ستاد شاهد دانشگاه علوم پزشكی همدان ستادشاهد و امورایثارگران دانشگاه علوم پزشكی همدان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باید برای خدا رفت ، رفت تا آنجا که پیامت دهند ، ماموریتت تمام شد . http://hamedan-shahed.ir 2017-04-29T10:35:23+01:00 text/html 2017-04-29T03:30:00+01:00 hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت ولادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مبارک باد http://hamedan-shahed.ir/post/682 <DIV align=center><BR><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><BR><FONT size=2><FONT style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; LETTER-SPACING: normal; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px" color=#000000>گفتم : از اینجا تا کربلا چقدر راه است ؟؟؟<BR><BR>گفت : آن قدر که بگویی<SPAN class=Apple-converted-space>&nbsp;</SPAN></FONT><FONT style="TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; LETTER-SPACING: normal; FONT: 11px Tahoma; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px" color=#ff0000>" السلام علیک یا اباعبدالله "</FONT></FONT></SPAN><BR></DIV> <DIV align=center><FONT size=4>ولادت حضرت امام <FONT color=#ff0000>حسین </FONT>(ع) و روز پاسدار بر تمامی مسلمین جهان مبارک باد</FONT></DIV> text/html 2017-04-25T03:30:00+01:00 hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت مبعث رسول اکرم (ص) بر همگان مبارک باد http://hamedan-shahed.ir/post/239 <DIV dir=rtl> <TABLE style="LINE-HEIGHT: 1.8" border=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD> <DIV dir=rtl> <DIV class=Section1><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma></FONT> <P><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma><FONT color=#0000ff face="Times New Roman"></FONT></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma></FONT></P></DIV></DIV><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma> <DIV dir=rtl class=Section1> <TABLE id=table3 border=0 width="100%" height=40 s=""> <TBODY> <TR> <TD bgColor=#ddffe1><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#0000ff face="Times New Roman"></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></FONT> <DIV dir=rtl class=Section1><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma> <DIV dir=rtl class=Section1>در غار حراء نشسته بود. چشمان را به افقهاى دور دوخته بود و با خود مى اندیشید. صحرا، تن </DIV>آفتابسوخته خود را، انگار در خنكاى بیرنگ غروب ، مى شست .</FONT></DIV> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>محمد نمى دانست چرا به فكر كودكى خویش افتاده است . پدر را هرگز ندیده بود، اما از مادر چیزهایى به یاد داشت كه از شش سالگى فراتر نمى رفت . بیشتر حلیمه ، دایه خود را به یاد مى آورد و نیز جد خود عبدالمطلب را. اما، مهربان ترین دایه خویش ، صحرا را، پیش از هر كس در خاطر داشت : روزهاى تنهایى ؛ روزهاى چوپانى ، با دستهایى كه هنوز بوى كودكى مى داد؛ روزهایى كه اندیشه هاى طولانى در آفرینش آسمان و صحراى گسترده و كوههاى برافراشته و شنهاى روان و خارهاى مغیلان و اندیشیدن در آفریننده آنها یگانه دستاورد تنهایى او بود. آن روزها گاه دل كوچكش بهانه مادر مى گرفت . از مادر، شبحى به یاد مى آورد كه سخت محتشم بود و بسیار زیبا، در لباسى كه وقار او را همان قدر آشكار مى كرد كه تن او را مى پوشید. تا به خاطر مى آورد، چهره مادر را در هاله اى از غم مى دید. بعدها دانست كه مادر، شوى خود را زود از دست داده بود، به همان زودى كه او خود مادر را.</FONT></P> <H2 dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" color=#ff0000 size=2 face=Tahoma>روزهاى حمایت جد پدرى نیز زیاد نپایید.</FONT></H2> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>از شیرین ترین دوران كودكى آنچه به یاد او مى آمد آن نخستین سفر او با عموى بزرگوارش ابوطالب به شام بود و آن ملاقات دیدنى و در یاد ماندنى با قدیس نجران . به خاطر مى آورد كه احترامى كه آن پیر مرد بدو مى گزارد كمتر از آن نبود كه مادر با جد پدرى به او مى گذاردند.</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>نیز نوجوانى خود را به خاطر مى آورد كه به اندوختن تجربه در كاروان تجارت عمو بین مكه و شام گذشت . پاكى و بى نیازى و استغناى طبع و صداقت و امانت او در كار چنان بود كه همگنان ، او را به نزاهت و امانت مى ستودند و در سراسر بطحاء او را محمد امین مى خواندند. و این همه سبب علاقه خدیجه به او شد، كه خود جانى پاك داشت و با واگذارى تجارت خویش به او، از سالها پیشتر به نیكى و پاكى و درستى و عصمت و حیا و وفا و مردانگى و هوشمندى او پى برده بود. خدیجه ، در بیست و پنج سالگى محمد، با او ازدواج كرد. در حالى كه خود حدود چهل سال داشت .</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>محمد همچنان كه بر دهانه غار حراء نشسته بود به افق مى نگریست و خاطرات كودكى و نوجوانى و جوانى خویش را مرور مى كرد. به خاطر مى آورد كه همیشه از وضع اجتماعى مكه و بت پرستى مردم و مفاسد اخلاقى و فقر و فاقه مستمندان و محرومان كه با خرد و ایمان او سازگار نمى آمد رنج مى برده است . او همواره از خود پرسیده بود: آیا راهى نیست ؟ با تجربه هایى كه از سفر شام داشت دریافته بود كه به هر كجا رود آسمان همین رنگ است و باید راهى براى نجات جهان بجوید. با خود مى گفت : تنها خداست كه راهنماست .</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>محمد به مرز چهل سالگى رسیده بود. تبلور آن رنجمایه ها در جان او باعث شده بود كه اوقات بسیارى را در بیرون مكه به تفكر و دعا بگذراند، تا شاید خداوند بشریت را از گرداب ابتلا برهاند. او هر ساله سه ماه رجب و شعبان و رمضان را در غار حراء به عبادت مى گذرانید.</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>آن شب ، شب بیست و هفتم رجب بود. محمد غرق در اندیشه بود كه ناگاه صدایى گیرا و گرم در غار پیچید:</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>بخوان !</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>محمد، در هراسى و هم آلود به اطراف نگریست .</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>صدا دوباره گفت :</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>بخوان !</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>این بار محمد با بیم و تردید گفت :</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>من خواندن نمى دانم .</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>صدا پاسخ داد:</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>بخوان به نام پروردگارت كه بیافرید، آدمى را از لخته خونى آفرید. بخوان و پروردگار تو ارجمندترین است ، همو كه با قلم آموخت ، و به آدمى آنچه را كه نمى دانست بیاموخت ...</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>و او هر چه را كه فرشته وحى فرو خوانده بود باز خواند.</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>هنگامى كه از غار پایین مى آمد، زیر بار عظیم نبوت و خاتمیت ، به جذبه الوهى عشق برخود مى لرزید. از این رو وقتى به خانه رسید به خدیجه كه از دیر آمدن او سخت دلواپس شده بود گفت :</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>مرا بپوشان ، احساس خستگى و سرما مى كنم !</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>و چون خدیجه علت را جویا شد، گفت :</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>آنچه امشب بر من گذشت بیش از طاقت من بود، امشب من به پیامبرى خدا برگزیده شدم !</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>خدیجه كه از شادمانى سر از پا نمى شناخت ، در حالى كه روپوشى پشمى و بلند بر قامت او مى پوشانید گفت :</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>من از مدتها پیش در انتظار چنین روزى بودم ، مى دانستم كه تو با دیگران بسیار فرق دارى ، اینك در پیشگاه خدا شهادت مى دهم كه تو آخرین رسول خدایى و به تو ایمان مى آورم .</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>پیامبر دست همسرش را كه براى بیعت با او پیش آورده بود به مهربانى فشرد و گلخند زیبایى كه بر چهره همسر زد، امضاى ابدیت و شگون ایمان او شد و این نخستین ایمان بود.</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>پس از آن ، على كه در خانه محمد بود با پیامبر بیعت كرد. او با آنكه هنوز به بلوغ نرسیده بود دست پیش آورد و همچون خدیجه ، با پسر عموى خود كه اینك پیامبر خدا شده بود به پیامبرى بیعت كرد.</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>سه سال تمام از این امر گذشت و جز خدیجه و على و یكى دو تن از نزدیكان و خاصان آنان از جمله زید بن حارثه ، كسى دیگر از ماجرا خبر نداشت . آنان در خانه پیامبر جمع شدند و به هنگام نماز به پیامبر اقتدا مى كردند و آنگاه پیامبر براى آنان قرآن مى خواند و یا از آدابى كه روح القدس ‍ بدو آموخته بود سخن مى گفت . تا آنكه فرمان (( و انذر عشیرتك الاقربین )) (اقوام نزدیك را آگاه كن ) از سوى خدا رسید.</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>پیامبر همه اقوام نزدیك را به طعامى دعوت كرد و آنگاه پس از صرف طعام و حمد و ثناى خداوند، به آنان فرمود:</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>كاروانسالار به كاروانیان دروغ نمى گوید. سوگند به خدایى كه جز او خدایى نیست ، من پیامبر خدایم ، به ویژه براى شما و نیز براى همگان ، سوگند به خدا همان گونه كه به خواب مى روید روزى نیز خواهید مرد و همان گونه كه از خواب بر مى خیزید روزى نیز در رستخیز برانگیخته خواهید شد و به حساب آنچه انجام داده اید خواهند رسید و براى كار نیكتان ، نیكى و به كیفر كارهاى بد، بدى خواهید دید و پایان كار شما یا بهشت جاوید و یا دوزخ ابدى خواهد بود.</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>ابوطالب ، نخستین كس بود از ایشان كه گفت :</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>پند تو را به جان پذیراییم و رسالت تو را تصدیق مى كنیم و به تو ایمان مى آوریم . به خدا تا من زنده ام از یارى تو دست بر نخواهم داشت .</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>اما عموى دیگر پیامبر، ابولهب ، به طنز و طعنه و با خشم و خروش گفت :</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>این رسوایى بزرگى است ! اى قریش ، از آن پیش كه او بر شما چیره شود بر او غلبه كنید.</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>در پاسخ ، ابوطالب خروشید كه :</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>سوگند به خداوند، تا زنده ایم از او پشتیبانى و دفاع خواهیم كرد.</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>با این گفتار صریح و رسمى ابوطالب كه رئیس دارالندوه و در واقع شیخ ‌الطائفه قریش بود، دیگران چیزى نتوانستند بگویند.</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>پیامبر آنگاه سه بار به حاضران گفت :</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>پروردگارم به من فرمان داده است كه شما را به سوى او بخوانم ، اكنون هر كس از شما كه حاضر باشد مرا یارى كند برادر و وصى و خلیفه من در بین شما خواهد بود؟</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>هر سه بار، حضرت على (ع ) كه جوانى نو بالغ بود برخاست و گفت :</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>اى رسول خدا، من تا آخرین دمى كه از سینه بر مى آورم به یارى تو حاضرم .</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>دوبار، پیامبر او را نشانید. بار سوم ، دست او را گرفت و گفت :</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>این (جوان ) برادر و وصى و جانشین من است ، از او اطاعت كنید.</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>قریش به سخره خندیدند و به ابوطالب گفتند:</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>اینك از پسرت فرمان ببر كه او را بر تو امیر گردانید!</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>آنگاه با قلبهایى پر از كینه و خشم ، از خانه محمد بیرون رفتند و محمد با خدیجه و على و ابوطالب در خانه ماند.</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>اندكى بعد، فرمان اعلام عمومى و اظهار علنى دعوت از سوى خدا رسید و پیامبر همه را پاى تپه بلند صفا گرد آورد و فرمود:</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>اى مردم ، اگر شما را خبر كنم كه سوارانى خیال تاختن بر شما دارند، آیا گفته مرا باور مى دارید؟</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>همه گفتند:</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>آرى ، ما تاكنون هیچ دروغى از تو نشنیده ایم .</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>آنگاه پیامبر یكایك قبایل مكه را به نام خواند و گفت :</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>از شما مى خواهم كه دست از كیش بت پرستى بكشید و همه بگویید: لا اله الا الله .</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>ابولهب كه از سران شرك بود با درشتخویى گفت :</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>واى بر تو، ما را براى همین گرد آوردى ؟</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>پیامبر، در پاسخ او هیچ نگفت . در این جمع از قریش و دیگران ، تنها جعفر پسر دیگر ابوطالب و عبیدة بن حارث و چند تن دیگر به پیامبر ایمان آوردند.</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>مشركان سخت مى كوشیدند تا این خورشید نو دمیده و این نور الهى را خاموش كنند، اما نمى توانستند. ناگزیر به آزار و شكنجه و تحقیر كسانى پرداختند كه به اسلام ایمان مى آوردند، اما به خاطر ابوطالب از جسارت به شخص پیامبر و على و جعفر و ایذاى علنى آنان خوددارى مى كردند.</FONT></P> <P dir=rtl class=Section1 align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" size=2 face=Tahoma>دیگران ، از آزارهاى سخت مشركان در امان نماندند، به ویژه عمار یاسر و پدر و مادر و برادرش و خباب بن الارت و صهیب بن سنان و بلال بن رباح معروف به بلال حبشى و عامر بن فهیره و چند تن دیگر كه نامهاى درخشانشان بر تارك تاریخ مقاومت و ایمان مى درخشد و خون هاى ناحق ریخته آنان ، آیینه گلگون رادى و پایدارى و طنین خدا خواهى ایشان ، زیر شكنجه هاى استخوانسوز كوردلان مشرك ، آهنگ بیدارى قرون است .</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> text/html 2017-04-13T03:30:00+01:00 hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت شهادت حضرت زینب(س) تسلیت باد http://hamedan-shahed.ir/post/468 <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#ff0000 size=3><SPAN id=C164_LblContent class=Content> <H3>شهادت جانسوز صدف دریای ایثار و عصمت، پرورش یافته دامان ولایت، محبوب مصطفی(ص) و نور دیده مرتضی(ع)، سکاندار کربلا و عطر خوش زهرا(س) و الگوی عفاف و پاکی را به راهیان عشق و شیفتگان راه سرخ شهادت تعزیت می گوییم.</H3></SPAN></FONT> <H3><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">لحظه وصال</FONT></H3> <P>چشمانش را گشود و برای آخرین بارْ به دورترین نقطه خیره شد. در این مدتْ حتی یک لحظه چهره برادر از نظرش دور نمانده بود. آتش اشتیاقْ بیش از پیش شعله کشید و یاد برادرْ تمام وجودش را پر کرده بود. لحظه وصال نزدیک بود. دوباره خیمه های آتش زده و سرهای بر نیزه، چشمانش را به دریایی از غم مبدل ساخت. زینب علیهاالسلام پلک ها را روی هم گذاشت و زیر لب گفت: «السلام علیک یا اباعبداللّه » و به برادر پیوست.</P> <H3>نامی آسمانی</H3> <P>هنگامی که زینب علیهاالسلام ، این ریحانه علی و فاطمه علیهماالسلام چشم بر این جهان فانی گشود، رسول خدا صلی الله علیه و آله در سفر بود. صبر کردند تا پیامبر باز گردد و چون نام حسن وحسین، نام این کودک را نیز از ملکوت بیاورد.</P> <P>رسول خدا پس از مدتی از سفر بازگشت و به خانه نور چشم خود، فاطمه علیهاالسلام رفت. علی علیه السلام دختر را در آغوش مبارک پیامبر نهاد و منتظر نزول وحی شدند پس جبرئیل نازل شد و فرمود: «نامش را زینب بگذارید» و آن گاه از سرنوشت کودک خبر داد. </P> <P>پیامبر زینب علیهاالسلام را بوسید و صورت بر صورتش گذاشت و اشک از چشمان مبارکش جاری گردید. عرض کردند: «ای رسول خدا، سبب گریه شما چیست؟» فرمود: «این دخترْ در مصیبت ها شریک حسین من است».</P> <H3>عشق خواهر به برادر</H3> <P>عشق زینب به حسین علیه السلام به گونه ای بود که روزْ به پایان نمی رسید، مگر این که زینب علیهاالسلام به دیدار برادر رفته و آتش اشتیاق خود را با نگاه و کلام برادرْ شعله ورتر می کرد. غنچه قلب زینب علیهاالسلام هر روز با دیدن برادر می شکفت و این نگاه برادر بود که هر روزْ گل وجود زینب علیهاالسلام را آبیاری می کرد.</P> <P>خدایا! پس از شهادت برادر، بر قلب زینب چه گذشت؟</P> <H3>دو شرط ازدواج</H3> <P>هنگامی که عبداللّه بن جعفر طیار به خواستگاری حضرت زینب علیهاالسلام رفت، امیرمؤمنان علیه السلام این ازدواج را به همان مهریه زهرا، ولی با دو شرط پذیرفت: شرط اول آن که حضرت زنیب علیهاالسلام روزی یک بار به دیدار برادرش حسین علیه السلام برود و دیگر آن که هر گاه حسین علیه السلام خواست به سفر برود، عبداللّه اجازه دهد زینب هم با حسین همراه شود و مانع وی نگردد. عبداللّه پذیرفت و ریحانه علی علیه السلام ، به عقد پسر عموی خود درآمد.</P> <H3>کنیه و القاب حضرت زینب</H3> <P>کنیه حضرت زینب علیهاالسلام ، این بانوی مکرّمْ ام المصائب، ام الرَّزایا و ام النوائب بود. دلیل این کنیه ها هم این بود که وی در طول عمر خودْ انواع مصائب و بلایا را با چشم خود دیده و صبر پیشه کرده بود. هم چنین از القاب آن حضرتْ صدیقه صغری، عصمت صغری و عقیله بنی هاشم بود. عقیله، زنِ کریمه ای را گویند که در بین خانواده و خویشانْ بسیار عزیز و محترم و در خاندان خود ارجمند باشد.</P> <H3>زینب، فریاد بلند مظلومان تاریخ</H3> <P>به دنیا آمده بود تا صبر را شرمنده کند، زینب علیهاالسلام این اسطوره تاریخ را می گویم. آمده بود تا عشق را مبهوت لحظه های زلالش کند. آمده بود تا صدق و وفا را به جهانیان بیاموزد و متانت و وقار را به نمایش گذارد. آمده بود تا رسالت خود را به انجام برساند؛ مونس و یارِ برادر، سالارِ قافله حسینی و غم خوارِ اسیران باشد. آمده بود تا فریاد بلند مظلومانْ باشد؛ فریادی که پژواک آنْ هنوز هم از ورای تاریخْ به گوش شنوای دل های حق جویان می رسد.</P> <H3>امتداد راه برادر</H3> <P>اسیرانْ بر هودجی از خون نشسته بودند. با حسین آمده بودند و بی حسین بر می گشتند و سالار قافله، زینب بود؛ هر چند خمیده و شکسته دل، ولی به پاسداری از حقیقت ایستاده بود تا امتداد راه برادر باشد. وصیت برادر این بود که «زینبم، بعد از من مبادا روی بخراشی و گریبان بدری و جزع و فزع کنی» و زینب اکنونْ آرام چون شقایقی داغ دار با مصیبتی عظیم در دلْ به همراه قافله همراه شده بود.</P> <H3>روح بلند صبر</H3> <P>زینب علیهاالسلام در خانه رفیع امامت رشد یافته، از لبان وحی علم آموخته، و در دامان کرامتْ پرورش یافته بود. او لباس پاکی و تقوا پوشیده و به آداب و اخلاق اسلامی مزین گشته بود. زینب علیهاالسلام فصاحت و بلاغت را از علی، نجابت را از فاطمه، صبر و شکیبایی را از حسن و مظلومیتِ در عین ایستادگی را از حسین آموخته بود؛ او روح بلند صبر و رضا بود.</P> <H3>وارث خاندان امامت</H3> <P>در اخبار آمده است که حضرت زینب علیهاالسلام ، بلندبالا بود و چهره اش چون خورشید می درخشید. سکینه و وقار او با خدیجه کبری، عصمت وحیایش با فاطمه زهرا علیهاالسلام ، فصاحت و بلاغتش با علی مرتضی علیه السلام ، حلم و بردباری اش با حسن مجتبی علیه السلام و شجاعت و قوّت قلبش با حضرت سیدالشهداء علیه السلام همانند بود.</P> <H3>عبادت و بندگی حضرت</H3> <P>حضرت زینب علیهاالسلام در خضوع و خشوع و عبادت و بندگی، وارث پدر و مادر بود. او بیش تر شب ها را با عبادت و بندگی حضرت حق به صبح می رساند و همواره قرآن تلاوت می کرد. تهجّد و شب زنده داری حضرت زینب علیهاالسلام ، در طول حیات پر برکتش ترک نشد؛ حتی در شب یازدهم محرمْ با آن همه رنج و خستگی و دیدن آن مصیبت های دل خراش هم به عبادت خدا پرداخت. حضرت سجاد علیه السلام می فرماید: «آن شب دیدم عمه ام بر سجاده نماز نشسته و مشغول عبادت است» و نیز از آن حضرت نقل شده که «عمه ام زینبْ با این همه مصیبتِ از کربلا تا شام، هیچ گاه نمازهای مستحبی را ترک نکرد» و نیز روایت می کنند «چون حضرت حسین علیه السلام برای وداع با زینب آمد، فرمود: خواهرم، مرا در نماز شب فراموش نکن».</P> <H3>عطیه خداوند</H3> <P>زینب، تو هدیه ای از طرف خدا بودی. تو نه تنها زینت پدر، که زینت مادر و همه خاندان نبوت و امامت بودی. صبْر بلندترین واژه ای بود که در تو به ودیعه نهاده شده بود. کدام مصیبت در دنیا با مصائب تو و کدام قلبْ با قلب تو در داغ دیدن برابری می کند. هیچ قلب چون قلب تو نسوخت و هیچ چشمی چون چشم تو، زیبایی را در صحرای کربلا ندید.</P> <H3>زینب، مونس برادر</H3> <P>زینب علیهاالسلام در ایام کودکی، با برادرش حسین علیه السلام انس و الفتی عجیب داشت در کنار برادر، آرامش می یافت و دیده از دیدارش بر نمی بست و از حضور مبارکش دور نمی شد.</P> <P>روزی حضرت فاطمه علیهاالسلام نزد پدر رفت و عرض کرد: «پدر جان، متعجبم از محبت فراوانی که میان زینب و حسین است. این دختر چنان است که بی دیدار حسین شکیبایی ندارد.» رسول خدا چون این سخن بشنید، آه دردناکی از سینه برکشید و اشک دیده بر چهره روان کرد و فرمود: «ای روشنی چشم من، این دختر با حسین به کربلا خواهد رفت و به هزارگونه رنج و بلا گرفتار خواهد شد».</P> <H3>عروجی ملکوتی</H3> <P>حضرت زینب علیهاالسلام تنها 56 سال امانت الهی خویش را بر دوش کشید. نقل است که در اواخر عمرِ آن بانوی بزرگ، در مدینه منوّره قحطی پیش آمد. عبداللّه بن جعفر، همسر حضرت زینب علیهاالسلام ، درشام مزرعه ای داشت و ناچار به اتفاق همسر خود در آن دیار رحل اقامت افکند. حضرت در آن سرزمین بیمار شد و در همان جا روح خود، این امانت الهی را به صاحبش بازگرداند و با جسمی خسته از فراز و نشیب زمان و رنجور از جور مردمان به دیار باقی شتافت. عروج ملکوتی آن بانوی مکرمه بنا به قول مشهورْ در پانزدهم رجب سال 62 ق رخ داد. اینک مزار شریفش، قبله عاشقان خاندان عصمت و طهارت است.</P> <H3>سراسر در عبادت و طاعت</H3> <P>عمر پربرکت حضرت زینب علیهاالسلام سراسر در عبادت و طاعت حضرت حق گذشت. او همواره در شدیدترین بلاها و سخت ترین حالاتْ جز آن چه پسند خدا بود، نگفت و جز آن چه رضای حق بود، نکرد. از حضرت سجاد علیه السلام نقل است که «عمه ام زینبْ با این همه مصیبت های از کربلا تا شامْ هیچ گاه نمازهای مستحبی را ترک نکرد، ولی در یکی از منازل دیدم که آن را نشسته می خواند. نگران شدم و سبب این کار را پرسیدم، گفت: سه شب است که سهم غذای خود را به اطفال خردسال می دهم و امشب از شدت گرسنگی، قدرت بر پای ایستادن ندارم».</P> <H3>افشاگر ظلم بنی امیه</H3> <P>زینب، آن روز که آمدی، فرشتگانْ قدوم مبارک تو را نور باران کردند و روزی که رفتی، فرشتگان با چشم گریانْ بال هایشان را فرش راه تو قرار دادند. شوق دیدارِ برادر بر دل داغ دیده ات آتش افکنده بود. یک سال و اندی در فراق برادر خون گریستی و در این مدتْ لحظه ای از افشای ظلم و ستم بنی امیه دست بر نداشتی. زینب، تو به راستی پاسدار راه حسینیان و افشاگر پلیدی یزیدیان بودی.</P> <H3>بلاغت جاری تو</H3> <P>زینب، روح حسین در کالبدت می تپید و فصاحت و بلاغت پدر در زبان تو جاری شده بود، آن هنگام که داغ دار و خسته از رنج راه، ولی مقاوم و صبور در برابر پلیدترین انسان ایستادی و فرمودی: «هان ای یزید، آیا گمان می کنی که چون زمین و آسمان را بر ما تنگ کردی و ما را شهر به شهر مانند اسیران کوچاندی، از منزلت ما کاستی و بر حشمت و کرامت خود افزودی... و یک باره شاد شدی که ملک دنیا بر تو گرد آمده... نه، چنین نیست. ای یزید، لختی به خود آی. مگر فرمایش خداوند را فراموش کرده ای که فرمود: البته گمان نکنند آنان که کفر ورزیدند که مهلت دادن ما به آن ها بهتر است. همانا به ایشان مهلت دادیم تا بر گناه خود بیفزایند و عذاب دردناکی در انتظار آنان است».</P> <H3>زخم خاطرات</H3> <P>ای آیینه تمام نمای صبر و ایثار، تو را به چه نام بخوانم که نامت یادآور حماسه عاشورا و یادآور اسارت و غربت یتیمان کربلاست. تو را به چه نام بخوانم که نامت گره خورده در رنج و محنت است. ای بانوی غم، در آخرین سفر بر تو چه گذشت؟ یک سال و اندی گذشته بود که تو از قحطیِ مدینه به سوی شام حرکت کردی. راه درازی را آمده بودی و در طول راه، خاطرات سرخ خویش را ورق می زدی. از تمام جاده ها بوی برادر و در تمام گذرگاه ها، صدای گریه یتیمان را می شنیدی و بی تابی رقیه را که در تمام طول راه، پدر را می طلبید. زخم خاطراتْ روحت را آزرده کرده بود. پرنده جانت دیگر در کالبد تن نمی گنجید و می خواستی به برادر بپیوندی. می دانستی که در این سفر به دیدار برادر نائل می شوی. پس چشم ها را بر هم گذاشتی و بلندترین نغمه وصال را سر دادی.</P> <H3>مظلومیت جاری</H3> <P>قافله حسینی که به راه افتاد، زمین سجاده ای شد گسترده از کربلا تا شام، در زیر قامت خمیده ات زینب! حرکات تو در این سفر عبادت بود و این گونه بود که دفتر زندگی ات ورق خورد و رسالت اصلی ات آغاز شد. تو وارث مظلومیّتِ سترگی بودی که در خاندان طاهرتْ نسل به نسل به ارث می رسید. سلام بر تو، روزی که چشم از جهان فروبستی و سلام بر خاندان پاکت.</P><FONT size=3><SPAN id=C164_LblContent class=Content></SPAN></FONT></DIV> text/html 2017-03-25T03:30:00+01:00 hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت اطلاعیه http://hamedan-shahed.ir/post/873 <P><FONT size=4>با سلام و احترام</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #99ff99" size=4>قابل توجه کلیه ایثارگران ، رزمندگان ، جانبازان و آزادگان دوران دفاع مقدس </FONT></P> <P><FONT size=4>دانشگاه علوم پزشکی همدان در نظر دارد کتاب خاطرات رزمندگان را به چاپ برساند لطفا عکس دوران دفاع مقدس یا خاطرات آن دوران را هر چه سریعتر به واحد امور ایثارگران دانشگاه واقع در دانشگده پزشکی تحویل تا در کتاب مورد نظر با نام خود رزمنده به چاپ برسد.</FONT></P> <P><FONT size=4>با تشکر واحد فرهنگی ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه</FONT></P> text/html 2017-03-20T09:43:13+01:00 hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت سال 1396 مبارک باد http://hamedan-shahed.ir/post/872 <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://otomobilestan.com/NewsImage/NewsImage/133567.jpg"></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif">یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="tahoma, geneva, sans-serif">یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center>&nbsp;</P> text/html 2017-03-19T04:30:00+01:00 hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن و تولد حضرت امام خمینی (ره) مبارک باد http://hamedan-shahed.ir/post/869 <BR> <P class=imgarticle><A title="روز مادر,روز مادر 1395,روز زن,تاریخ روز ماد" href="http://www.beytoote.com/art/decorum/mother3-mother1-day.html" target=_blank><IMG style="WIDTH: 350px; HEIGHT: 262px" title="روز مادر,روز مادر 1395,روز زن ,تاریخ روز ماد" alt="روز مادر,روز مادر 1395,روز زن ,تاریخ روز ماد" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe1281.jpg"> </A></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG>- تاریخ روز مادر (تاریخ روز زن)</STRONG><BR><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(153,0,51)">بیستم جمادی الثانی مصادف است با ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر ( روز زن ).</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(153,0,51)">♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)"><STRONG>به یاد آر چشمانی را كه بر تو نگران بودند</STRONG></SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)"><STRONG>به یاد آر دستانی را كه شب ها با نوازش های خود دردهای تو را تسكین می دادند</STRONG></SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)"><STRONG>به یاد آر دلی را كه به خاطر تو زخم ها خورده است</STRONG></SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)"><STRONG>آن هنگام زانو بر زمین بگذار و موهبت مادر را سپاس دار ...</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">بیستم جمادی الثانی هر سال، روزی پر از خاطره و معنویت است؛ خاطراتی شیرین از مادران مهربان ، فرزندان با محبت و همسران با وفا ؛ این روز به یُمن ِ زاد روز بانوی نمونه اسلام ، فاطمه زهرا ( سلام الله علیها) ، روز مادر نام گرفته است ؛ بانویی كه گل سرسبد تمام بانوان عالم است ؛ تنها زنی كه پدرش معصوم ، شوهرش معصوم و خودش نیز معصوم بوده و پیامبر گرامی اسلام (ص) به او لقب " اُم ابیها " داده است ، یعنی زنی كه برای پدرش همچون مادر بود.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">اگرچه دوران زندگی حضرت زهرا (س) كوتاه بود اما زندگانی پر بركت و درخشان وی ، آن بانوی بزرگوار را به الگویی بی نظیر برای تمام زنان عالم در طول تاریخ مبدل ساخته است؛ زنی كه كودكی اش را در خانه شخص اول اسلام – پیغمبر اكرم (ص) – و دوران بچه داری را در خانه دومین شخصیت ممتاز اسلام –علی (ع) – گذراند و دو امام معصوم - امام حسن (ع) و امام حسین (ع) - ، و دو دختر فداكار و شجاع - زینب و ام كلثوم - را به جامعه تحویل داد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">زندگی و سیره ی حضرت زهرا( س) به قدری آموزنده و جذاب است كه هر زن آزاده ای در جهان او را چونان قدیسه ای تحسین می كند؛ زنی كه تولدش از دامن خدیجه كبری ، همسر پیامبر گرامی اسلام (ص) و در كانون نخستین خانواده اسلامی با نغمه های آسمانی و تسبیح قدسیان همراه شد و شب میلادش را عرشیان به بانگ تكبیر و تسبیح جشن گرفتند و خداوند لقب كوثر به او عطا كرد؛ زیرا وی سرچشمه ی تمام خوبی های جهان است.<BR>و چه زیبا تولد این بانوی گرانقدر به ابتكار بنیانگذار جمهوری اسلامی – امام خمینی (ره) – روز زن و روز مادر نام گرفت ؛ " اگر روزی باید روز زن باشد ، چه روزی والاتر و افتخارآمیزتر از روز ولادت با سعادت فاطمه زهرا سلام الله علیهاست؛زنی كه افتخار خاندان وحی است و چون خورشیدی بر تارك اسلام عزیز می درخشد." از بیانات امام خمینی (ره) در تاریخ 15/ 2/ 59</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">نامگذاری یك روز از سال به نام مادر در فرهنگ و ملل مختلف سابقه ای طولانی دارد و هر ملتی سعی كرده است روزی را به تجلیل از مقام شامخ مادر اختصاص دهد.در فرهنگ پر بار ایران اسلامی خجسته زاد روز بانوی گرانقدر اسلام ، دختر حضرت محمد (ص) روز مادر نام گرفته تا زنان و مادران این مرز و بوم از او درس ایمان ، فداكاری و مهربانی بیاموزند. ما نیز بر آن شدیم تا با مروری بر تاریخچه روز مادر در میان ملل دیگر ، سابقه این مناسبت را در سایر فرهنگ ها بررسی كنیم.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: rgb(153,0,51)"><STRONG>روز مادر در كشورهای مسیحی</STRONG></SPAN><BR>یك خانم امریكایی به نام آناجارویس (Anna Jarvis ) پس از مرگ مادرش ، در هشتم ماه مه 1905 به این فكر افتاد كه از تمامی مادران در زمانی كه در قید حیات هستند ، قدردانی شود. به همین دلیل تمام تلاش خود را بر این گذاشت كه روزی از سال به مادران اختصاص داده شود. او در آغاز از كشیش منطقه شان خواست كه موعظه ای در زمینه نقش مادر در جامعه ایراد كند. سپس نامه هایی به مردان روحانی ، سیاسی و با نفوذ فرستاد. پس از آن با خرید یك آژانس تبلیغاتی ، پیغام خود را با مضمون " اختصاص دادن روزی برای ارج نهادن به مادران ، آنان را جاویدان می سازد " به گوش مردم رساند و سرانجام در سال 1907 روز یكشنبه ، دوم ماه مه – زمان مرگ مادر آنا جارویس – روز مادر نامیده شد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">پس از تلاش موفقیت آمیز جارویس ، با به پایان رسیدن جنگ جهانی اول ، روز مادر به كشورهای اروپایی نیز راه یافت . در سال 1917 روز مادر در سوئیس رایج شد و سپس به اتریش و جزایر اسكاندیناوی رسید. در آلمان برای اولین بار در سال 1922 این روز را جشن گرفتند. اما در زمان ناسیونالیست ها روز مادر در این كشور دچار انحراف شد؛ زیرا آنان بر پایه این ایدئولوژی كه مادر ضامن دوام ِ نژاد آریایی است، این روز را جشن می گرفتند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">سمبل روز مادر برای مادری كه در قید حیات است یك شاخه میخك قرمز و برای مادری كه از دنیا رفته ، یك شاخه میخك سفید است. آنا جارویس با ارائه این طرح ، بردن گل برای مادران را رواج داد.<BR>آنا جارویس ، بانی روز مادر در كل جهان مسیحیت – زنی كه خود هیچ گاه مادر نشد- در سال 1948 در خانه سالمندان فیلادلفیا بدرود حیات گفت. جالب است بدانید كه تمام هزینه های نگهداری و اقامت او در خانه سالمندان را تاجران گل – افرادی كه بیشترین سود را از روز مادر می بردند- متقبل شدند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=imgarticle><A title="روز مادر,روز مادر 1395,روز زن ,تاریخ روز ماد" href="http://www.beytoote.com/art/decorum/mother3-mother1-day.html" target=_blank><IMG style="WIDTH: 400px; HEIGHT: 300px" title="روز مادر,روز مادر 1395,روز زن ,تاریخ روز ماد" alt="روز مادر,روز مادر 1395,روز زن ,تاریخ روز ماد" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe1280.jpg"> </A></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: rgb(153,0,51)"><STRONG>روز مادر در میان ملل دیگر</STRONG></SPAN><BR>فرزندانی كه نمی توانند در این روز در كنار مادر خود باشند، اغلب با یك تلفن ، ارسال كارت ، فرستادن گل یا هدیه ، عشق و محبت خود را ابراز می كنند؛ و افرادی كه در این روز لذت بودن در كنار مادر را تجربه می كنند ، با كمك در انجام كارهای خانه ، تهیه غذایی ویژه و گذراندن روز خود با مادرشان از محبت های او قدردانی می كنند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR>كشورهایی چون تركیه ، دانمارك ، فنلاند ، ایتالیا ، استرالیا و بلژیك روز مادر را در دومین یكشنبه ماه مه جشن می گیرند. در نروژ دومین یكشنبه ماه فوریه و در سوئد و فرانسه نیز آخرین یكشنبه ماه مه ، این روز ، جشن گرفته می شود. مردم فرانسه این روز را همچون جشن تولد برگزار می كنند. تمام خانواده دور هم جمع می شوند و با یك وعده غذای ویژه و كیك ، روز مادر را جشن می گیرند. بعضی از كشورها این روز را در فصل بهار برگزار می كنند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR>در لبنان در اولین روز بهار و در ژاپن دومین یكشنبه ماه مه با برگزاری نمایشگاه نقاشی از مادران تجلیل می شود. كودكان شش تا چهارده سال با كشیدن نقاشی درباره مادرانشان از آنها قدردانی می كنند. هر چهار سال یك بار نیز نقاشی های برگزیده در نمایشگاهی به نام " مادر من" به نمایش گذاشته می شود.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">تاریخچه روز مادر در یونان به گذشته خیلی دور بر می گردد. 25 سال قبل از ظهور عیسی مسیح (ع) ، الهه های یونانی وجود داشتند كه برای آنها نوعی جشن مادر برگزار می شد.مردم هنگ كنگ ، پاكستان ، قطر ، عربستان سعودی و امارات متحده ی عربی روز مادر را در ماه مه جشن می گیرند. مردم این كشورها كه عموماً مسلمان اند، در این روز به دیدن مادران خود می روند و با در دست داشتن هدایایی چون گل ، كیك ، اشیای زینتی و قیمتی از ایشان قدردانی می كنند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">در آرژانتین و هندوستان مراسم روز مادر در ماه اكتبر برگزار می شود. مردم آرژانتین در دومین یكشنبه این ماه از مادران قدردانی می كنند؛ اما هندوها ده روز را برای این منظور جشن می گیرند. این فستیوال بر اساس نام دورگا پوجا (Durga Puja) – زن و مادر قدیسه هندو –" دورگا " نامگذاری شده است. بنا بر افسانه ای ، این مادر الهی ده دست دارد و در هر دست اسلحه ای برای از بین بردن اهریمن ( شیطان ) پرتقال و اسپانیا روز مادر ارتباط نزدیكی با كلیسا دارد. در هشتم دسامبر، این مردم نه تنها از مادران قدردانی می كنند ، بلكه مراسم شكر گذاری برای مریم مقدس ، مادر حضرت عیسی (ع) را نیز به جا می آورند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">عده ای از مردم یوگسلاوی سابق هم در ماه دسامبر یك روز را به نام " ماتریس " جشن می گرفتند. دو هفته بعد از كریسمس دختران و پسران جوان در سكوت و آرامش كامل دست و پای مادر خود را در حالی كه خواب بود، می بستند و مادر زمانی كه بیدار می شد با دادن هدایای كوچكی كه در زیر بالش خود مخفی كرده بود خود را آزاد می كرد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">اگر چه هر كشوری با فرهنگ خاص خود برای انتخاب روز مادر سمبل و دلیلی دارد. اما آنچه اهمیت دارد قدردانی و تشكر از مقام مادر است؛ و این مراسم بهانه ای است تا توجه بیشتری به مادران داشته باشیم و به آنها ثابت كنیم كه چقدر دوستشان داریم.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,255)"><STRONG>مادر! </STRONG></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,255)"><STRONG>همه ی دنیا دوستت دارند</STRONG></SPAN></P> text/html 2017-03-15T04:30:00+01:00 hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت 25 اسفند سالروز بمباران شیمیایی حلبچه http://hamedan-shahed.ir/post/868 <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG>25 اسفند سالروز بمباران شیمیایی حلبچه <BR></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: rgb(164,14,104); FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>- پیشانی ات طعمه خاک ها شده است. ای رنج مجسّم! برخیز!</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: rgb(164,14,104); FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>- فراوانی تاول هایت شناسنامه بهاران در زنجیر است. خزان در رگ هایت می دود. </STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: rgb(164,14,104); FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>- زلف هایت رهاست در خاکستر، دور خودت می چرخی و «حلبچه» دور سرت به دَوران افتاده است. با تمام شهر ویران می شوی و با تمام شهر در خون و تاول می رقصی. بوی جذام و زجر، تمام تنت را می کاود.</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="COLOR: rgb(164,14,104)"><STRONG>- چشم هایت را یارای گریستن نیست. هوای فراموش شده حوالی، چون هیولایی تو را می بلعد. </STRONG></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(164,14,104)"><STRONG>و تو، ای حلبچه! </STRONG><STRONG>فرزند نفرین شده زمین! ثانیه ها قطره قطره از زخم هایت بر خاک می ریزند. به پایانِ خویش نزدیک می شوی، در خون ....</STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">--------------------------</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG>حمله شیمیایی به حلبچه</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">یکی از دردناک‌ترین وغم‌انگیز‌ترین رویدادها در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، بمباران شیمیایی شهر حلبچه کردستان عراق است که در آن ‌هزاران تن از شهروندان کُرد عراقی قربانی سیاست‌های رژیم بعث حاکم بر عراق و نسل‌کشی سازمان‌یافته این رژیم شدند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">حَلَبْچِه یا حلبجه از شهرهای کردستان عراق در ۱۵–۱۰ کیلومتری مرز ایران و ۲۲۵ کیلومتری شمال شرقی بغداد است. این شهر در منطقه شهرزور عراق قرار دارد. <STRONG>بمباران شیمیایی حلبچه در ۲۵ اسفند ۱۳۶۶ توسط حکومت بعث عراق صورت گرفت.</STRONG> این بمباران بخشی از عملیات گسترده‌ای به‌نام عملیات انفال بود که بر ضد ساکنان مناطق کردنشین عراق انجام گرفت.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=imgarticle><A title="حلبچه, بمباران شیمیایی حلبچه, 25 اسفند سالروز بمباران حلبچه" href="http://www.beytoote.com/art/decorum/chemical3-halabja.html" target=_blank><IMG style="WIDTH: 450px; HEIGHT: 277px" title="حلبچه, بمباران شیمیایی حلبچه, 25 اسفند سالروز بمباران حلبچه" alt="حلبچه, بمباران شیمیایی حلبچه, 25 اسفند سالروز بمباران حلبچه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe1912-1-halabja-chemical.jpg"> </A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(129,4,68); FONT-SIZE: 8pt">تصاویر بمباران شیمیایی حلبچه</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG>انتقام شکست</STRONG><BR>فاجعه شیمیایی حلبچه در شرایطی رخ داد که پیروزی رزمندگان ایرانی در عملیات والفجر 10، آزادسازی بسیاری از مناطق کردنشین از جمله شهر حلبچه را به‌دنبال داشت. پس از ورود نیروهای ایرانی به شهر حلبچه، مردم شهرها و روستاهای اطراف به استقبال از آنان شتافتند. این مسئله چنان برای رژیم بعث غیرقابل باور بود که در یک اقدام غیرانسانی و به قصد انتقام‏‌گیری از این شکست فاحش و دشمنی با مردم کرد، شهر حلبچه و اطراف آن را هدف بمب‏‌های شیمیایی قرارداد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=imgarticle><A title="حلبچه, بمباران شیمیایی حلبچه, 25 اسفند سالروز بمباران حلبچه" href="http://www.beytoote.com/art/decorum/chemical3-halabja.html" target=_blank><IMG style="WIDTH: 450px; HEIGHT: 300px" title="حلبچه, بمباران شیمیایی حلبچه, 25 اسفند سالروز بمباران حلبچه" alt="حلبچه, بمباران شیمیایی حلبچه, 25 اسفند سالروز بمباران حلبچه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe1919-halabja-chemical.jpg"> </A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(129,4,68); FONT-SIZE: 8pt">تصاویر بمباران شیمیایی حلبچه</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">صدام حسین به پسرعمویش علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی، دستور بمباران شیمیایی این مناطق را داد. پیش از حملات شیمیایی، شهر به‌مدت دو روز با بمب‌های متعارف بمباران شد. حسن المجید با این کار می‌خواسته شیشه ساختمان‌های شهر را بشکند، تا امکان مقاومت در مقابل گازهای سمی به حداقل برسد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=imgarticle><A title="حلبچه, بمباران شیمیایی حلبچه, 25 اسفند سالروز بمباران حلبچه" href="http://www.beytoote.com/art/decorum/chemical3-halabja.html" target=_blank><IMG style="WIDTH: 450px; HEIGHT: 338px" title="حلبچه, بمباران شیمیایی حلبچه, 25 اسفند سالروز بمباران حلبچه" alt="حلبچه, بمباران شیمیایی حلبچه, 25 اسفند سالروز بمباران حلبچه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe1914-halabja-chemical.jpg"> </A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(129,4,68); FONT-SIZE: 8pt">تصاویر بمباران شیمیایی حلبچه</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">در ساعت 2 بعدازظهر روز 25 اسفند 1366 و در حالی که تنها 2 روز از آزادی حلبچه طی عملیات والفجر 10 می‌گذشت، 50 فروند میراژ بمب‌افکن و هواپیمای سوپراتاندارد فرانسوی رژیم بعث عراق با حرکت از افق غرب آسمان آبی حلبچه و گردش به سمت جنوب، هر یک، 4 بمب شیمیایی 500 کیلویی را بر سر مردم بی‌پناه کرد ریختند. درعرض چند دقیقه ابر زردرنگی بر آسمان حلبچه سایه انداخت و تراژدی جنگی و انسانی بی‌مانندی پس از جنگ جهانی دوم رخ داد که هزاران نفر از مردم بی‌پناه و غیرنظامی کرد را در گام فرشته مرگ فرد برد؛ مرگ مردمان کرد حلبچه مرگی با طعم خردل (ایپریت) و با چاشنی تاول‌زای گاز اعصاب تابون و سارین و بوی مرگ‌آور سیانوژن بود.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A title="حلبچه, بمباران شیمیایی حلبچه, 25 اسفند سالروز بمباران حلبچه" href="http://www.beytoote.com/art/decorum/chemical3-halabja.html" target=_blank><IMG style="WIDTH: 450px; DISPLAY: block; HEIGHT: 298px; MARGIN-LEFT: auto; MARGIN-RIGHT: auto" title="حلبچه, بمباران شیمیایی حلبچه, 25 اسفند سالروز بمباران حلبچه" alt="حلبچه, بمباران شیمیایی حلبچه, 25 اسفند سالروز بمباران حلبچه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe1916-halabja-chemical.jpg"> </A><SPAN style="COLOR: rgb(129,4,68); FONT-SIZE: 8pt">تصاویر بمباران شیمیایی حلبچه</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">سطح وسیع و حجم گسترده رژیم بعث عراق در استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه مردم کرد و بی‌پناه حلبچه چنان بود که پروفسور اوبن هندریکس، رئیس آزمایشگاه سم‌شناسی بیمارستان گان فلاندر بلژیک گفت که عراق از 3 نوع گاز مختلف علیه حلبچه استفاده کرده است. این گازها شامل گاز خردل (ایپریت)، گازهای اعصاب (تابون، سارین یا سومان)، VX و گاز سیانوژن هستند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">این عوامل شیمیایی توسط کشورهای غربی و با واسطه‌گری فرانس فان آن‌رات هلندی به دست عراق رسیده بود. ابعاد جنایت جنگی رژیم بعث علیه بشریت در حلبچه آنچنان گسترده بود که به‌رغم سکوت رسانه‌ای غرب، موقعیت بین‏ المللی عراق و حامیان غربی و عربی وی را بسیار تضعیف کرد. دیپلماسی فعال ایران برای رسانه‌ای ساختن این جنایت، واکنش‌های بسیاری را در عرصه بین‌المللی برانگیخت.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=imgarticle><A title="حلبچه, بمباران شیمیایی حلبچه, 25 اسفند سالروز بمباران حلبچه" href="http://www.beytoote.com/art/decorum/chemical3-halabja.html" target=_blank><IMG style="WIDTH: 450px; HEIGHT: 294px" title="حلبچه, بمباران شیمیایی حلبچه, 25 اسفند سالروز بمباران حلبچه" alt="حلبچه, بمباران شیمیایی حلبچه, 25 اسفند سالروز بمباران حلبچه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe1917-halabja-chemical.jpg"> </A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(129,4,68); FONT-SIZE: 8pt">تصاویر بمباران شیمیایی حلبچه</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">انتشار عکس‌های قربانیان حلبچه توسط عکاسان ایرانی به‌دلیل آنکه در لحظه مرگ آنان گرفته شد بسیار تکان‌دهنده بود و بازتاب و تأثیر فراوانی بر افکار عمومی جهانی گذاشت. از میان این همه تصویر عکس عمر خاور، مرد کردی که کودک یک ساله‌‌اش را در آستانه در خانه‌‌اش در آغوش داشت به‌عنوان نماد فاجعه حلبچه شناخته شده است.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR>با این حال و با تداوم حملات عراق به شهرهای ایران و بی‌توجهی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد، فاجعه حلبچه کمتر جایی در رسانه‌ها و افکار عمومی بین‌المللی یافت تا این جنایت نیز در کنار دیگر جنایت‌های رژیم بعث نادیده انگاشته شود. سکوت و انفعال مجامع بین‌المللی در قبال این جنایت تا آنجا ادامه یافت که فاجعه حلبچه در فهرست جنایت‌های جنایتکاران رژیم بعث به‌دلیل رسوایی حامیان غربی‌‌اش قرار نگرفت.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> <P class=imgarticle><A title="حلبچه, بمباران شیمیایی حلبچه, 25 اسفند سالروز بمباران حلبچه" href="http://www.beytoote.com/art/decorum/chemical3-halabja.html" target=_blank><IMG style="WIDTH: 450px; HEIGHT: 282px" title="حلبچه, بمباران شیمیایی حلبچه, 25 اسفند سالروز بمباران حلبچه" alt="حلبچه, بمباران شیمیایی حلبچه, 25 اسفند سالروز بمباران حلبچه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe1918-halabja-chemical.jpg"> </A></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><STRONG>تلفات جانی در حلبچه</STRONG><BR>این حمله نزدیک به ۳۲۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر را کشت و نزدیک به ۷۰۰۰ هزار تا ۱۰۰۰۰ هزار نفر را زخمی کرد که اکثراً از غیرنظامیان بودند؛ صدها تن دیگر بر اثر عواقب، بیماری‌ها و نقص جسم در هنگام تولد در سال‌ها پس از حمله کشته شدند. حادثه‌ای که به صورت رسمی به عنوان نسل‌کشی مردم کرد عراق شناخته شد و هنوز به عنوان بزرگترین حملهٔ شیمیایی مستقیم به یک منطقهٔ شهرنشین در تاریخ باقی‌مانده‌است.</P> text/html 2017-03-12T05:44:21+01:00 hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت وفات حضرت ام البنین http://hamedan-shahed.ir/post/865 <P>سالروز وفات حضرت ام البنین تسلیت باد</P> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: #800000">مقدمه:</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #000000">خورشید همواره در چشمان مادرانی طلوع می کند که به دور دستها خیره شده اند و برای فرداها مردان و زنانی می پرورانند تا در زمین، این امانت الهی، جانشینی آسمانی باشند.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #000000">دامان تربیت مادران مهد پرورش انسانهای پاک و خدایی است و ما با نگاهی درس آموز از زندگانی این مادران توشه معرفت برمی چینیم.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #000000">یکی از مادران برجسته تاریخ «ام البنین، فاطمه کلابیه » است که زندگی او مالامال از عشق به ولایت و امامت بوده و در تربیت فرزندان دلیر و شجاع و با ادب چون عباس بن علی(ع) بسیار موفق بوده است.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #000000">تولد و رشد او در خاندان با اصالت و شجاع، صفات و ویژگیهای فردی این بانو و صبر و بردباری در خانه امامت و تربیت فرزندانی که همگی پیرو امام خویش بوده و تا آخرین لحظات زندگی خویش دست از ولایت نکشیده اند و پیام رسانی و مبارزه سیاسی این بانوی کریمه همه و همه نشان از مجد و عظمت وی دارد.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #000000">بانوی قطره های علقمه ، خاتون سوگ نشین علقمه … و مادر؛ مادری که اگر چه در کربلا نبود، ولی دلش تا ابد در کربلا ماند و نگاهش بر افق، که آیا «کاروان عشق» را بازگشتی خواهد بود؟ مادری که ام البنین بود، ولی آیینه نگاهش از آسمان کربلا، تنها اشکِ خونین ستارگان را چید؛ آن گاه که راوی، از عبور نیزه‏ها روایت می‏کرد!مادری که برای همیشه، با ناله‏های نینوایی، به یاد پسرانش، لالایی سرود و سروده‏هایش را فرات، هر روز، هنگام غروب نجوا می‏کند!</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #000000"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="COLOR: #800000">تصمیم گیری حضرت علی (ع) به ازدواج مجدد:</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #000000">ده سال پس از رحلت حضرت رسول(ص) و حضرت فاطمه(س)، بنابر وصیت خود حضرت فاطمه (س) وقتی علی(ع) به فکر گرفتن همسر دیگری بود، عاشورا در برابر دیدگانش بود. برادرش «عقیل » را که در علم نسب‏ شناسی وارد بود و قبایل و تیره‏ های گوناگون و خصلتها و خصوصیّتهای اخلاقی و روحی آنان را خوب می‏شناخت طلبید. از عقیل خواست که: « برایم همسری پیدا کن شایسته و از قبیله ‏ای که اجدادش از شجاعان و دلیر مردان باشند تا بانویی این چنین، برایم فرزندی آورد شجاع و تکسوار و رشید.»</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #000000"></SPAN></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2017-03-12T04:40:00+01:00 hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی http://hamedan-shahed.ir/post/867 <H3 hideFocus style="ie-dummy: true"> <H3 hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>سپاه، ارتش، بسیج، جهاد و دستگاه های دولتی باید یاد شهیدان را زنده بدارند و مفهوم شهادت، این مفهوم با عظمت و پر ارزش و بسیار مؤثر را در كشور ایران اسلامی، در میان ملت مبارز ایران احیا و حفظ كنند، اگر چه خون مطهر شهدای ما در سطح جهان بار دیگر این مفهوم را احیا كرد.</FONT></H3><FONT size=2><B><SPAN hideFocus style="ie-dummy: true">آنچه مهم است حفظ راه شهداست، یعنی پاسداری از خون شهدا، این وظیفه اول ماست. در قبال شهدا همه موظفیم.</SPAN></B> </FONT> <H3 hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>مقام معظم رهبری</FONT></H3><FONT size=2>بنیاد شهید در 22 اسفند 1358، به فرمان امام (قدس سره) تأسیس شده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن طبق مقررات و قوانین مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی و در چهارچوب اساسنامه مصوبه و آیین نامه های مربوط زیر نظر رییس جمهور و نظارت عالیه مقام معظم رهبری اداره می شود. احیا، حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی، زنده نگهداشتن یاد شهیدان و حفظ آثار آنان، تجلیل و تكریم از خانواده های معظم شهیدان، جدیت در امور فرهنگی خانواده های شاهد، خود اتكایی و قانونمند كردن ارائه خدمات به آنان، و بسیج امكانات نظام به منظور پراكندن عطر ملكوتی شهادت در جامعه، محور فعالیت های این نهاد مقدس است. البته سابقه اولیه این نهاد به دوران آغاز قیام امام (قدس سره) به سال 1342، باز می گردد. بعد از قیام خونین پانزده خرداد 1342 گروهی از روحانیون انقلابی و مبارز و افراد نیكوكار به دستور امام (قدس سره) مأموریت یافتند تا به خانواده های شهدا رسیدگی كنند، كه این كار در طول سال های مقاومت و مبارزه ادامه یافت و در سال های 57-1356، دامنه وسیع تری پیدا كرد. بعد از پیروزی انقلاب، برای سامان دادن بیشتر به امور شهدا و خانواده های آنان، با فرمان امام (قدس سره) بنیاد آغاز به كاركرد كه با آغاز جنگ تحمیلی و بیشتر شدن تعداد شهیدان، وظیفه و تكلیف بنیاد شهید سنگین تر شد. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT></P> <DIV hideFocus style="ie-dummy: true" class=GImg><FONT size=2><IMG hideFocus style="ie-dummy: true" src="http://img1.tebyan.net/big/1382/12/21946216881072712591812247014474273189.jpg" width=200 height=150></FONT></DIV> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><SPAN hideFocus style="ie-dummy: true"><A hideFocus style="TEXT-DECORATION: none; ie-dummy: true" href="http://article.tebyan.net/5800/تاسیس-بنیاد-شهید-انقلاب-اسلامی#فرمان امام خمینی (قدس سره) مبنی بر تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی" name=1><FONT size=2><B><SPAN hideFocus style="ie-dummy: true">فرمان امام خمینی (قدس سره) مبنی بر تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی</SPAN></B><SPAN hideFocus style="ie-dummy: true">(1)</SPAN></FONT></A></SPAN><FONT size=2> </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>بسم الله الرحمن الرحیم </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ مهدی كروبی ایده الله تعالی </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>ملت شریف ایران می داند كه نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب اسامی مرهون فداكاری قشرهای مختلف ملت است كه در صف اول باید شهدای انقلاب – رحمة الله علیهم – و كسانی را كه در این راه معلول و آسیب دیده شده اند، محسوب داشت. لهذا باید رسیدگی كامل به خاندان شهدا و آسیب دیدگان و معلولین در این راه، چه در حال انقلاب و چه قبل و بعد از آن به نحو احسن و با مراعات احترام آنان بشود. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>ابتدا لازم است سازمانی به سرپرستی جناب عالی و هیأتی از معتمدین متدین و آگاه و آشنا بدین گونه امور، برای این مقصد مهم تأسیس شود كه با اجرای طرح های مفید آن، ملت و دولت انقلابی دین خود را در مقابل این گروه فداكار در راه انقلاب اسلامی ادا نماید. شورای انقلاب موظف هستند برای این شروع مهم، بودجه كافی تصویب نماید و در اجرای آن سرعت عمل به خرج دهد و دولت و متصدیان امور موظف هستند موارد زیر را مورد تصویب و اجرای سریع قرار دهند: </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>1- اولویت فرهنگی: یعنی در مدارس و دانشگاه با تسهیلات مقتضی وارد شوند. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>2- اولویت اقتصادی: یعنی مسكن، وسایل زندگی و سایر ما یحتاج زندگی برای آنان تهیه می گردد. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>3- اولویت در استخدام: یعنی خانواده های شهدا و معلولین در استخدام دولتی اولویت داشته باشند و آنان كه قدرت خدمت دارند به استخدام دولت در آیند. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>4- كارت مجانی برای سوار شدن آنان در اتوبوس های دولتی داخل شهرها تهیه گردد. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>5- كارت نیمه بها برای استفاده از وسایل نقلیه بین شهری مثل قطار و هواپیما و غیره. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>6- تشكیل دفترچه مخصوص برای قدرت خرید از تعاونی های دولتی. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>7- بیمه درمانی و استفاده از كارت ویژه خرید دارو. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>8- قرار دادن حقوق رسمی برای معلولین كه قدرت كار ندارند و خانواده شهدا بالنسبه به افراد آن خانواده. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>9- ایجاد برنامه هایی در رادیو به عنوان معلولین و خانواده ی شهدا. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>10- سازمان موظف است بدون فوت وقت، معلولین و آسیب دیدگانی را كه احتیاج به معالجه دارند تحت علاج قرار دهد و در صورتی كه با تصدیق طبیب لازم است برای معالجه به خارج از كشور بروند، اسباب مسافرت و مخارج معالجه آنان را فراهم نماید. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>ضمناً متذكر می شود كه اگر سازمان در موارد مرقومه به اشكالی برخورد نمود و یا از طرف بعضی متصدیان اهمالی شد، این جانب را مطلع نمایید تا در رفع آن به طور مقتضی عمل نمایم. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>روح الله الموسوی الخمینی </FONT> <H3 hideFocus style="ie-dummy: true"><A hideFocus style="TEXT-DECORATION: none; ie-dummy: true" href="http://article.tebyan.net/5800/تاسیس-بنیاد-شهید-انقلاب-اسلامی#فرمان امام خمینی (قدس سره) مبنی بر تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی" name=2><FONT size=2></FONT></A></H3><FONT size=2><SPAN hideFocus style="ie-dummy: true">ساختار سازمان بنیاد(2)</SPAN> </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"></P> <DIV hideFocus style="ie-dummy: true" class=GImg><FONT size=2><IMG hideFocus style="ie-dummy: true" src="http://img1.tebyan.net/big/1382/12/21953177243208617655198172248152218310988.jpg" width=200 height=150></FONT></DIV> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>ریاست بنیاد با حكم رهبری، در مقام نماینده ولی فقیه و با حكم ریاست جمهوری در مقام رییس بنیاد به مدت 4 سال منصوب می شود و از طریق معاونت های فرهنگی، پژوهش و تبلیغات، تعاون و امور مجلس، اداری و مالی و برنامه ریزی و دفاتر ستادی، شامل: دفتر ریاست و روابط عمومی، اداره كل حراست، دفتر امور مشاورین، دفتر بازرسی و دفتر امور بین الملل و دفتر هیئت مركزی گزینش از طریق ادارات كل استان ها و 242 اداره در سطح كشور هدایت عالیه و اداره امور بنیاد شهید را به عهده دارد. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT> <H3 hideFocus style="ie-dummy: true"><A hideFocus style="TEXT-DECORATION: none; ie-dummy: true" href="http://article.tebyan.net/5800/تاسیس-بنیاد-شهید-انقلاب-اسلامی#فرمان امام خمینی (قدس سره) مبنی بر تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی" name=3><FONT size=2></FONT></A></H3><FONT size=2><SPAN hideFocus style="ie-dummy: true">اهداف و رسالت ها</SPAN>مجموعه اهداف و رسالت های بنیاد به طور اختصار عبارتند از: </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>- احیا، حفظ و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان ضامن بقای مكتب نجات بخش اسلام و تشیع و به عنوان سلاح كسب استقلال و استمرار جمهوری اسلامی و مؤثرترین ابزار حفظ عزت جامعه و تمامیت ارضی كشور. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>- زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان و حفظ آثار آنان و اجرای فرامین امام (قدس سره) در خصوص رسیدگی شایسته و همه جانبه به امور خانواده های شاهد. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>- تكریم و تجلیل از یادگاران عزیز شهدا، مفقودین و اسرا. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>- تبیین حق عظیم شهیدان و خانواده های آنان. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><B><A hideFocus style="TEXT-DECORATION: none; ie-dummy: true" href="http://article.tebyan.net/5800/تاسیس-بنیاد-شهید-انقلاب-اسلامی#فرمان امام خمینی (قدس سره) مبنی بر تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی" name=4><SPAN hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>وظایف</FONT></SPAN></A></B><FONT size=2> </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT></P> <DIV hideFocus style="ie-dummy: true" class=GImg><FONT size=2><IMG hideFocus style="ie-dummy: true" src="http://img1.tebyan.net/big/1382/12/101311182282291051871851781753181167128170.jpg" width=200 height=202></FONT></DIV> <H3 hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT></H3><FONT size=2>بنیاد شهید علاوه بر وظایف خود یك نهاد هدایتگر، سیاستگذار، برنامه ریز و نظارت كننده است كه وظیفه دارد تمام امكانات نظام و جامعه اسلامی را در جهت تحقق اهداف خود بسیج كند. بنابر این می توان وظایف آن را از سه جنبه، شهادت، شهید و خانواده شهید مورد بحث و بررسی قرار داد. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>الف – شهادت: </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT></P> <DIV hideFocus style="ie-dummy: true" class=GImg><FONT size=2><IMG hideFocus style="ie-dummy: true" src="http://img1.tebyan.net/big/1382/12/1391755811624217492141894421721701516949.jpg" width=200 height=150></FONT></DIV> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>1- برنامه ریزی و تلاش به منظور تبیین مفهوم و فلسفه جهاد، شهادت و ایثار، احیا، حفظ و ترویج فرهنگ و روحیه شهادت طلبی و جهاد و آكندن فضای جامعه از عطر شهادت به عنوان والاترین ارزش الهی از طریق: بسیج كلیه امكانات به ویژه نهادهای فرهنگی، اجتماعی، هنری، آموزشی و وسایل ارتباط جمعی. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>2- شناسایی و ترویج عوامل رشد و توسعه فرهنگ شهادت طلبی. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>3- كشف و شناسایی عوامل بازدارنده و مخرب فرهنگ شهادت و ایثارگری و مشاركت در امحای آن ها. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>ب – شهید: </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>برنامه ریزی و تلاش برای تجلیل و تكریم شهیدان و زنده نگهداشتن یاد و خاطره آنان از طریق: </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>1- برگزاری مراسم یاد بود و سالگرد شهدا، با الهام از مكتب عاشورای حسینی و با استفاده از اعیاد و مناسبت های ملی و مذهبی. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>2- حفظ قداست و نگهداری شایسته گلزار شهدا و محور قرار دادن این مركز در برگزاری مراسم رسمی و مردمی با مشاركت مردم و نهادها و نامگذاری معابر و میادین و مراكز فرهنگی، اجتماعی و اماكن عمومی و ملی به نام شهدا و نصب یادمان های گوناگون شهید و شهادت. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>3- تعمیق یاد و خاطره شهدا در عرصه فرهنگ و ادبیات و هنر و تاریخ. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>4- جمع آوری و نگهداری و معرفی آثار فرهنگی، ادبی، هنری، وصایا و دیگر آثار شهدا. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>5- تشویق و ترغیب و حمایت از اندیشمندان، ادبا و نویسندگان و هنرمندان، و معرفی ویژگی ها و فضایل اسوه های شهادت و ایثار. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT></P> <DIV hideFocus style="ie-dummy: true" class=GImg><FONT size=2><IMG hideFocus style="ie-dummy: true" src="http://img1.tebyan.net/big/1382/12/226180152234691441381701091348618388558203.jpg" width=200 height=131></FONT></DIV> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>ج- خانواده های شاهد: </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>برنامه ریزی و تلاش برای رشد و اعتلای مادی و معنوی خانواده های شاهد در زمینه های: </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>1- امور فرهنگی - آموزشی </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>2- امور فرهنگی – آموزشی </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>پیگیری و نظارت امور فرهنگی، تربیتی و آموزشی فرزندان شاهد و زمینه سازی رشد تعالی فكری، روحی، اخلاقی و تحصیلی آنان به منظور پذیرش مسؤولیت های جامعه اسلامی و به دست گرفتن امور جامعه از طریق: </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT></P> <DIV hideFocus style="ie-dummy: true" class=GImg><FONT size=2><IMG hideFocus style="ie-dummy: true" src="http://img1.tebyan.net/big/1382/12/1642051551921132013521817172194311178228243.jpg" width=200 height=150></FONT></DIV> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>- تهذیب و كسب معنویت و ارتقای معرفت دینی و بهره ور كردن استعدادها. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>- نظارت در جهت ایجاد تسهیلات لازم برای ارتقای علمی، تحقیقی، آموزشی و مهارت های فكری و تخصصی و پرورش جسمی فرزندان شاهد و در تمام مراحل و مقاطع تحصیلی به بهترین وجه با همكاری مراجع ذیربط. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>- تقویت روحیه خدمت به اسلام ناب در خانواده های شاهد. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>2- امور معیشتی و رفاهی </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>تلاش در جهت خود اتكایی اقتصادی و تأمین اجتماعی و رفاهی خانواده های شاهد از قبیل: </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>- فراهم سازی تسهیلات و ارائه حمایت های لازم و آموزش های تخصصی، فنی و حرفه ای جهت ایجاد اشتغال مفید با همكاری مراجع ذیربط. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>- تأمین و پرداخت حقوق، مستمری ومزایای خانواده های شاهد واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>ـ تأمین مسكن همسر و فرزندان تحت پوشش فاقد مسكن یا دارای مسكن نامناسب با كمك خانواده شاهد و مراجع ذیربط. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>- تأمین خدمات درمانی همسر، فرزندان و والدین شاهد تحت پوشش، با همكاری دستگاه های ذیربط. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>- ارائه خدمات و تسهیلات در زمینه ازدواج فرزندان و همسران شاهد. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>- انجام اقدامات ممكن در جهت ارائه خدمات و مساعدت های ضروری به والدین شاهد. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>3- امور حقوقی و قضایی </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>تلاش در جهت حل و فصل در رسیدگی امور حقوقی و قضایی خانواده های شاهد با همكاری مراجع ذیربط از طریق: پیشنهاد و همكاری با مراجع قضایی در تعیین و نصب و عزل قیم و امین و مراقبت بر اعمال اولیاء و اوصیاء و قیّم ها و حضانت كنندگان از صغار شاهد. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>- مساعدت و همكاری با مراجع ذیربط در جهت تبدیل و تغییر در اموال و دارایی صغار شاهد در راستای مصالح آنان بر حسب موازین شرعی و در صورت لزوم پی گیری به منظور حل و فصل اختلافات مربوطه تا صدور حكم قطعی. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>- در خواست تنفیذ وصیت نامه عادی شهدا از محاكم ذیصلاح و پی گیری امور مربوط به انحصار وراثت و مراقبت بر احصاء و تسهیم ماترك شاهد و تقویم و نگهداری حساب اموال صغار و محجورین و معاضدت حقوقی و قضایی خانواده. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>سیاست ها و راهبردهای بنیاد بر اساس مبانی و اهداف مذكور، عبارتند از: </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT></P> <DIV hideFocus style="ie-dummy: true" class=GImg><FONT size=2><IMG hideFocus style="ie-dummy: true" src="http://img1.tebyan.net/big/1382/12/23520743761847019510617980582613815157.jpg" width=150 height=200></FONT></DIV> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>1- تلاش در جهت تحقق وجهه فرهنگی بنیاد. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>2- بسیج نظام و جامعه اسلامی. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>3- خوداتكایی خانواده های محترم شهدا. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>4- قانون مندی و رعایت اعتدال. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>5- تأكید بر انتشار فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خانواده های شاهد. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>6- اصلاح ساختار نهاد. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>7- استفاده بهینه از منابع اقتصادی. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT> <H3 hideFocus style="ie-dummy: true"><A hideFocus style="TEXT-DECORATION: none; ie-dummy: true" href="http://article.tebyan.net/5800/تاسیس-بنیاد-شهید-انقلاب-اسلامی#فرمان امام خمینی (قدس سره) مبنی بر تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی" name=5><FONT size=2></FONT></A></H3><FONT size=2><SPAN hideFocus style="ie-dummy: true">فعالیت های فرهنگی</SPAN> </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"></P> <DIV hideFocus style="ie-dummy: true" class=GImg><FONT size=2><IMG hideFocus style="ie-dummy: true" src="http://img1.tebyan.net/big/1382/12/773222452012418212025023110811323586228.jpg" width=200 height=137></FONT></DIV> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>متعاقب صدور فرمان مورخ 6/1/1356، امام (قدس سره) مبنی بر رسیدگی بیشتر به امور فرهنگی یادگاران شاهد، شورای طرح و برنامه شاهد، متشكل از نماینده ولی فقیه و رییس بنیاد، وزرای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و آموزش و پرورش، نسبت به تدوین اساسنامه اقدام كردند. متعاقباً ستادهای ویژه ای از قبیل شورای طرح و برنامه ریزی، ستاد امور تحصیلی فرزندان شاهد در بنیاد شهید و وزارتخانه های ذیربط پیش بینی و سازماندهی شد و برای بهینه ساختن فعالیت های فرهنگی و تداوم پیگیری جدی آنها، در سال 1372، معاونت فرهنگی تأسیس گردید و به تدریج با تغییر صعودی هرم سنی فرزندان شاهد و شرایط و موقعیت آن ها، تحولاتی را در ساختار تشكیلاتی خود ایجاد كرد كه هم اكنون در قالب چهار اداره كل (آموزش عمومی، آموزش عالی، پرورشی و مددكاری و مشاوره) امور فرهنگی همسران و فرزندان شهدا را برنامه ریزی، سازماندهی و اجرا می نماید. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT> <H3 hideFocus style="ie-dummy: true"><A hideFocus style="TEXT-DECORATION: none; ie-dummy: true" href="http://article.tebyan.net/5800/تاسیس-بنیاد-شهید-انقلاب-اسلامی#فرمان امام خمینی (قدس سره) مبنی بر تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی" name=6><FONT size=2></FONT></A></H3><FONT size=2><SPAN hideFocus style="ie-dummy: true">بخش پژوهش و تبلیغات</SPAN> </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"></P> <DIV hideFocus style="ie-dummy: true" class=GImg><FONT size=2><IMG hideFocus style="ie-dummy: true" src="http://img1.tebyan.net/big/1382/12/1661081682081320748951156718263206616148.jpg" width=200 height=146></FONT></DIV> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>به منظور تبیین ارزش های والای شهادت و ایثار و زنده نگهداشتن یاد و نام شهیدان و نشر فرهنگ طلبی و نظر به اهمیت مأموریت فرهنگی بنیاد و لزوم برقراری نوعی توازن نسبی میان فعالیت های مادی و معنوی، در خرداد 1357، معاونت پژوهش و تبلیغات بنیاد شهید تأسیس شد تا تلاش های فرهنگی به طور متمركز در جهت تحقق اهداف مذكور به انجام برسد. این معاونت نیز از چهار اداره كل و دفتر ستادی تشكیل شده است. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2></FONT> <H3 hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>پی نوشتها:</FONT></H3><FONT size=2>1- صحیفه ی نور، جلد 12، ص 9-8، 25/12/1358. </FONT> <P hideFocus style="ie-dummy: true"><FONT size=2>2- لایحه ی اساسنامه ی بنیاد شهید، در 5 فصل و 16 ماده، در تاریخ 16/1/1377، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.</FONT></P></H3> text/html 2017-03-02T04:30:00+01:00 hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت شهادت حضرت زهرا (س) http://hamedan-shahed.ir/post/862 <FONT size=3> <P><FONT size=3>شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را به عموم مسلمانان جهان&nbsp;تسلیت عرض می نماییم&nbsp;<IMG style="WIDTH: 562px; HEIGHT: 370px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.talab.ir/wp-content/uploads/2015/01/1501512863-talab-ir.jpg" width=561 height=338> </FONT></P></FONT> text/html 2017-02-10T04:30:00+01:00 hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت روز شمار انقلاب 22 بهمن 57 http://hamedan-shahed.ir/post/861 <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA>تهران و اغلب شهرستان ها همچنان صحنه جنگ خونین مردم و نیروهای مسلح بود. از غروب روز بیستم، کسی خیابان‌ها را ترک نکرده بود. درحالیکه حملات مردم مسلح به تمام مراکز قدرت رژیم شدیدتر می شد خبر رسید که ستاد ژاندارمری واقع در میدان بیست وچهار اسفند (انقلاب) به دست افراد نیروی هوایی، دریایی و مردم افتاده است. پس از ساعتها زد و خورد، پادگان عشرت آباد به تصرف مردم در آمد و بر اثر حملات مردم به تسلیحات ارتش،کارخانه‌ها و انبارهای اسلحه به دست مردم افتاد. سرانجام درحالی که همه خیابان‌ها شاهد حضور جوانان مسلح بود، در ساعت 30/10 دقیقه صبح، شورای عالی ارتش با شرکت رئیس ستاد، وزیر جنگ واکثر فرماندهان تشکیل جلسه داد و پس از مذاکرات بسیار، طی اعلامیه‌ای بی طرفی ارتش را اعلام کرد:<BR>«با توجه به تحولات اخیر کشور، شورای عالی ارتش در ساعت ده و نیم امروز بیست و دوم بهمن سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت، به اتفاق آراء تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از هرج ومرج و خونریزی بیشتر، بی طرفی خود را در مناقشات سیاسی فعلی اعلام و به یگان‌های نظامی دستور داده شد به پادگان‌های خود مراجعت نمایند. ارتش ایران همواره پشتیبان ملت شریف و نجیب و وطن پرست ایران بوده و خواهد بود و از خواسته های ملت شریف با تمام قدرت پشتیبانی می نماید.»<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe26.jpg"></SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe29.jpg"></SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.entekhab.ir/files/fa/news/1393/11/21/82498_416.jpg"></SPAN></P> text/html 2017-02-09T04:30:00+01:00 hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت روز شمار انقلاب 21 بهمن 57 http://hamedan-shahed.ir/post/860 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 19.2pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>ساعت 10 صبح اسلحه‌خانه‌ی نیروی هوایی به همت مردم و كمك همافران فتح شد.<BR>ساعاتی بعد كلانتری‌های 9، 10، 11، 12، 16، 26 و كلانتری نارمك به دست مردم افتاد.<BR>مردم تانك‌ها و نفربرها را به خیابان‌ها آوردند و به یكدیگر روحیه می‌دهند. فرمانداری نظامی كه دست‌پاچه شده‌است، در آخرین اعلامیه‌اش كه بارها از رادیو پخش شد، ساعت منع عبور و مرور را چهار و نیم عصر اعلام كرد.<BR>امام خمینی در پاسخ به دستور فرمانداری پیامی به این شرح صادر فرمودند: «اعلامیه‌ امروز حكومت نظامی، خدعه و خلاف شرع است؛ مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نكنند، برادران و خواهران عزیزم، هراسی به خود راه ندهید كه به خواست خداوند تعالی، حق پیروز است.»<BR>مردم خیابان‌ها را ترك نكردند. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 19.2pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><IMG style="WIDTH: 621px; HEIGHT: 1819px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://bachehayeghalam.ir/images/enghelab/21-bahman-57.jpg" width=703 height=1865></o:p></SPAN></P> text/html 2017-02-08T04:30:00+01:00 hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت روز شمار انقلاب 20 بهمن 57 http://hamedan-shahed.ir/post/859 <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 19.2pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>پس از خبر ساعت 20، تصاویری از دوران اقامت امام خمینی در پاریس از شبكه سراسری تلویزیون پخش شد. هم‌زمان با پخش تصویر امام خمینی، همافران نیروی هوایی در پادگان، فریاد «الله‌اكبر» سر دادند. شعار همافران در حمایت از امام خمینی باعث خشم افسران و كاركنان ضد اطلاعات نیروی هوایی شد. اخطارهای تند آنان به همافران، به درگیری و تیراندازی و ورود گارد شاهنشاهی منجر شد. با بالا گرفتن درگیری، مردم برای كمك به همافران ارتش وارد پادگان شدند اما لوله‌ی مسلسل گارد شاه به سمت مردم چرخید و آن‌ها را هدف گلوله قرار داد. درگیری تا صبح ادامه داشت... </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 19.2pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2017-02-07T04:30:00+01:00 hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت روز شمار انقلاب 19 بهمن 57 http://hamedan-shahed.ir/post/858 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 19.2pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>بختیار دستور تیراندازی به سمت مردم را می‌دهد. در بعضی از نقاط كشور به سمت مردم تیراندازی می‌شود. عده‌ی زیادی از همافران و افراد نیروی هوایی، با لباس‌های نظامی و در میان شادی و حیرت مردم به اقامت‌گاه امام رفتند. امام خمینی در این دیدار، خطاب به همافران فرمودند:<BR>«همان‌طور كه گفتید تا حالا در اطاعت طاغوت بودید، حال به قرآن پیوستید. قرآن حافظ شماست. امیدوارم با كمك شما بتوانیم در اینجا حكومت اسلامی را برقرار كنیم.» </SPAN></P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA> <P>نوزدهم بهمن 1357، انتشار خبر بیعت همافران نیروی هواپیمایی ایران با <A href="http://www.hamshahrionline.ir/details/53739">امام(ره)</A>، یکی از اخباری بود که انقلاب را به تثبیت در ایران، نزدیک و بختیار را از ادامه فعالیت برای ابقای رژیم سلطنتی ناامید کرد. </P></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 19.2pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8711/homafaran[1]100.jpg"></o:p></SPAN></P> text/html 2017-02-06T04:30:00+01:00 hamedan-shahed.ir سردبیر وب سایت روز شمار انقلاب 18 بهمن 57 http://hamedan-shahed.ir/post/856 <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 19.2pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>امام خمینی فرمان داده‌اند نام اشخاصی كه به نوعی به كشور و مردم خیانت كرده‌اند افشا شود. با تلاش مردم و متخصصین، فرستنده‌ای سیار در مدرسه‌ی علوی راه‌اندازی می‌شود. اینجا تهران، كانال انقلاب! </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 19.2pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P>