى گردید و ضارب را نیز پیش او حاضر ساختند،معاویه گفت تو چه جرأتى داشتى كه چنین كارى كردى؟ </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>برك گفت امیر مرا معاف دارد تا مژده دهم:معاویه گفت مقصودت چیست؟برك گفت همین الان على را هم كشتند:معاویه او را تا تحقیق این خبر زندانى نمود و چون صحت آن معلوم گردید او را رها نمود و بروایت بعضى (مانند شیخ مفید) همان وقت دستور داد او را گردن زدند. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>چون طبیب معالج زخم معاویه را معاینه كرد اظهار نمود كه اگر امیر اولادى نخواهد میتوان آنرا با دوا معالجه نمود و الا باید محل زخم با آهن گداخته داغ گردد،معاویه گفت تحمل درد آهن گداخته را ندارم و دو پسر (یزید و عبد الله) براى من‏كافى است<SUP> (1) </SUP>. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>عمرو بن بكر نیز در همان شب در مصر بمسجد رفت و در صف یكم بنماز ایستاد اتفاقا در آنشب عمرو عاص را تب شدیدى رخ داده بود كه از التهاب و رنج آن نتوانسته بود بمسجد برود و به پیشنهاد پسرش قاضى شهر را براى اداى نماز جماعت بمسجد فرستاده بود! </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>پس از شروع نماز در ركعت اول كه قاضى سر بسجده داشت عمرو بن بكر با یك ضربت شمشیر او را از پا در آورد،همهمه و جنجال در مسجد بلند شد و نماز نیمه تمام ماند و قاتل بدبخت دست بسته بچنگ مصریان افتاد،چون خواستند او را نزد عمرو عاص برند مردم وى را بعذابهاى هولناك عمرو عاص تهدیدش میكردند عمرو بن بكر گفت مگر عمرو عاص كشته نشد؟شمشیرى كه من بر او زده‏ام اگر وى از آهن هم باشد زنده نمى‏ماند مردم گفتند آنكس كه تو او را كشتى قاضى شهر است نه عمرو عاص!! </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>بیچاره عمرو آنوقت فهمید كه اشتباها قاضى بیگناه را بجاى عمرو عاص كشته است لذا از كثرت تأسف نسبت بمرگ قاضى و عدم اجراى مقصود خود شروع بگریه نمود و چون عمرو عاص علت گریه را پرسید عمرو گفت من بجان خود بیمناك نیستم بلكه تأسف و اندوه من از مرگ قاضى و زنده ماندن تست كه نتوانستم مانند رفقاى خود مأموریتم را انجام دهم!عمرو عاص جریان امر را از او پرسید عمرو بن بكر مأموریت سرى خود و رفقایش را براى او شرح داد آنگاه بدستور عمرو عاص گردن او هم با شمشیر قطع گردید بدین ترتیب مأمورین قتل عمرو عاص و معاویه چنانكه باید و شاید نتوانستند مقصود خود را انجام دهند و خودشان نیز كشته شدند. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>اما سرنوشت عبد الرحمن بن ملجم:این مرد نیز در اواخر ماه شعبان سال چهلم بكوفه رسید و بدون اینكه از تصمیم خود كسى را آگاه گرداند در منزل یكى از آشنایان خود مسكن گزید و منتظر رسیدن شب نوزدهم ماه مبارك رمضان شد،روزى بدیدن یكى از دوستان خود رفت و در آنجا زن زیباروئى بنام قطام را كه پدر و برادرش در جنگ نهروان بدست على علیه السلام كشته شده بودند مشاهده كرد و در اولین برخورد دل از كف داد و فریفته زیبائى او گردید و از وى تقاضاى زناشوئى نمود. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>قطام گفت براى مهریه من چه خواهى كرد؟گفت هر چه تو بخواهى! </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>قطام گفت مهر من سه هزار درهم پول و یك كنیز و یك غلام و كشتن على بن ابیطالب است: (چه مهر سنگینى!شاعر گوید) </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>فلم ار مهرا ساقه ذو سماحة&nbsp;<BR>كمهر قطام من غنى و معدم‏&nbsp;<BR>ثلاثة آلاف و عبدو قنیة&nbsp;<BR>و ضرب على بالحسام المسمم‏&nbsp;<BR>و لا مهر اغلى من على و ان غلا&nbsp;<BR>و لا فتك الا دون فتك ابن ملجم. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>یعنى تا كنون ندیده‏ام صاحب كرمى را از توانگر و درویش كه (براى زنى) مانند مهر قطام مهر كند. (و آن عبارت است از) سه هزار درهم پول و غلام و كنیزى و ضربت زدن بعلى علیه السلام با شمشیر زهر آلود. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>و هیچ مهرى هر قدر هم سنگین و گران باشد از كشتن على علیه السلام گرانتر نیست و هیچ ترورى مانند ترور ابن ملجم نیست.بارى ابن ملجم كه خود براى كشتن آنحضرت از مكه بكوفه آمده و نمیخواست كسى از مقصودش آگاه شود خواست قطام را آزمایش كند لذا بقطام گفت آنچه از پول و غلام و كنیز خواستى برایت فراهم میكنم اما كشتن على بن ابیطالب را من چگونه میتوانم انجام دهم؟ </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>قطام گفت البته در حال عادى كسى نمیتواند باو دست یابد باید او را غافل گیر كنى و غفلة بقتل رسانى تا درد دل مرا شفا بخشى و از وصالم كامیاب شوى و چنانچه در انجام اینكار كشته گردى پاداش آخرتت بهتر از دنیا خواهد بود!!ابن ملجم كه دید قطام نیز از خوارج بوده و همعقیده اوست گفت بخدا سوگند من بكوفه نیامده‏ام مگر براى همین كار!قطام گفت من نیز در انجام این كار ترا یارى‏میكنم و تنى چند بكمك تو میگمارم بدینجهت نزد وردان بن مجالد كه با قطام از یك قبیله بوده و جزو خوارج بود فرستاد و او را در جریان امر گذاشت و از وى خواست كه در اینمورد بابن ملجم كمك نماید وردان نیز (بجهت بغضى كه با على علیه السلام داشت) تقاضاى او را پذیرفت. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>خود ابن ملجم نیز مردى از قبیله اشجع را بنام شبیب كه با خوارج همعقیده بود همدست خود نمود و آنگاه اشعث بن قیس یعنى همان منافقى را كه در صفین على علیه السلام را در آستانه پیروزى مجبور بمتاركه جنگ نمود از اندیشه خود آگاه ساختند اشعث نیز بآنها قول داد كه در موعد مقرره او نیز خود را در مسجد بآنها خواهد رسانید،بالاخره شب نوزدهم ماه مبارك رمضان فرا رسید و ابن ملجم و یارانش بمسجد آمده و منتظر ورود على علیه السلام شدند. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>مقارن ورود ابن ملجم بكوفه على علیه السلام نیز جسته و گریخته از شهادت خود خبر میداد حتى در یكى از روزهاى ماه رمضان كه بالاى منبر بود دست بمحاسن شریفش كشید و فرمود شقى‏ترین مردم این مویها را با خون سر من رنگین خواهد نمود و بهمین جهت روزهاى آخر عمر خود را هر شب در منزل یكى از فرزندان خویش مهمان میشد و در شب شهادت نیز در منزل دخترش ام كلثوم مهمان بود. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>موقع افطار سه لقمه غذا خورد و سپس بعبادت پرداخت و از سر شب تا طلوع فجر در انقلاب و تشویش بود،گاهى بآسمان نگاه میكرد و حركات ستارگان را در نظر میگرفت و هر چه طلوع فجر نزدیكتر میشد تشویش و ناراحتى آنحضرت بیشتر میگشت بطوریكه ام كلثوم پرسید:پدر جان چرا امشب این قدر ناراحتى؟فرمود دخترم من تمام عمرم را در معركه‏ها و صحنه‏هاى كارزار گذرانیده و با پهلوانان و شجاعان نامى مبارزه‏ها كرده‏ام،چه بسیار یك تنه بر صفوف دشمن حمله‏ها برده و ابطال رزمجوى عرب را بخاك و خون افكنده‏ام ترسى از چنین اتفاقات ندارم ولى امشب احساس میكنم كه لقاى حق فرا رسیده است. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>بالاخره آنشب تاریك و هولناك بپایان رسید و على علیه السلام عزم خروج از خانه را نمود در این موقع چند مرغابى كه هر شب در آن خانه در آشیانه خودمیخفتند پیش پاى امام جستند و در حال بال افشانى بانگ همى دادند و گویا میخواستند از رفتن وى جلوگیرى كنند! </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>على علیه السلام فرمود این مرغ‏ها آواز میدهند و پشت سر این آوازها نوحه و ناله‏ها بلند خواهد شد!ام كلثوم از گفتار آنحضرت پریشان شد و عرض كرد پس خوبست تنها نروى.على علیه السلام فرمود اگر بلاى زمینى باشد من به تنهائى بر دفع آن قادرم و اگر قضاى آسمانى باشد كه باید جارى شود. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>على علیه السلام رو بسوى مسجد نهاد و به پشت بام رفت و اذان صبح را اعلام فرمود و بعد داخل مسجد شد و خفتگان را بیدار نمود و سپس بمحراب رفت و بنماز نافله صبح ایستاد و چون بسجده رفت عبد الرحمن بن ملجم با شمشیر زهر آلود در حالیكه فریاد میزد لله الحكم لا لك یا على ضربتى بسر مبارك آنحضرت فرود آورد<SUP> (2) </SUP>و شمشیر او بر محلى كه سابقا شمشیر عمرو بن عبدود بر آن خورده بود اصابت نمود و فرق مباركش را تا پیشانى شكافت و ابن ملجم و همراهانش فورا بگریختند. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>خون از سر مبارك على علیه السلام جارى شد و محاسن شریفش را رنگین نمود و در آنحال فرمود : </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>بسم الله و بالله و على ملة رسول الله فزت و رب الكعبة. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>(سوگند بپروردگار كعبه كه رستگار شدم) و سپس این آیه شریفه را تلاوت نمود: </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>منها خلقناكم و فیها نعیدكم و منها نخرجكم تارة اخرى <SUP>(3) </SUP>. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>(شما را از خاك آفریدیم و بخاك بر میگردانیم و بار دیگر از خاك مبعوث‏تان میكنیم) و شنیده شد كه در آنوقت جبرئیل میان زمین و آسمان ندا داد و گفت: </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>تهدمت و الله اركان الهدى و انطمست اعلام التقى و انفصمت العروة الوثقى قتل ابن عم المصطفى قتل على المرتضى قتله اشقى الاشقیاء. (بخدا سوگند ستونهاى هدایت در هم شكست و نشانه‏هاى تقوى محو شد و دستاویز محكمى كه میان خالق و مخلوق بود گسیخته گردید پسر عم مصطفى صلى الله علیه و آله كشته شد،على مرتضى بشهادت رسید و بدبخت‏ترین اشقیاء او را شهید نمود .) </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>همهمه و هیاهو در مسجد بر پا شد حسنین علیهما السلام از خانه بمسجد دویدند عده‏اى هم بدنبال ابن ملجم رفته و دستگیرش كردند،حسنین باتفاق بنى‏هاشم على علیه السلام را در گلیم گذاشته و بخانه بردند فورا دنبال طبیب فرستادند،طبیب بالاى سر آنحضرت حاضر شد و چون زخم را مشاهده كرد بمعاینه و آزمایش پرداخت ولى با كمال تأسف اظهار نمود كه این زخم قابل علاج نیست زیرا شمشیر زهر آلود بوده و بمغز صدمه رسانیده و امید بهبودى نمیرود . </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>على علیه السلام از شنیدن سخن طبیب بر خلاف سایر مردم كه از مرگ میهراسند با كمال بردبارى بحسنین علیهما السلام وصیت فرمود زیرا على علیه السلام را هیچگاه ترس و وحشتى از مرگ نبود و چنانكه بارها فرموده بود او براى مرگ مشتاقتر از طفل براى پستان مادر بود! </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>على علیه السلام در سراسر عمر خود با مرگ دست بگریبان بود،او شب هجرت پیغمبر صلى الله علیه و آله در فراش آنحضرت كه قرار بود شجعان قبائل عرب آنرا زیر شمشیرها بگیرند آرمیده بود،على علیه السلام در غزوات اسلامى همواره دم شمشیر بود و حریفان و مبارزان وى قهرمانان شجاع و مردان جنگ بودند،او میفرمود براى من فرق نمیكند كه مرگ بسراغ من آید و یا من بسوى مرگ روم بنابر این براى او هیچگونه جاى ترس نبود،على علیه السلام وصیت خود را بحسنین علیهما السلام چنین بیان فرمود: </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face=Tahoma><FONT size=2>اوصیكما بتقوى الله و ان لا تبغیا الدنیا و ان بغتكما،و لا تأسفا على شى‏ء منها زوى عنكما...</FONT><SUP><FONT size=2> (4) </FONT></SUP></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>شما را بتقوى و ترس از خدا سفارش میكنم و اینكه دنیا را نطلبید اگر چه‏دنیا شما را بخواهد و بآنچه از (زخارف دنیا) از دست شما رفته باشد تأسف مخورید و سخن راست و حق گوئید و براى پاداش (آخرت) كار كنید،ستمگر را دشمن باشید و ستمدیده را یارى نمائید. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>شما و همه فرزندان و اهل بیتم و هر كه را كه نامه من باو برسد بتقوى و ترس از خدا و تنظیم امور زندگى و سازش میان خودتان سفارش میكنم زیرا از جد شما پیغمبر صلى الله علیه و آله شنیدم كه میفرمود سازش دادن میان دو تن (از نظر پاداش) بهتر از تمام نماز و روزه (مستحبى) است،از خدا درباره یتیمان بترسید و براى دهان آنها نوبت قرار مدهید (كه گاهى سیر و گاهى گرسنه باشند) و در اثر بى توجهى شما در نزد شما ضایع نگردند،درباره همسایگاه از خدا بترسید كه آنها مورد وصیت پیغمبرتان هستند و آنحضرت درباره آنان همواره سفارش میكرد تا اینكه ما گمان كردیم براى آنها (از همسایه) میراث قرار خواهد داد.و بترسید از خدا درباره قرآن كه دیگران با عمل كردن بآن بر شما پیشى نگیرند،درباره نماز از خدا بترسید كه ستون دین شما است و درباره خانه پروردگار (كعبه) از خدا بترسید و تا زنده هستید آنرا خالى نگذارید كه اگر آن خالى بماند (از كیفر الهى) مهلت داده نمیشوید و بترسید از خدا درباره جهاد با مال و جا ن و زبانتان در راه خدا،و ملازم همبستگى و بخشش بیكدیگر باشید و از پشت كردن بهم و جدائى از یكدیگر دورى گزینید،امر بمعروف و نهى از منكر را ترك نكنید (و الا) اشرارتان بر شما حكمرانى كنند و آنگاه شما (خدا را براى دفع آنها میخوانید) و او دعایتان را پاسخ نگوید. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>اى فرزندان عبد المطلب مبادا به بهانه اینكه بگوئید امیر المؤمنین كشته شده ا ست در خونهاى مردم فرو روید و باید بدانید كه بعوض من كشته نشود مگر كشنده من،بنگرید زمانیكه من از ضربت او مردم شما هم بعوض آن،ضربتى بوى بزنید و او را مثله نكنید كه من از رسول خدا صلى الله علیه و آله شنیدم كه میفرمود از مثله كردن اجتناب كنید اگر چه نسبت بسگ آزار كننده باشد. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>على علیه السلام پس از ضربت خوردن در سحرگاه شب 19 رمضان تا اواخر شب 21 در خانه بسترى بود و در اینمدت علاوه بر خانواده آنحضرت بعضى از اصحابش‏نیز جهت عیادت بحضور وى مشرف میشدند و در آخرین ساعات زندگى او از كلمات گهر بارش بهره‏مند میگشتند از جمله پندهاى حكیمانه او این بود كه فرمود:انا بالامس صاحبكم و الیوم عبرة لكم و غدا مفارقكم. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>(من دیروز مصاحب شما بودم و امروز وضع و حال من مورد عبرت شما است و فردا از شما مفارقت میكنم) . </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>مقدارى شیر براى على علیه السلام حاضر نمودند كمى میل كرد و فرمود بزندانى خود نیز از این شیر بدهید و او را اذیت و شكنجه نكنید اگر من زنده ماندم خود،دانم و او و اگر در گذشتم فقط یك ضربت باو بزنید زیرا او یك ضربت بیشتر بمن نزده است و رو بفرزندش حسن علیه السلام نمود و فرمود: </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>یا بنى انت ولى الامر من بعدى و ولى الدم فان عفوت فلك و ان قتلت فضربة مكان ضربة. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>(پسر جانم پس از من تو ولى امرى و صاحب خون من هستى اگر او را ببخشى خود دانى و اگر بقتل رسانى در برابر یك ضربتى كه بمن زده است یكضربت باو بزن) چون على علیه السلام در اثر سمى كه بوسیله شمشیر از راه خون وارد بدن نازنینش شده بود بیحال و قادر بحركت نبود لذا در اینمدت نمازش را نشسته میخواند و دائم در ذكر خدا بود،شب 21 رمضان كه رحلتش نزدیك شد دستور فرمود براى آخرین دیدار اعضاى خانواده او را حاضر نمایند تا در حضور همگى وصیتى دیگر كند. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>اولاد على علیه السلام در اطراف وى گرد گشتند و در حالیكه چشمان آنها از گریه سرخ شده بود بوصایاى آنجناب گوش میدادند،اما وصیت او تنها براى اولاد وى نبود بلكه براى تمام افراد بشر تا انقراض عالم است زیرا حاوى یك سلسله دستورات اخلاقى و فلسفه عملى است و اینك خلاصه آن: </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>ابتداى سخنم شهادت بیگانگى ذات لا یزال خداوند است و بعد برسالت محمد بن عبد الله صلى الله علیه و آله كه پسر عم من و بنده و برگزیده خداست،بعثت او از جانب پروردگار است و دستوراتش احكام الهى است،مردم را كه در بیابان جهل و نادانى سرگردان بودند بصراط مستقیم و طریق نجات هدایت فرموده‏و بروز رستاخیز از كیفر اعمال ناشایست بیم داده است. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>اى فرزندان من،شما را به تقوى و پرهیز كارى دعوت میكنم و بصبر و شكیبائى در برابر حوادث و ناملایمات توصیه مینمایم پاى بند دنیا نباشید و بر آنچه از دست شما رفته حسرت نخورید،شما را باتحاد و اتفاق سفارش میكنم و از نفاق و پراكندگى بر حذر میدارم،حق و حقیقت را همیشه نصب العین قرار دهید و در همه حال چه هنگام غضب و اندوه و چه در موقع رضا و شادمانى از قانون ثابت عدالت پیروى كنید. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>اى فرزندان من،هرگز خدا را فراموش مكنید و رضاى او را پیوسته در نظر بگیرید با اعمال عدل و داد نسبت بستمدیدگان و ایثار و انفاق به یتیمان و درماندگان،او را خشنود سازید،در این باره از پیغمبر صلى الله علیه و آله شنیدم كه فرمود هر كه یتیمان را مانند اطفال خود پرستارى كند بهشت خدا مشتاق لقاى او میشود و هر كس مال یتیم را بخورد آتش دوزخ در انتظار او میباشد. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>در حق اقوام و خویشاوندان صله رحم و نیكى نمائید و از درویشان و مستمندان دستگیرى كرده و بیماران را عیادت كنید،چون دنیا محل حوادث است بنابر این خود را گرفتار آمال و آرزو مكنید و همیشه در فكر مرگ و جهان آخرت باشید،با همسایه‏هاى خود برفق و ملاطفت رفتار كنید كه از جمله توصیه‏هاى پیغمبر صلى الله علیه و آله نگهدارى حق همسایه است.احكام الهى و دستورات شرع را محترم شمارید و آنها را با كمال میل و رغبت انجام دهید،نماز و زكوة و امر بمعروف و نهى از منكر را بجا آورید و رضایت خدا را در برابر اطاعت فرامین او حاصل كنید. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>اى فرزندان من،از مصاحبت فرو مایگان و ناكسان دورى كنید و با مردم صالح و متقى همنشین باشید،اگر در زندگى امرى پیش آید كه پاى دنیا و آخرت شما در میان باشد از دنیا بگذرید و آخرت را بپذیرید،در سختیها و متاعب روزگار متكى بخدا باشید و در انجام هر كارى از او استعانت جوئید،با مردم برأفت و مهربانى و خوشروئى و حسن نیت رفتار كنید و فضائل نفسانى مخصوصا تقوى و خدمت بنوع را شعار خود سازید،كودكان خود را نوازش كنید و بزرگان و سالخوردگان را محترم شمارید.اولاد على علیه السلام خاموش نشسته و در حالیكه غم و اندوه گلوى آنها را فشار میداد بسخنان دلپذیر و جان پرور آنحضرت گوش میدادند،تا این قسمت از وصیت على علیه السلام درس اخلاق و تربیت بود كه عمل بدان هر فردى را بحد نهائى كمال میرساند آنحضرت این قسمت از وصیت خود را با جمله لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم بپایان رسانید و آنگاه از هوش رفت و پس از لحظه‏اى چشمان خدابین خود را نیمه باز كرد و فرمود:اى حسن سخنى چند هم با تو دارم،امشب آخرین شب عمر من است چون در گذشتم مرا با دست خود غسل بده و كفن بپوشان و خودت مباشر اعمال كفن و دفن من باش و بر جنازه من نماز بخوان و در تاریكى شب دور از شهر كوفه جنازه مرا در محلى گمنام بخاك سپار تا كسى از آن آگاه نشود. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>عموم بنى‏هاشم مخصوصا خاندان علوى در عین خاموشى گریه میكردند و قطرات اشگ از چشمان آنها بر گونه‏هایشان فرو میغلطید،حسن علیه السلام كه از همه نزدیكتر نشسته بود از كثرت تأثر و اندوه،امام علیه السلام را متوجه حزن و اندوه خود نمود على علیه السلام فرمود اى پسرم صابر و شكیبا باش و تو و برادرانت را در این موقع حساس بصبر و بردبارى توصیه میكنم. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>سپس فرمود از محمد هم مواظب باشید او هم برادر شما و هم پسر پدر شما است و من او را دوست دارم. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>على علیه السلام مجددا از هوش رفت و پس از لحظه‏اى تكانى خورد و بحسین علیه السلام فرمود پسرم زندگى تو هم ماجرائى خواهد داشت فقط صابر و شكیبا باش كه ان الله یحب الصابرین . </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>در این هنگام على علیه السلام در سكرات موت بود و پس از لحظاتى چشمان مباركش بآهستگى فرو خفت و در آخرین نفس فرمود: </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>پس از اداى شهادتین آن لبهاى نیمه باز و نازنین بهم بسته شد و طایر روحش باوج ملكوت اعلا پرواز نمود و بدین ترتیب دوران زندگى مردى كه در تمام مدت‏عمر جز حق و حقیقت هدفى نداشت بپایان رسید<SUP> (1) </SUP>. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>هنگام شهادت سن شریف على علیه السلام 63 سال و مدت امامتش نزدیك سى سال و دوران خلافت ظاهریش نیز در حدود پنج سال بود.امام حسن علیه السلام باتفاق حسین علیه السلام و چند تن دیگر بتجهیز او پرداخته و پس از انجام تشریفات مذهبى جسد آنحضرت را در پشت كوفه در غرى كه امروز به نجف معروف است دفن كردند و همچنانكه خود حضرت امیر علیه السلام سفارش كرده بود براى اینكه دشمنان وى از بنى امیه و خوارج جسد آنجناب را از قبر خارج نسازند و بدان اهانت و جسارت ننمایند محل قبر را با زمین یكسان نمودند كه معلوم نباشد و قبر على علیه السلام تا زمان حضرت صادق علیه السلام از انظار پوشیده و مخفى بود و موقعیكه منصور دوانقى دومین خلیفه عباسى آنحضرت را از مدینه بعراق خواست هنگام رسیدن بكوفه بزیارت مرقد مطهر حضرت امیر علیه السلام رفته و محل آنرا مشخص نمود. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>در مورد پیدایش قبر على علیه السلام شیخ مفید هم روایتى نقل میكند كه عبد الله بن حازم گفت روزى با هارون الرشید براى شكار از كوفه بیرون رفتیم و در پشت كوفه بغریین رسیدیم،در آنجا آهوانى را دیدیم و براى شكار آنها سگهاى شكارى و بازها را بسوى آنها رها نمودیم،آنها ساعتى دنبال آهوان دویدند اما نتوانستند كارى بكنند و آهوان به تپه‏اى كه در آنجا بود پناه برده و بالاى آن ایستادند و ما دیدیم كه بازها بكنار تپه فرود آمدند و سگها نیز برگشتند،هارون از این حادثه تعجب كرد و چون آهوان از تپه فرود آمدند دوباره بازها بسوى آنها پرواز كرده و سگها هم بطرف آنها دویدند آهوان مجددا بفراز تپه رفته و بازها و سگها نیز باز گشتند و این واقعه سه بار تكرار شد!هارون گفت زود بروید و هر كه را در این حوالى پیدا كردید نزد من آورید،و ما رفتیم و پیرمردى از قبیله بنى اسد را پیدا كردیم و او را نزد هارون آوردیم،هارون گفت اى شیخ مرا خبر ده كه این تپه چیست؟آنمرد گفت اگر امانم دهى ترا از آن آگاه سازم!هارون گفت من با خدا عهد میكنم كه ترا از مكانت بیرون‏نكنم و بتو آزار نرسانم.شیخ گفت پدرم از پدرانش بمن خبر داده است كه قبر على بن ابیطالب در این تپه است و خداى تعالى آنرا حرم امن قرار داده است چیزى آنجا پناهنده نشود جز اینكه ایمن گردد! </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>هارون كه اینرا شنید پیاده شد و آبى خواست و وضوء گرفت و نزد آن تپه نماز خواند و خود را بخاك آن مالید و گریست و سپس (بكوفه) برگشتیم<SUP> (6) </SUP>. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>در مورد مرقد مطهر حضرت امیر علیه السلام حكایتى آمده است كه نقل آن در اینجا خالى از لطف نیست: </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>سلطان سلیمان كه از سلاطین آل عثمان و احداث كننده نهر حسینیه از شط فرات بود چون به كربلاى معلى میآمد بزیارت امیر المؤمنین مشرف میشد،در نجف نزدیكى بارگاه شریف علوى از اسب پیاده شد و قصد نمود كه محض احترام و تجلیل تا قبه منوره پیاده رود. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>قاضى عسكر كه مفتى جماعت هم بوده در این سفر همراه سلطان بود،چون از اراده سلطان با خبر گشت با حالت غضب بحضور سلطان آمد و گفت تو سلطان زنده هستى و على بن ابیطالب مرده است تو چگونه از جهت درك زیارت او پیاده رفتن را عزم نموده‏اى؟ (قاضى ناصبى بود و نسبت بحضرت شاه ولایت عناد و عداوت داشت) در اینخصوص قاضى با سلطان مكالماتى نمود تا اینكه گفت اگر سلطان در گفته من كه پیاده رفتن تا قبه منوره موجب كسر شأن و جلال سلطان است تردیدى دارد بقرآن شریف تفأل جوید تا حقیقت امر مكشوف گردد،سلطان سخن او را پذیرفت و قرآن مجید را در دست گرفته و تفالا آنرا باز نمود و این آیه در اول صفحه ظاهر بود:فاخلع نعلیك انك بالواد المقدس طوى.سلطان رو به قاضى نمود و گفت سخن تو برهنگى پاى ما را مزید بر پیاده رفتن نمود پس كفشهاى خود را هم درآورده با پاى برهنه از نجف تا بروضه منوره راه را طى نمود بطوریكه پایش در اثر ریگها زخم شده بود.پس از فراغت از زیارت،آن قاضى عنود پیش سلطان آمد و گفت در این شهر قبر یكى از مروجین رافضى‏ها است خوبست كه قبر او رانبش نموده و بسوختن استخوانهاى پوسیده او حكم فرمائى!! </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>سلطان گفت نام آن عالم چیست؟قاضى پاسخ داد نامش محمد بن حسن طوسى است. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>سلطان گفت این مرد مرده است و خداوند هر چه را كه آن عالم مستحق باشد از ثواب و عقاب باو میرساند قاضى در نبش قبر مرحوم شیخ طوسى مكالمه زیادى با سلطان نمود بالاخره سلطان دستور داد هیزم زیادى در خارج نجف جمع كردند و آنها را آتش زدند آنگاه فرمان داد خود قاضى را در میان آتش انداختند و خداوند تبارك و تعالى آنملعون را در آتش دنیوى قبل از آتش اخروى معذب گردانید<SUP> (7) </SUP>. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>همچنین صاحب منتخب التواریخ از كتاب انوار العلویه نقل میكند كه وقتى نادر شاه گنبد حرم حضرت امیر علیه السلام را تذهیب نمود از وى پرسیدند كه بالاى قبه مقدسه چه نقش كنیم؟نادر فورا گفت:ید الله فوق ایدیهم.فرداى آنروز وزیر نادر میرزا مهدیخان گفت نادر سواد ندارد و این كلام بدلش الهام شده است اگر قبول ندارید بروید مجددا سؤال كنید لذا آمدند و پرسیدند كه در فوق قبه مقدسه چه فرمودید نقش كنیم؟گفت همان سخن كه دیروز گفتم<SUP> (8) </SUP>! </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>بارى حسنین علیهما السلام و همراهان پس از دفن جنازه على علیه السلام بكوفه برگشتند و ابن ملجم نیز همانروز (21 رمضان) بضرب شمشیر امام حسن علیه السلام مقتول و راه جهنم را در پیش گرفت.قصائد زیادى بوسیله شعراء و مردم دیگر در رثاء آنحضرت انشاد گردیده است كه ما ذیلا به یكى از آنها كه ام هیثم دختر اسود نخعى سروده است اشاره مینمائیم. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>1ـالا یا عین و یحك فاسعدینا&nbsp;<BR>الا تبكى امیر المؤمنینا&nbsp;<BR>2ـرزئنا خیر من ركب المطایا&nbsp;<BR>و خیسها و من ركب السفینا&nbsp;<BR>3ـو من لبس النعال و من حذاها&nbsp;<BR>و من قرء المثانى و المئینا&nbsp;<BR>4ـو كنا قبل مقتله بخیر&nbsp;<BR>نرى مولى رسول الله فینا&nbsp;<BR>5ـیقیم الدین لا یرتاب فیه‏&nbsp;<BR>و یقضى بالفرائض مستبینا&nbsp;<BR>6ـو لیس بكاتم علما لدیه‏&nbsp;<BR>و لم یخلق من المتجبرینا&nbsp;<BR>7ـو یدعو للجماعة من عصاه‏&nbsp;<BR>و ینهك قطع ایدى السارقینا&nbsp;<BR>8ـلعمر ابى لقد اصحاب مصر&nbsp;<BR>على طول الصحابة اوجعونا&nbsp;<BR>9ـو غرونا بانهم عكوف‏&nbsp;<BR>و لیس كذلك فعل العاكفینا&nbsp;<BR>10ـافى شهر الصیام فجعتمونا&nbsp;<BR>بخیر الناس طرا اجمعینا&nbsp;<BR>11ـو من بعد النبى فخیر نفس‏&nbsp;<BR>ابو حسن و خیر الصالحینا&nbsp;<BR>12ـاشاب ذوابتى و اطال حزنى‏&nbsp;<BR>امامة حین فارقت القرینا&nbsp;<BR>13ـتطوف بها لحاجتها الیه‏&nbsp;<BR>فلما استیأست رفعت رنینا&nbsp;<BR>14ـو عبرة ام كلثوم الیها&nbsp;<BR>تجاوبها و قد رأت الیقینا&nbsp;<BR>15ـفلا تشمت معاویة بن صخر&nbsp;<BR>فان بقیة الخلفاء فینا<SUP> (9) </SUP>. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>ترجمه: </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>1ـاى چشم واى بر تو ما را یارى كن و براى امیر المؤمنین اشگ بریز. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>2ـما مصیبت زده در فقدان كسى هستیم كه او بهترین سواركاران و كشتى نشستگان بود. (از همه بهتر بود) . </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>3ـو بهترین كسى كه نعلین پوشیده و بدانها گام برداشته و سوره‏هاى مثانى و مئین قرآن را خوانده بود. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>4ـو ما پیش از شهادت او زندگى خوشى داشتیم چون یار و پسر عموى رسول خدا را در میان خودمان میدیدیم. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>5ـ (على علیه السلام) كسى بود كه دین خدا را بدون شك و تردید برپا میداشت و بفرایض آن آشكارا حكم میفرمود.ـو هیچ علمى را (از اهل آن) مكتوم و نهان نمیداشت و از جباران و متكبران هم نبود. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>7ـو هر كه او را نافرمانى میكرد وى را (براى هدایت) باتفاق و جماعت دعوت مینمود و در بریدن دست سارقین جدیت میكرد. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>8ـبجان پدرم سوگند كه مردم شهر (كوفه) خاطر ما را پس از آنكه مدتى با او أنس و مصاحبت داشتیم دردناك نمودند. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>9ـو آنها بنام اینكه دور ما را گرفته و ملازم ما هستند ما را فریب دادند در صورتیكه روش ملازمان این چنین نباشد. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>10ـآیا در شهر رمضان ما را با (شهادت) بهترین مردم اندوهناك و رنجیده خاطر نمودید؟ </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>11ـ (با شهادت) كسى كه پس از پیغمبر صلى الله علیه و آله بهترین مردم بود یعنى حضرت ابو الحسن كه بهترین شایستگان و صلحاء بود. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>12ـموقعیكه امامه (دختر على علیه السلام) پدرش را از دست داد (غم و اندوه او) گیسوى مرا سفید كرد و اندوهم را طولانى نمود. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>13ـ (زیرا) او بجستجوى پدرش میگردد و چون (از یافتن او) نا امید میشود صدایش را بگریه بلند میكند. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>14ـو (در آنحال) اشگ چشم ام كلثوم كه مرگ پدر را دیده است گریه امام را پاسخ میدهد. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>15ـاى معاویة بن ابیسفیان ما را (در شهادت على علیه السلام) شماتت مكن زیرا بقیه خلفاء (دوازده گانه) در خانواده ما است. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>مقام امامت و خلافت مسلمین پس از على علیه السلام همچنانكه آنحضرت وصیت كرده بود بامام حسن علیه السلام رسید.عبد الله بن عباس بمسجد رفت و پس ذكر وقایع اخیر بمردم چنین گفت :البته میدانید كه على علیه السلام فرزند خود حسن علیه السلام را براى شما خلیفه قرار داده است ولى او هیچگونه اصرارى در طاعت و بیعت شما ندارد اگر نظر طاعت و بیعت دارید من او را خبر دهم و بمنظوربیعت گرفتن از شما بمسجد بیاورم و اگر هم خلاف آنرا خواهانید خود دانید. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>مردم عموما پاسخ مثبت دادند و ابن عباس آنحضرت را بمسجد برد تا مردم باو بیعت كنند،امام حسن علیه السلام بالاى منبر رفت و پس از حمد و ثناى الهى و درود بر پیغمبر اكرم صلى الله علیه و آله چنین فرمود: </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face=Tahoma><FONT size=2>لقد قبض فى هذه اللیلة رجل لم یسبقه الاولون بعمل و لا یدركه الاخرون بعمل...</FONT><SUP><FONT size=2> (10) </FONT></SUP></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>در این شب كسى از دنیا رحلت فرمود كه پیشینیان در عمل از او سبقت نگرفتند و آیندگان نیز در كردار بدو نخواهند رسید،او چنان كسى بود كه در كنار رسول خدا صلى الله علیه و آله پیكار میكرد و جان خود را سپر بلاى او مینمود،پیغمبر اكرم صلى الله علیه و آله پرچم را بدست با كفایت او میداد و براى جنگیدن با دشمنان دین،وى را در حالیكه جبرئیل و میكائیل از راست و چپ همدوش او بودند بمیدان كارزار میفرستاد و از میدانهاى رزم بر نمیگشت مگر با فتح و پیروزى كه خداوند نصیب او میفرمود.او در شبى شهادت یافت كه عیسى بن مریم در آنشب بآسمان رفت و یوشع بن نون (وصى حضرت موسى) نیز در آنشب از دنیا رخت بر بست،هنگام مرگ از مال و منال دنیا هفتصد درهم داشت كه میخواست با آن براى خانواده‏اش خدمتكارى تهیه كند،چون این سخنان را فرمود گریه گلویش را گرفت و ناچار گریست و مردم نیز با آنحضرت گریه كردند،امام حسن علیه السلام با این خطبه كوتاه كه در یاد بود پدرش ایراد فرمود علو رتبت و بزرگى منزلت على علیه السلام را در افكار و اندیشه‏هاى مستمعین جایگزین نمود و این توصیف و تمجیدى كه درباره على علیه السلام نمود تعریف پدرى بوسیله پسرش نبود بلكه توصیف امامى بوسیله امام دیگر بود كه بهتر از همه كس او را میشناخت. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>امام حسن علیه السلام از مردم بیعت گرفت و سپس نامه‏اى بمعاویه نوشته و او را ضمن پند و نصیحت به بیعت خود دعوت نمود اما مسلم بود كه معاویه این دعوت‏را نخواهد پذیرفت و دست از ظلم و ستم نخواهد كشید زیرا او هنگامیكه على علیه السلام در قید حیات بود و خودش نیز چندان موقعیت قوى و محكمى نداشت با على علیه السلام بیعت نكرد،اكنون كه پایه‏هاى تخت حكومتش را محكم كرده و موقعیت خود را نیز تثبیت نموده است چگونه ممكن است از حسن علیه السلام اطاعت كند؟بالاخره نامه امام حسن علیه السلام بمعاویه رسید و چنانكه گفته شد او هم پاسخ داد كه من از تو شایسته‏ترم و لازم است كه تو با من بیعت كنى!! </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>از طرفى جمع كثیرى از سپاه تجهیز شده در پادگان نخیله كه على علیه السلام قبل از شهادت خود براى حمله مجدد بشام آماده كرده بود متفرق و پراكنده گشته و جز عده قلیلى باقى نمانده بود،امام حسن علیه السلام با اینكه بنا بسابقه بیوفائى و لا قیدى مردم كوفه كه در زمان پدرش از آنها دیده بود میدانست كه در چنین شرایطى جنگ با معاویه نتیجه‏اى نخواهد داشت مع الوصف با باقیمانده سپاه كه بنا بنقل ابن ابى الحدید در حدود شانزده هزار نفر بود راه شام را در پیش گرفت و دوازده هزار نفر از آنها را بفرماندهى عبید الله بن عباس بعنوان نیروى پوششى و تأمینى بسوى معاویه فرستاد و خود در مدائن توقف نمود تا از اطراف و نواحى بگرد آورى سپاه براى اعزام بجبهه اقدام نماید ولى معاویه با دادن یك ملیون درهم عبید الله ابن عباس را فریفت و او را بسوى خود خواند. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>عبید الله نیز در اثر حب دنیا و بطمع سكه‏هاى طلاى معاویه شبانه با گروهى از همراهانش مخفیانه فرار كرده و باردوى معاویه پیوست و در مدائن نیز حوادث دیگرى روى داد كه موجب تفرقه و اختلاف در میان سپاهیان امام گردید و كلیه شرایط لازمه را كه یك واحد عملیاتى در جبهه دشمن باید داشته باشد از میان برد و در نتیجه امام حسن علیه السلام با توجه باوضاع و احوال و با در نظر گرفتن مصلحت اسلام و مسلمین از روى ناچارى و اجبار بمتاركه جنگ كه در آنموقع حساس تنها راه حل منطقى و عقلانى بود پرداخته و با قید شرایطى با معاویه صلح نمود<SUP> (11) </SUP>. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT color=#0000ff size=2 face=Tahoma>پى‏نوشتها: </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>(1) طبیب بایستى بمعاویه میگفت تو كه چند لحظه تحمل یك قطعه آهن سرخ شده را ندارى پس در نتیجه طغیان و ریختن اینهمه خون مردم چگونه براى همیشه تحمل آتش سوزان دوزخ را خواهى نمود؟این نیست جز اینكه تو بروز جزا ایمان نیاورده‏اى! </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>مؤلف. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>(2) بنا بروایت شیخ مفید ابن ملجم و همراهانش در داخل مسجد نزدیك در ورودى كمین كرده و بمحض ورود على علیه السلام شمشیرهاى خود را غفلة بر آنحضرت فرود آوردند شمشیر شبیب بطاق مسجد گرفت ولى شمشیر عبد الرحمن بفرق مبارك وى اصابت نمود. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>(3) سوره مباركه طه آیه .55</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>(4) نهج البلاغه </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>(5) مقاتل الطالبیینـارشاد مفیدـاعلام الورىـكشف الغمهـبحار الانوار جلد 42ـاثبات الوصیه مسعودى. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>(6) ارشاد مفید جلد 1 باب 1 فصل 6 حدیث .4</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>(7) كتاب رنگارنگ جلد .1</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>(8) منتخب التواریخ ص .142</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>(9) مجالس السنیه ص 185ـمقاتل الطالبیین ص .35</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>(10) ارشاد مفید جلد 2 باب اولـمقاتل الطالبیین. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=Tahoma>(11) براى توضیح و آگاهى بیشتر بكتاب حسن كیست؟تألیف نگارنده مراجعه شود.در این كتاب علل و جهات صلح امام حسن با معاویه تجزیه و تحلیل گردیده و بطور مبسوط و مستدل در پیرامون فلسفه آن بحث شده است. </FONT></P></DIV></SPAN> text/html 2017-06-15T03:30:00+01:00 www.hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت ویژگی های شب های قدر از منظر قرآن http://www.hamedan-shahed.ir/post/36 سوره مباركه قدر كه به منزله شرح و تفسیر آیات سوره مباركه «دخان» است، شش ویژگى براى شب قدر مى‏شمارد: <P>الف. شب نزول قرآن است (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ).</P> <P>ب. این شب، شبى ناشناخته است و این ناشناختگى به دلیل عظمت آن شب است ( وَ ما أَدْراكَ ما لَیْلَةُ الْقَدْرِ).</P> <P>ج. شب قدر از هزار ماه بهتر است. (لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ).</P> <P>د. در این شب مبارك، ملائكه و روح با اجازه پروردگار عالمیان نازل مى‏شوند (تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِیها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) و روایات تصریح دارند كه آنها بر قلب امام هر زمان نازل مى‏شوند.</P> <P>ه. این نزول براى تحقق هر امرى است كه در سوره «دخان» بدان اشاره رفت (مِنْ كُلِّ أَمْرٍ) و این نزول - كه مساوى با رحمت خاصه الهى ‏بر مومنان شب زنده‌دار است - تا طلوع فجر ادامه دارد (سَلامٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ).</P> <P>و. شب قدر، شب تقدیر و اندازه‏گیرى است؛ زیرا در این سوره - كه تنها پنج آیه دارد - سه بار «لیلة القدر» تكرار شده است و این نشانه اهتمام ویژه قرآن به مسئله اندازه‏گیرى در آن شب خاص است.</P> <P>مرحوم كلینى در كافى از امام باقر علیه السلام نقل مى‏كند كه آن حضرت در جواب معناى آیه «إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةٍ مُبارَكَةٍ» فرمودند: «آرى شب قدر، شبى است كه همه ساله در ماه رمضان و در دهه آخر آن، تجدید مى‏شود. شبى كه قرآن جز در آن شب نازل نشده و آن شبى است كه خداى تعالى درباره‏اش فرموده است: «فیها یفرق كل امر حكیم؛ در آن شب هر، امرى با حكمت، متعین و ممتاز مى‏گردد.» آنگاه فرمود: «در شب قدر، هر حادثه‏اى كه باید در طول آن سال واقع گردد، تقدیر مى‏شود؛ خیر و شر، طاعت و معصیت و فرزندى كه قرار است متولد شود یا اجلى كه قرار است فرارسد یا رزقى كه قرار است برسد و ... .»(15)</P> text/html 2017-06-13T03:30:00+01:00 www.hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت اعمال شب های قدر http://www.hamedan-shahed.ir/post/480 <TABLE style="BACKGROUND-IMAGE: url(http://www.erfan.ir/files/images/mafatih/mafatih_05.jpg); TEXT-ALIGN: left; BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; MARGIN-LEFT: 0px; MARGIN-RIGHT: 0px" dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" height=114> <TBODY> <TR> <TD width=168><FONT size=2><IMG src="http://www.erfan.ir/files/images/mafatih/mafatih_06.jpg"></FONT></TD> <TD align=center> <H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 32px"><FONT size=2>اعمال شب های قدر</FONT></H1></TD> <TD width=169><FONT size=2><IMG src="http://www.erfan.ir/files/images/mafatih/mafatih_01.jpg"></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 8mm; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#0f1e35 size=2>شب نوزدهم:این شب با عظمت آغاز شبهاى قدر است،و شب قدر آن شبى است كه در طول سال،شبى به خوبى‏ و فضلیت آن یافت نمى‏شود،و عمل در این شب از عمل در طول هزار ماه بهتر است،و تقدیر امور سال در این شب صورت‏ مى‏گیرد،و فرشتگان و روح كه اعظم فرشتگان الهى است،در این شب به اذن پروردگار به زمین فرود مى‏آیند،و به محضر امام زمان(عج) مى‏رسند و آنچه را كه براى هر فرد مقدّر شده بر آن حضرت عرضه مى‏دارند.و اعمال شبهاى قدر بر دو نوع است: یكى اعمالى كه در هر سه شب باید انجام داد،و دیگر اعمالى كه مخصوص به هر یك از شبهاى قدر است. اوّل:اعمالى است كه در هر سه شب باید انجام داد،و آن چند عمل است:اوّل:غسل كردند.علاّمه مجلسى فرموده‏ بهتر است غسل این شبها در هنگام غروب آفتاب انجام گیرد،كه نماز شام را با غسل بخواند.دوم:دو ركعت نماز كه‏ در هر ركعت پس از سوره«حمد»،هفت مرتبه«توحید»خوانده،و پس از فراغت از نماز هفتاد مرتبه بگوید،استغفر اللّه و اتوب الیه در روایت نبوى است:كه از جاى برنخیزد تا خدا او و پدر و مادرش را بیامرزد،تا آخر خبر. سوم:قرآن مجید را باز كند و در برابر خود گرفته و بگوید:</FONT><BR><FONT size=2>اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بِكِتَابِكَ الْمُنْزَلِ وَ مَا فِیهِ وَ فِیهِ اسْمُكَ الْأَكْبَرُ وَ أَسْمَاؤُكَ الْحُسْنَى وَ مَا یُخَافُ وَ یُرْجَى أَنْ تَجْعَلَنِی مِنْ عُتَقَائِكَ مِنَ النَّارِ. </FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 5mm; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #998f53; FONT-SIZE: 13px" size=2>خداى از تو درخواست مى‏كنم به حق كتاب نازل شده‏ات،و آنچه در آن است،و در آن است نام بزرگت‏ترت،و نامهاى نیكوترت‏ و آنچه بیم‏انگیز است و امیدبخش،اینكه مرا از آزادشدگان از آتش دوزخ قرار دهى.</FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 8mm; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#0f1e35 size=2>سپس هر حاجت كه دارد بخواهد .</FONT><BR><FONT size=2>اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذَا الْقُرْآنِ وَ بِحَقِّ مَنْ أَرْسَلْتَهُ بِهِ وَ بِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَدَحْتَهُ فِیهِ وَ بِحَقِّكَ عَلَیْهِمْ فَلا أَحَدَ أَعْرَفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ </FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 5mm; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #998f53; FONT-SIZE: 13px" size=2>خدایا به حق این قرآن،و به حق كسى‏كه آن را بر او فرستادى،و به حق‏ هر مؤمنى كه او را در قرآن ستودى،و به حق خود بر آنان،پس احدى شناساتر از تو به حق تو نیست</FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 8mm; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#0f1e35 size=2>سپس ده مرتبه بگوید</FONT><BR><FONT size=2>بِكَ یَا اللَّهُ </FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 5mm; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #998f53; FONT-SIZE: 13px" size=2>به ذاتت اى خدا</FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 8mm; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#0f1e35 size=2>و ده مرتبه</FONT><BR><FONT size=2>بِمُحَمَّدٍ </FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 5mm; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #998f53; FONT-SIZE: 13px" size=2>به حق محمّد</FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 8mm; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#0f1e35 size=2>و ده مرتبه </FONT><BR><FONT size=2>بِعَلِیٍّ </FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 5mm; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #998f53; FONT-SIZE: 13px" size=2>به حق على</FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 8mm; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#0f1e35 size=2>و ده مرتبه </FONT><BR><FONT size=2>بِفَاطِمَةَ </FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 5mm; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #998f53; FONT-SIZE: 13px" size=2>به حق فاطمه</FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 8mm; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#0f1e35 size=2>و ده مرتبه</FONT><BR><FONT size=2>بِالْحَسَنِ </FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 5mm; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #998f53; FONT-SIZE: 13px" size=2>به حق حسن</FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 8mm; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#0f1e35 size=2>و ده مرتبه</FONT><BR><FONT size=2>بِالْحُسَیْنِ </FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 5mm; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #998f53; FONT-SIZE: 13px" size=2>به حق حسین‏</FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 8mm; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#0f1e35 size=2>و ده مرتبه</FONT><BR><FONT size=2>بِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ </FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 5mm; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #998f53; FONT-SIZE: 13px" size=2>به حق على بن الحسین</FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 8mm; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#0f1e35 size=2>و ده مرتبه</FONT><BR><FONT size=2>بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ </FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 5mm; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #998f53; FONT-SIZE: 13px" size=2>به حق محمّد بن على</FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 8mm; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#0f1e35 size=2>و ده مرتبه</FONT><BR><FONT size=2>بِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ </FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 5mm; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #998f53; FONT-SIZE: 13px" size=2>به حق جعفر بن محمّد</FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 8mm; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#0f1e35 size=2>و ده مرتبه</FONT><BR><FONT size=2>بِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ </FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 5mm; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #998f53; FONT-SIZE: 13px" size=2>به حق موسى بن جعفر</FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 8mm; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#0f1e35 size=2>و ده مرتبه</FONT><BR><FONT size=2>بِعَلِیِّ بْنِ مُوسَى </FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 5mm; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #998f53; FONT-SIZE: 13px" size=2>به حق على بن موسى</FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 8mm; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#0f1e35 size=2>و ده مرتبه</FONT><BR><FONT size=2>بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ </FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 5mm; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #998f53; FONT-SIZE: 13px" size=2>به حق محمد بن على</FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 8mm; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#0f1e35 size=2>و ده مرتبه</FONT><BR><FONT size=2>بِعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ </FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 5mm; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #998f53; FONT-SIZE: 13px" size=2>به حق على بن محمّد</FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 8mm; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#0f1e35 size=2>و ده مرتبه</FONT><BR><FONT size=2>بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ </FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 5mm; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #998f53; FONT-SIZE: 13px" size=2>به حق حسین بن على</FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 8mm; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#0f1e35 size=2>و ده مرتبه </FONT><BR><FONT size=2>بِالْحُجَّةِ </FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 5mm; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #998f53; FONT-SIZE: 13px" size=2>به حق حجّت.</FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 8mm; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#0f1e35 size=2>پس هر حاجتى كه دارى از خدا بخواه.پنجم:حضرت سید الشهّدا علیه السّلام‏ را زیارت كند.در روایت آمده:هنگامى كه شب قدر مى‏شود،منادى از آسمان هفتم از پشت عرش ندا سر مى‏دهد كه خدا هركه را به زیارت مزار امام حسین علیه السّلام آمده آمرزید.ششم:این شبها را احیا بدارد،روایت شده هركه شب‏ قدر را احیا بدارد،گناهانش آمرزیده مى‏شود،هرچند به شماره ستارگان آسمان و سنگینى كوهها و پیمانه دریاها باشد. هفتم:صد ركعت نماز بجا آورد،كه فضلیت بسیار دارد و بهتر آن است كه در هر ركعت پس از سوره«حمد»،ده‏ مرتبه«توحید»بخواند.هشتم:این دعا را بخواند،</FONT><BR><FONT size=2>اللَّهُمَّ إِنِّی أَمْسَیْتُ لَكَ عَبْدا دَاخِرا لا أَمْلِكُ لِنَفْسِی نَفْعا وَ لا ضَرّا وَ لا أَصْرِفُ عَنْهَا سُوءا أَشْهَدُ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِی وَ أَعْتَرِفُ لَكَ بِضَعْفِ قُوَّتِی وَ قِلَّةِ حِیلَتِی فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْجِزْ لِی مَا وَعَدْتَنِی وَ جَمِیعَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنَ الْمَغْفِرَةِ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ وَ أَتْمِمْ عَلَیَّ مَا آتَیْتَنِی فَإِنِّی عَبْدُكَ الْمِسْكِینُ الْمُسْتَكِینُ الضَّعِیفُ الْفَقِیرُ الْمَهِینُ اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْنِی نَاسِیا لِذِكْرِكَ فِیمَا أَوْلَیْتَنِی وَ لا [غَافِلا] لِإِحْسَانِكَ فِیمَا أَعْطَیْتَنِی وَ لا آیِسا مِنْ إِجَابَتِكَ وَ إِنْ أَبْطَأَتْ عَنِّی فِی سَرَّاءَ [كُنْتُ‏] أَوْ ضَرَّاءَ أَوْ شِدَّةٍ أَوْ رَخَاءٍ أَوْ عَافِیَةٍ أَوْ بَلاءٍ أَوْ بُؤْسٍ أَوْ نَعْمَاءَ إِنَّكَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ </FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 5mm; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #998f53; FONT-SIZE: 13px" size=2>خدایا شام كردم درحالى‏كه براى تو تنها بنده كوچك و خوارى هستم،كه براى خویش سود و زیانى را به دست ندارم،و نمى‏توانم از خود پیش‏آمد بدى را بازگردانم،به این امر بر خویش گواهى مى‏دهم،و در پیشگاهت به ناتوانى و كمى چاره‏ام اعتراف مى‏كنم،خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست،و آنچه را به من و همه مردان و زنان مؤمن،از آمرزش در این شب وعده دادى وفا كن، و آنچه را به من عنایت فرموده‏اى كامل ساز،كه من بنده بیچاره،درمانده،ناتوان،تهیدست خوار توام.خدایا مرا فراموش كننده‏ ذكرت قرار مده،در آنچه سزاوار آنم فرمودى،و نه فراموش كننده احسانت،در آنچه عطایم نمودى،و نه ناامید از اجابتت،گرچه مدّت زمانى طولانى گردد،چه در خوشى یا ناخوشى،یا سختى،یا آسانى،یا عافیت،یا بلا،یا تنگدستى،یا در نعمت‏ همانا تو شنونده دعایى.</FONT><BR><FONT style="LINE-HEIGHT: 8mm; FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px; FONT-WEIGHT: bold" color=#0f1e35 size=2>این دعا را كفعمى از امام زین العابدین علیه السّلام روایت كرده كه در این شبها،در حال قیام و قعود و ركوع و سجود مى‏خواندند،و علاّمه مجلسى فرموده:بهترین اعمال در این شبها،درخواست آمرزش و دعا است،براى‏ حوایج دنیا و آخرت خود،و پدر و مادر و خویشان،و برادران و خواهران مؤمن،چه آنان‏كه زنده‏اند،و چه آنان‏كه از دنیا رفته‏اند،و خواندن اذكار،و صلوات بر محمّد و آل محمّد علیهم السّلام به هر اندازه كه بتواند و در بعضى از روایات وارد شده:دعاى‏ جوشن كبیر را در این سه شب بخواند.فقیر گوید:كه دعاى جوشن كبیر را در بخشهاى پیش آورده‏ام.روایت شده كه خدمت‏ رسول خدا صلى اللّه علیه و آله عرض شد:اگر شب قدر را یافتم،از خداى خود چه بخواهم؟فرمود:عافیت. دوّم:اعمال مخصوص هر یك از این شبها است.</FONT></DIV> text/html 2017-06-12T03:30:00+01:00 www.hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت حقیقت شب قدر http://www.hamedan-shahed.ir/post/37 <P>«قدر» در لغت به معناى اندازه و اندازه‏گیرى است.(1) «تقدیر» نیز به معناى اندازه‏گیرى و تعیین است.(2) اما معناى اصطلاحى «قدر»، عبارت است از ویژگى هستى و وجود هر چیز و چگونگى آفرینش آن(‏3) به عبارت دیگر، اندازه و محدوده وجودى هر چیز، «قدر» نام دارد. (4)</P> <P>بنابر دیدگاه حكمت الهى، در نظام آفرینش، هر چیزى اندازه‏اى خاص دارد و هیچ چیزى بى‏حساب و كتاب نیست. جهان حساب و كتاب دارد و بر اساس نظم ریاضى تنظیم شده، گذشته، حال و آینده آن با هم ارتباط دارند.</P> <P>استاد مطهرى در تعریف قدر مى‏فرماید: « ... قدر به معناى اندازه و تعیین است... حوادث جهان ... از آن جهت كه حدود و اندازه و موقعیت مكانى و زمانى آنها تعیین شده است، مقدور به تقدیر الهى است.»(5) پس در یك كلام، «قدر» به معناى ویژگى‏هاى طبیعى و جسمانى چیزهاست كه شامل شكل، حدود، طول، عرض و موقعیت‏هاى مكانى و زمانى آنها مى‏گردد و تمام موجودات مادى و طبیعى را در برمى‏گیرد.</P> <P>این معنا از روایات استفاده مى‏شود؛ چنان كه در روایتى از امام رضا علیه السلام پرسیده شد: معناى قدر چیست؟ امام فرمود: «تقدیر الشى‏ء، طوله و عرضه»؛ «اندازه‏گیرى هر چیز اعم از طول و عرض آن است.» (6) و در روایت دیگر، این امام بزرگوار در معناى قدر فرمود: «اندازه هر چیز اعم از طول و عرض و بقاى آن است.»(7)</P> <DIV class=GeneralSooTitr> <DIV class=SooTitrContent> <P>در این شب تمام حوادث سال آینده به امام هر زمان ارائه مى‏شود و وى از سرنوشت خود و دیگران با خبر مى‏گردد. امام باقر علیه السلام مى‏فرماید: «انه ینزل فى لیلة القدر الى ولى الامر تفسیر الامور سنةً سنةً، یؤمر فى امر نفسه بكذا و كذا و فى امر الناس بكذا و كذا؛ در شب قدر به‏ ولى امر (امام هر زمان) تفسیر كارها و حوادث نازل مى‏شود و وى درباره خویش و دیگر مردمان مأمور به دستورهایى مى‏شود.»</P></DIV></DIV> <P>بنابراین، معناى تقدیر الهى این است كه در جهان مادى، آفریده‏ها از حیث هستى و آثار و ویژگى‏هایشان محدوده‏اى خاص دارند. این محدوده با امورى خاص مرتبط است؛ امورى كه علت‏ها و شرایط آنها هستند و به دلیل اختلاف علل و شرایط، هستى، آثار و ویژگى‏هاى موجودات مادى نیز متفاوت است. هر موجود مادى به وسیله قالب‏هایى از داخل و خارج، اندازه‏گیرى و قالب‏گیرى مى‏شود. این قالب، حدود، یعنى طول، عرض، شكل، رنگ، موقعیت مكانى و زمانى و سایر عوارض و ویژگى‏هاى مادى آن به شمار مى‏آید. پس معناى تقدیر الهى در موجودات مادى، یعنى هدایت آنها به سوى مسیر هستى‏شان است كه براى آنها مقدر گردیده است و در آن قالب‏گیرى شده‏اند. (8)</P> <P>اما تعبیر فلسفى قدر، اصل علیت است. «اصل علیت همان پیوند ضرورى و قطعى حوادث با یكدیگر و این كه هر حادثه‏اى تحتّم و قطعیت ضرورى و قطعى خود و نیز تقدّر و خصوصیات وجودى خود را از امرى یا امورى مقدم بر خود گرفته است. </P> <P>(9) اصل علیت عمومى و نظام اسباب و مسببات بر جهان و جمیع وقایع و حوادث جهان حكمفرماست و هر حادثى، ضرورت و قطعیت وجود خود و نیز شكل و خصوصیت زمانى و مكانى و سایر خصوصیات وجودى‏اش را از علل متقدمه خود كسب كرده است و یك پیوند ناگسستى میان گذشته و حال و استقبال میان هر موجودى و علل متقدمه او هست.»(10)</P> <P>اما علل موجودات مادى تركیبى، فاعل و ماده و شرایط و عدم مانع است كه هر یك تأثیر خاص بر آن دارند و مجموع این تأثیرها، قالب وجودى خاصى را شكل مى‏دهند. اگر تمام این علل و شرایط و عدم مانع، كنار هم گرد آیند، علت تامه ساخته مى‏شود و معلول خود را ضرورت و وجود مى‏دهد كه از آن در متون دینى به «قضاى الهى» تعبیر مى‏شود. اما هر موجودى با توجه به علل و شرایط خود قالبى خاص دارد كه عوارض و ویژگى‏هاى وجودى‏اش را مى‏سازد و در متون دینى از آن به «قدر الهى» تعبیر مى‏شود.</P> <P>با روشن شدن معناى قدر، امكان فهم حقیقت شب قدر نیز میسر مى‏شود. شب قدر شبى است كه همه مقدرات تقدیر مى‏گردد و قالب معین و اندازه خاص هر پدیده، روشن و اندازه‏گیرى مى‏شود.</P> <P>به عبارت روشن‏تر، شب قدر یكى از شب‏هاى دهه آخر ماه رمضان است. طبق روایات ما، یكى از شب‏هاى نوزدهم یا بیست و یكم و به احتمال زیادتر، بیست و سوم ماه مبارك رمضان است.(11) در این شب - كه شب نزول قرآن به شمار مى‏آید - امور خیر و شر مردم و ولادت، مرگ، روزى، حج، طاعت، گناه و خلاصه هر حادثه‏اى كه در طول سال واقع مى‏شود، تقدیر مى‏گردد.(12) شب قدر همیشه و هر سال تكرار مى‏شود. عبادت در آن شب، فضیلت فراوان دارد و در نیكویى سرنوشت یك ساله بسیار مؤثر است.(13) در این شب تمام حوادث سال آینده به امام هر زمان ارائه مى‏شود و وى از سرنوشت خود و دیگران با خبر مى‏گردد. امام باقر علیه السلام مى‏فرماید: «انه ینزل فى لیلة القدر الى ولى الامر تفسیر الامور سنةً سنةً، یؤمر فى امر نفسه بكذا و كذا و فى امر الناس بكذا و كذا؛ در شب قدر به‏ ولى امر (امام هر زمان) تفسیر كارها و حوادث نازل مى‏شود و وى درباره خویش و دیگر مردمان مأمور به دستورهایى مى‏شود.»(14)</P><STRONG><SPAN> <P><STRONG>پس شب قدر شبى است كه:</STRONG></P> <P><STRONG>1. قرآن در آن نازل شده است.</STRONG></P> <P><STRONG>2. حوادث سال آینده در آن تقدیر مى‏شود.</STRONG></P> <P><STRONG>3. این حوادث بر امام زمان - روحى فداه - عرضه و آن حضرت مامور به كارهایى مى‏گردد.</STRONG></P></SPAN></STRONG> <P>بنابراین، مى‏توان گفت شب قدر، شب تقدیر و شب اندازه‏گیرى و شب تعیین حوادث جهان ماده است.</P> <P>این مطلب مطابق آیات قرآنى نیز مى‏باشد؛ زیرا در آیه 185 سوره مباركه «بقره» مى‏فرماید: «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ»؛ ماه رمضان كه در آن قرآن ‏نازل شده است.» طبق این آیه، نزول قرآن (نزول دفعى) در ماه رمضان بوده است. و در آیات 3 - 5 سوره مباركه دخان مى‏فرماید: «إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِینَ* فِیها یُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِیمٍ* أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِینَ.» این آیه نیز تصریح دارد كه نزول [دفعى‏] قرآن در یك شب بوده است كه از آن به شب مبارك تعبیر شده است. همچنین در سوره مباركه قدر تصریح شده است كه قرآن در شب قدر نازل شده است.</P> text/html 2017-06-10T03:30:00+01:00 www.hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت ولادت امام حسن مجتی (ع) مبارک باد http://www.hamedan-shahed.ir/post/274 <H3 style="TEXT-ALIGN: center"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-SIZE: small"><FONT size=2></FONT></SPAN></P><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-SIZE: small"><FONT size=2>شمه ای از اعجاز و کرامات امام حسن علیه السلام</FONT></H3> <DIV class=GImg><FONT size=2><IMG alt="امام حسن مجتبی (ع)" align=left src="http://img.tebyan.net/big/1389/11/199392041815222762985221210225215240129108.jpg" width=288 height=197></FONT></DIV> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: #0080ff"><FONT size=2>یکی از ویژگی‏های امام، داشتن قدرت اعجاز برای اثبات امامت خویش است. در تعریف اعجاز آمده است: مدعی منصب و مقام الهی - مانند نبوت و امامت - کاری را که بر خلاف نظام طبیعی عالم است، انجام می‏دهد، به طوری که دیگران از انجام دادن آن عاجز باشند و آن کار به منظور اثبات ادعای امامت خویش باشد. (1) </FONT></SPAN></STRONG></P> <P><FONT size=2>حدیث حبابه دختر جعفر والبیه گواه مطلب فوق است که می‏گوید: بعد از شهادت علی بن ابی‏طالب علیه‏السلام خدمت امام مجتبی علیه‏السلام رسیدم، در حالی که مردم نیز حضور داشتند، سنگ ریزه‏هایی را که از زمان پدرش جهت اثبات امامت داشتم، در اختیارش گذاشتم. انگشتر خود را بر روی یکی از سنگ‏ها گذاشت، سنگ همانند خمیر و گل متأثر شد و آثار انگشتر بر آن سنگ نقش بست. (2). حبابه می‏گوید: این اعجاز امام، دلیل دیگری بر امامت وی بود، چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی علیه‏السلام پیش از آن بر این حقیقت تصریح کرده بودند. برای حسن بن علی علیه‏السلام معجزات و کرامات فراوانی نقل شده که به برخی از آنها در ذیل اشاره می گردد: </FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <H2><FONT size=2>خرما دادن نخل خشک</FONT></H2> <P><FONT size=2>حسین بن عبدالوهاب با سلسله سند خویش از امام صادق علیه‏السلام نقل می‏کند: امام مجتبی علیه‏السلام در یکی از سفرها با مردی از فرزندان زبیر - که معتقد به امامت زبیر بود - همسفر شد. آنان شتری را نیز کرایه کرده بودند. در میان راه به آبگاهی رسیدند و جهت استراحت توقف نمودند و فرشی را برای نشستن امام مجتبی علیه‏السلام در زیر نخل خرمای خشک گستردند و آن مرد زبیری در زیر نخل دیگر پارچه‏ای را انداخت و نشست. وقتی چشم آن مرد زبیری به درخت خرمای خشک افتاد گفت: اگر خرمایی داشت از آن می‏خوردیم. امام مجتبی علیه‏السلام خطاب به او فرمود: </FONT></P> <DIV class=GeneralSooTitr> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" class=SooTitrContent><FONT size=2>خدمت امام مجتبی علیه‏السلام رسیدم، در حالی که مردم نیز حضور داشتند، سنگ ریزه‏هایی را که از زمان پدرش جهت اثبات امامت داشتم، در اختیارش گذاشتم. انگشتر خود را بر روی یکی از سنگ‏ها گذاشت، سنگ همانند خمیر و گل متأثر شد و آثار انگشتر بر آن سنگ نقش بست</FONT></DIV></DIV> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>خرما می‏دهی؟ جواب داد: آری. حضرت دست به سوی آسمان بلند نمود و دعایی کرد، این جا بود که درخت خرما سبز شد و برگ درآورد و خرمای بسیار مطبوعی داد. ساروان چون این صحنه را دید، گفت: این کار، چیزی جز سحر نیست! امام مجتبی علیه‏السلام فرمود: «لیس هذا بسحر، ولیکن دعوة أولاد الأنبیاء مستجابة؛ این کار سحر نیست، بلکه دعای فرزندان پیامبران مستجاب است» در آن حال یکی از آنان از درخت خرما بالا رفت و آنچه خرما میل داشتند چید و همگی خوردند. (3) </FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <H2><FONT size=2>دعای مستجاب</FONT></H2> <P><FONT size=2>ابواسامه گوید: امام صادق علیه‏السلام فرمود: امام حسن علیه‏السلام در یکی از سفرها که پیاده به خانه‏ی خدا می‏رفت، پاهای مبارکش ورم کرده بود. بعضی از یاران آن حضرت گفتند: اگر بر مرکب سوار شوی، ورم پاهایت بهبود خواهد یافت. </FONT></P> <DIV class=GImg><FONT size=2><IMG alt="امام حسن مجتبی (ع)" align=left src="http://img.tebyan.net/big/1389/11/23516148173189551929520191821046250212177.jpg"></FONT></DIV> <P><FONT size=2>فرمود: هرگز راه خانه‏ی معشوق را سواره طی نخواهم کرد. سپس خطاب به آنان فرمود: در ایستگاه و منزل بعدی مردی سیاه چهره از ما پذیرایی خواهد کرد، او روغنی به همراه دارد که به مجرد استفاده از آن، ورم پاهایم درمان خواهد شد. عرض کردند: ای فرزند رسول خدا! در پیش روی ما ایستگاه هست، لیکن کسی در آن زندگی نمی‏کند. حضرت فرمود: چرا، کسی در آن جاست، هرگاه او را دیدید، روغن را بگیرید و پولش را پرداخت کنید. </FONT></P> <P><FONT size=2>آنان وقتی به منزلگاه رسیدند، خواسته‏ی خود را با آن شخص مطرح کردند. او پرسید: دوا را، برای چه کسی می‏خواهید؟ در پاسخ گفتند: برای حسن بن علی علیهماالسلام. مرد سیاه چهره به همراه غلامش خدمت حضرت آمد، اظهار ارادت و محبت نمود و گفت: «بأبی أنت و امی انما أنا مولاک؛ پدر و مادرم فدای تو باد! همانا من غلام شما هستم [و هرگز پول این دوا را نمی‏گیرم].» آن گاه گفت: ای فرزند پیامبر! زنم حامله است، هنگامی که از خانه‏ام بیرون می‏آمدم، زنم از درد به خود می‏پیچید. از خداوند بخواه به ما پسری عنایت کند و او از موالیان و دوستداران شما باشد. </FONT></P> <P><FONT size=2>امام حسن علیه‏السلام فرمود: «انطلق الی منزلک فان الله - تعالی - قد وهب لک ولدا ذکرا سویا؛ بلند شو و به سوی منزل خود حرکت کن، خداوند پسری نیکو به تو عنایت کرده است.» شیخ کلینی (ره) اضافه می‏کند: «... و هو من شیعتنا(4).؛ آن فرزند از شیعیان ما خواهد بود.» آن مرد وقتی به منزل خود رسید، دعای امام را مستجاب یافت، بی‏درنگ بازگشت و از امام مجتبی علیه‏السلام تشکر فراوان نمود و حضرت نیز آن روغن را به پای خود مالید و در همان لحظه، ورم پاهایش بهبود یافت. (5)</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>پی نوشت ها:</FONT></P> <P><FONT size=2>1- سید ابوالقاسم خوئی، البیان فی تفسیر القرآن، ص 43 </FONT></P> <P><FONT size=2>2- اصول کافی، ج 1، ص 346، ح 3، باب ما یفصل به بین دعوی المحق و المبطل فی أمر الأمة؛ اعلام الوری، ص 209</FONT></P> <P><FONT size=2>3- سید محمد هادی میلانی، قادتنا کیف نعرفهم، ج 5، ص 232؛ مناقب ابن‏شهر آشوب، ج 4، ص 9</FONT></P> <P><FONT size=2>4- اصول کافی، ج 1، ص 463، ح 6 </FONT></P> <P><FONT size=2>5- مناقب ابن‏شهر آشوب، ج 4، ص 10؛ قادتنا کیف نعرفهم، ج 5، ص 234 - 233</FONT><STRONG></P> <P><FONT size=2></FONT></P></STRONG> <P><FONT size=2></FONT></P><FONT size=2> <HR> </HR></FONT> <P></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2>منبع: حقایق پنهان (پژوهشی در زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام) </FONT></P> <P><FONT size=2>نویسنده: احمد زمانی</FONT></P></SPAN> text/html 2017-06-05T03:30:00+01:00 www.hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت 15 خرداد، حماسه بزرگ http://www.hamedan-shahed.ir/post/230 <DIV class=ArticleTitle><FONT size=2></FONT>&nbsp;</DIV><!--?xml version="1.0" encoding="utf-16"?--> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD> <P class=TxtCls1 align=justify><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <H3><FONT size=2>به‌گفته حضرت امام، 15 خرداد از یوم‌الله است.</FONT></H3> <P><FONT size=2>شاید برخی از عزیزان در خم چنبر زندگی گرفتار آمد‌ه‌اند که ناخواسته تیشه به ریشة نهضت می‌زنند. شاید تصورشان این است که با حذف دو سه مناسبت مذهبی یا تاریخی و ملی از تقویم تعطیلی سالانة کشور، همه مشکلات کشور حل می‌شود و گرفتار شدن ما در خمگردهای پیچاپیچ مدیریت کشور بی‌سببی نیست از آنجمله تعطیلی این مناسبتها.</FONT></P> <P><FONT size=2>در نیت خیر و صداقت عزیزان تردید نداریم به همین دلیل تصورمان این است که این عزیزان به عمق سخنان و مواضع روشن و تأکید مکرر امام در معرفی و بزرگداشت این مناسبتها پی نبرده‌اند؟ اینک با برشماری عناوین اصلی از سخنان آن ابرمرد و خالق 15 خرداد و معمار و بنیانگذار انقلاب اسلامی امیدواریم دوستان مصداق یکی بر سر شاخه و بن می‌برید قرار نگیرند.</FONT></P> <H3><FONT size=2>15 خرداد استمرار حرکت عاشورا</FONT></H3> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2>حضرت امام معتقد بودند که جایگاه و اهمیت 15 خرداد در نهضت اسلامی ایران مثل جایگاه و اهمیت عاشورا در نهضت حضرت امام حسین(ع) است. همانگونه که عاشورا سرفصل</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2>اسلامی جدید و مبدأ اسلام و مسلمانی نوینی است، نهضت 15 خرداد هم در تاریخ نهضت اسلامی ایران روز حماسه است و تولد اسلام و مسلمانی جدید.</FONT></P> <P><FONT size=2>اینک سخن امام راحل(س):</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2>روز 15 خرداد در عین حال که چون عاشورا روز عزاى عمومى ملت مظلوم است، روز حماسه و تولد جدید اسلام و مسلمانان است.</FONT></P> <P><FONT size=2>(صحیفه امام؛ ج 14، ص 404)</FONT></P> <P><FONT size=2>در جایی دیگر امام می‌فرماید:</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2>ملت عظیم ایران... رمز پیروزى اسلام بر کفر جهانى را در این قرن که پانزدهم خرداد 42 سرآغاز آن بود، در دوازدهم محرّم حسینى جستجو کند، که انقلاب اسلامى ایران، پرتوى از عاشورا و انقلاب عظیم الهى آن است.</FONT></P> <P><FONT size=2>(صحیفه امام؛ ج 17، ص 482)</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2>22 بهمن 57 استمرار 15 خرداد 42</FONT></P> <P><FONT size=2>حضرت امام در بررسی تطور و سیر تکاملی نهضت بر سرفصلهایی خاص تأکید می‌ورزید. از آن جمله‌اند: 17 شهریور ـ 22 بهمن و 15 خرداد.</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2>در حقیقت دستاورد نهضت 15 خرداد 42، پیروزى 22 بهمن 57 بود.</FONT></P> <P><FONT size=2>(صحیفه امام؛ ج 14، ص 403)</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2>ملت شریف ما، بلکه ملتهاى مظلوم، از هر چه غفلت کنند، از این دو روز الهى [15 خرداد 42 و 22 بهمن 57] نباید غفلت کنند.</FONT></P> <P><FONT size=2>(صحیفه امام؛ ج 14، ص 404ـ405)</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2>15 خرداد نقطه عطفی در تاریخ نهضت اسلامی ایران</FONT></P> <P><FONT size=2>حضرت امام بارها و با عبارتهای مختلف اما مشابه بر این مهم تأکید دارند که 15 خرداد مبدأ تاریخ و نقطه عطفی تاریخی محسوب می‌گردد.</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2>همه مى دانیم که 15 خرداد مبدأ عطفى بود در تاریخ.</FONT></P> <P><FONT size=2>(صحیفه امام؛ ج 6، ص 360)</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2>پانزده خرداد ـ که ما مردان با اراده اى را از دست دادیم و جوانانى از دست ملت ما رفت ـ نقطه عطفى است در تاریخ، و مبدأ این نهضت است.</FONT></P> <P><FONT size=2>(صحیفه امام؛ ج 10، ص 405)</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2>15 خرداد ضامن استقلال کشور</FONT></P> <P><FONT size=2>امام از یک سو به مصائب و گرفتاریهایی که 15 خرداد برای ملت اسلام در پی‌ داشت تأکید می‌ورزد. به لحاظی که در این روز گروهی از هموطنان مؤمن و انقلابی به شهادت رسیدند، بسیاری مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. بسیاری را دستگیر و روانه زندان کردند. بعدها بسیاری به صرف شرکت در راهپیمایی و تظاهرات این روز، از حقوق اجتماعی و شهروندی محروم شدند. برخی تا سالها تحت تعقیب بودند. گروهی سالهای سال در معرکه دادگاه و بازجویی و پرونده‌سازی قرار گرفتند، بسیاری از خانواده‌ها سرپرستان نان‌آور خود را از دست دادند، بسیاری از همسران، شوی را از دست دادند و بسیاری از خانواده‌های شهدا تا پایان عمر در سوگ از دست دادن پدر یا برادر یا اقوام خود نشستند. انواع مصائب دیگر که بر شرکت‌کنندگان در نهضت 15 خرداد وارد آمد. از دیگر سو امام می‌دانست که قبول این مصائب در واقع تاوان حرکت و اعتراضی است که به حکومت طاغوت شده است. هزینه آن روز بزرگ و سرنوشت‌سازی بود که با سخنرانی تاریخی حضرت امام در اعتراض به سلب آزادی، قانون‌شکنی، وطن‌فروشی، وابستگی به بیگانگان انجام گرفت و خود این سخنرانی در تاریخ انقلاب اسلامی، نقطة عطف محسوب می‌گردد. در این راستا امام می‌فرماید:</FONT></P> <P><FONT size=2>15 خرداد در عین حالى که مصیبت بود، لکن مبارک بود براى ملت که منتهى شد به یک امر بزرگى و آن استقلال کشور و آزادى براى همه مملکت.</FONT></P> <P><FONT size=2>(صحیفه امام؛ ج 12، ص 397)</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2>باید در پناه قضیه بزرگ عاشورا، مصیبت جانسوز دوازده محرّم و 15 خرداد زنده و جاوید بماند. این سند بزرگ را در قبال ادعاهاى پوچ دستگاه جبار که «ملت با ماست» نباید فراموش کرد.</FONT></P> <P><FONT size=2>(صحیفه امام؛ ج 2، ص 287)</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2><FONT style="BACKGROUND-COLOR: yellow">15خرداد</FONT> روز همیشه عزا</FONT></P> <P><FONT size=2>امام خمینی برخلاف برخی از افراد معتقد بود که هر چه از آغاز و مبدأ نهضت دور می‌شویم و فاصله می‌گیریم، لازم است این مناسبتها را پررنگتر و جدی‌تر و باشکوهتر برگزار کنیم نه اینکه به مرور زمان آنها را به فراموشی بسپاریم. امام نه برای یک سال یا ده سال. بلکه برای همیشه این روز را روز عزا اعلام کرده است آنجا که می‌فرماید:</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2>من روز 15 خرداد را براى همیشه عزاى عمومى اعلام مى کنم.</FONT></P> <P><FONT size=2>(صحیفه امام؛ ج 8، ص 51)</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2>15 خرداد باید زنده بماند</FONT></P> <P><FONT size=2>تأکیدهای مکرر امام مبنی بر بزرگداشت این روز، به قدری قوی است که هرگونه غفلت را از ذهن، زبان، فکر و اندیشه ما می‌زداید. قطعاً در نظرِ بانی و بنیانگذار انقلاب اسلامی نکته خاصی نهفته است که در سخنان زیر همگان را هشدار می‌دهد:</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2>15 خرداد از خاطره ها محو نخواهد شد و باید در سالروز آن، هرچه بیشتر آن را زنده نگاه داشت.</FONT></P> <P><FONT size=2>(صحیفه امام؛ ج 2، ص 287)</FONT></P> <P><FONT size=2>ملت ایران نباید این 15 خرداد را از یاد ببرند.</FONT></P> <P><FONT size=2>(صحیفه امام؛ ج 3، ص 411)</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2>این ایام یادتان باشد؛ از یادتان نبرید. این ایام بزرگ الهى که از «ایّام الله» است. [15 خرداد، 17 شهریور] اینها را یادتان باشد. </FONT></P> <P><FONT size=2>(صحیفه امام؛ ج 9، ص 468)</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT></P> <P><FONT size=2>یادتان نرود که ما یک 15 خرداد داشتیم.</FONT></P> <P><FONT size=2>(صحیفه امام؛ ج 9، ص 468)</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2017-06-04T03:30:00+01:00 www.hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت 14 خرداد رحلت حضرت امام خمینی (ره) http://www.hamedan-shahed.ir/post/875 <IMG style="WIDTH: 691px; HEIGHT: 425px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://goums.ac.ir/files/webdagoums/aqghala_a1229/60962351153379342149.jpg" width=670 height=768>