ستاد شاهد دانشگاه علوم پزشكی همدان ستادشاهد و امورایثارگران دانشگاه علوم پزشكی همدان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باید برای خدا رفت ، رفت تا آنجا که پیامت دهند ، ماموریتت تمام شد . http://shahedh.mihanblog.com 2017-01-16T21:50:26+01:00 text/html 2017-01-15T04:30:00+01:00 shahedh.mihanblog.com سردبیر وب سایت 26 دی ماه سالروز فرار شاه از کشور http://shahedh.mihanblog.com/post/845 <DIV align=right> <TABLE style="WIDTH: 505.5pt; mso-cellspacing: 0in; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in; mso-table-dir: bidi" dir=rtl class=MsoNormalTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=674> <TBODY> <TR style="HEIGHT: 15.3pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 2.15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 3.2pt; PADDING-RIGHT: 4.3pt; HEIGHT: 15.3pt; BORDER-RIGHT-COLOR: #f0f0f0; BORDER-LEFT-COLOR: #f0f0f0; PADDING-TOP: 6.45pt" vAlign=top> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #a60000; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>26 دی ماه سالروز فرار شاه از کشور</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: #a60000; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 74.45pt; mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 2.15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 3.2pt; PADDING-RIGHT: 4.3pt; HEIGHT: 74.45pt; BORDER-RIGHT-COLOR: #f0f0f0; BORDER-LEFT-COLOR: #f0f0f0; PADDING-TOP: 5.35pt" vAlign=top> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 110%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #111111; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><FONT size=3>سرانجام در روز 26 دی 1357 محمد رضا شاه مجبور شد ایران را به سمت کشور</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 110%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #111111; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><FONT size=3>&nbsp;مصر ترك كند، و این در حالی بود كه حتی نزدیك ترین حامیان و اربابانش هم</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 110%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #111111; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>&nbsp;از پذیرفتن او امتناع كردند.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 110%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 3" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #111111; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>ساعت دو بعد از ظهر 26دی ماه بود که خبر فرار شاه از رادیو پخش شد، فریاد شادمانی مردم ایران به هوا رفت، چراغ اتومبیل ها روشن شد، برف پاک کن ها به رقص درآمدند، بوق ها به راه افتاد، و غلغله شهر های ایران را برداشت.برخی عکس شاه را در اسکناس درشت پانصد تومانی و هزار تومانی سوراخ کرده بودند و بر دست گرفته بودند. جمعی نیز عکس های حضرت امام خمینی (ره) را بین سرنشینان اتومبیل ها پخش می کردند.<BR>پس از شکست جمشید آموزگار، جعفر شریف امامی و ازهاری در اداره کشور و مهار كردن خشم و نفرت مردم نسبت به حکومت پهلوی، شاه آخرین تیر خود را رها كرد و سعی كرد با انتخاب یكی از اعضای جبهه ملی كه به ظاهر از مخالفان شاه باشد، خشم مردم را فرو نشاند. به همین جهت شاپور بختیار به شرط گرفتن اختیارات كامل و خروج شاه از كشور بعد از رای اعتماد مجلس به دولت، نخست وزیری را پذیرفت.<BR>سرانجام در روز 26 دی 1357 محمد رضا شاه مجبور شد ایران را به سمت کشور مصر ترك كند، و این در حالی بود كه حتی نزدیك ترین حامیان و اربابانش هم از پذیرفتن او امتناع كردند.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #111111; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 3" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: mediumblue; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>روایت فرح از فرار</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #111111; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 3" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #111111; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>جریان این فرار از زبان فرح دیبا همسر شاه كه در آخرین روزهای حضور شاه در ایران در كنار او و همسفر او در خروج از كشور بوده است، اینچنین نقل شده است:<BR>"عزیمت اشك آلوده محمدرضا و من در 26 دی ماه 1357 انجام شد. دخالت امریكا در امور داخلی ایران به اندازه ای رسیده بود كه دیگر حتی ما را هم در جریان امور قرار نمی دادند، مثلا ژنرال رابرت هایزر مدتها بود به ایران آمده و فعالیت می كرد در حالی كه ما اصلا اطلاع نداشتیم. وقتی محمدرضا فهمید ژنرال هایزر در تهران است بیشتر مشكوك شد و به من گفت: به محض اخذ رای اعتماد توسط بختیار كشور را ترك خواهیم كرد. ما در روزی كه بختیار به مجلس رفته بود در فرودگاه بودیم و جریان مجلس را از طریق تلفن بی سیم گوش می كردیم."<BR></SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: mediumblue; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>وقتی شاه مجبور به فرار شد</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #111111; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 3" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #111111; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>گسترش موج اعتصابات، کشور را به حال فلج کامل در آورد و درآمد ارزی کشور به صفر رسید. تا جایی که شاه برای خروج از بن بستی که در آن گرفتار شده بود به رهبران جبهه ملی روی آورد و قبل از همه دکتر غلامحسین صدیقی را برای مقام نخست وزیری در نظر گرفت. دکتر صدیقی پس از یک هفته مطالعه و مشورت، پاسخ ردّ داد تا اینکه شاه از شاپور بختیار دعوت کرد. بختیار این پیشنهاد را به شرط گرفتن اختیار کامل و خروج شاه از کشور بعد از رأی اعتماد مجلس به دولت پذیرفت. شاه ناگزیر، تمام شرایط را پذیرفت.<BR>شاه پس از عدم موفقیت دولت نظامی ازهاری در برقراری نظم و آرامش و رفع اعتصاب ها که اقتصاد کشور را فلج کرده بود، راه دیگری جز خروج از کشور نداشت. تشریفات مربوط به خروج شاه خصوصی و غیررسمی بود. مشایعت کنندگان، نخست وزیر، رؤسای مجلسین، وزیر دربار، رییس ستاد ارتش و گروهی از مقامات وابسته به دربار بودند. فرودگاه مهرآباد در محاصره یگان های گارد شاهنشاهی بود. در ساعت یازده و نیم صبح، شاه و همسرش، با یک هلیکوپتر وارد فرودگاه شدند.<o:p></o:p></SPAN></B></P> text/html 2017-01-14T04:30:00+01:00 shahedh.mihanblog.com سردبیر وب سایت اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه ایثارگران http://shahedh.mihanblog.com/post/847 <P><FONT size=3>ایثارگران معزز و خانواده های معظم شهدا(والدین-همسر-فرزندان شهدا)</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #33cc00" size=3>جهت ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس در بهمن ماه</FONT></P> <P><FONT size=3>به دفتر امور شاهد و ایثارگران مراجعه نموده و یا با شماره 38380454 با سرکارخانم شهروزی تماس حاصل فرمایید.</FONT></P> <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #3366ff" size=3>مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز شنبه 16/11/95 می باشد</FONT></P> <P><FONT size=3>دفتر امور شاهد و ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی همدان&nbsp;</FONT></P> text/html 2017-01-09T04:30:00+01:00 shahedh.mihanblog.com سردبیر وب سایت وفات حضرت معصومه(س) http://shahedh.mihanblog.com/post/844 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>فاطمه معصومه</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>، دختر <A title="موسی کاظم" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">موسی بن جعفر</SPAN></A> (هفتمین <A title="امامان شیعه" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">امام شیعه</SPAN></A>) و <A title="نجمه خاتون" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">نجمه خاتون</SPAN></A> است. وی از شخصیت‌های مورد احترام <A title=شیعیان href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">شیعیان</SPAN></A> است و آرامگاهش در شهر <A title=قم href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">قم</SPAN></A> در <A title=ایران href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">ایران</SPAN></A> است.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 3" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زادروز</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تاریخ تولدش به طور دقیق مشخص نیست، ولی کتاب «<A title="مستدرک سفینه البحار (صفحه وجود ندارد)" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1&amp;action=edit&amp;redlink=1"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">مستدرک سفینه البحار</SPAN></A>» تاریخ تولد وی را طبق اسناد به دست آمده، در روز <A title="۱ ذیقعده" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%D8%B0%DB%8C%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">۱ ذیقعده</SPAN></A> سال ۱۷۳(قمری) در شهر [مدینه] نوشته‌است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> آیت الله <A title="سید موسی شبیری زنجانی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">سید موسی شبیری زنجانی</SPAN></A> که از عالمان بزرگ رجال هست در کتاب «جرعه‌ای از دریا» نقل این تاریخ در کتاب «<A title="مستدرک سفینه البحار (صفحه وجود ندارد)" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1&amp;action=edit&amp;redlink=1"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">مستدرک سفینه البحار</SPAN></A>» را ناشی از تصحیح تاریخ مجعولی توسط آقای شیخ علی نمازی دانسته‌اند و زمان ولادت و رحلت او را ساختگی دانسته‌اند.<SUP><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87#cite_note-ReferenceA-1"></A></SUP></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SUP><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SUP><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 3" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>سفر به ایران</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>پس از آن که <A title=مامون href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">مامون</SPAN></A> خلیفه وقت، برادر فاطمه معصومه، <A title="علی بن موسی الرضا" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">علی بن موسی الرضا</SPAN></A>، را در سال <A title="۲۰۰ (قمری)" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">۲۰۰</SPAN></A>، از <A title=مدینه href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">مدینه</SPAN></A> به <A title=مرو href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">مرو</SPAN></A> خواند، فاطمه معصومه همچون تعدادی از علویان، درسال ۲۰۱ هجری به ایران روی آورد. وقتی که به <A title=ساوه href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">ساوه</SPAN></A> رسید، بیمار شد<SUP> </SUP>. در ساوه از همراهان خود پرسید که تا قُم چقدر فاصله‌است؟ گفتند که نزدیک است. گفت:مرا به شهر قم ببرید، زیرا از پدرم شنیدم که می‌فرمود: شهر قم مرکز شیعیان ما است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>پسران <A title="سعد اشعری (صفحه وجود ندارد)" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">سعد اشعری</SPAN></A> که از شیعیان برجسته بودند و نیز دیگر بزرگان شهر قم که از موضوع حرکت فاطمه معصومه به <A title=قم href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">قم</SPAN></A> باخبر شده بودند، از وی استقبال باشکوهی به عمل آوردند<SUP> .</SUP> فاطمه معصومه به خانه <I>موسی بن خزرج بن سعد اشعری</I> وارد شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 3" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>رحلت <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>فاطمه معصومه تنها هفده روز در قم زنده ماند و در سن ۲۸ سالگی، در حالی که هنوز ازدواج نکرده بود وفات یافت. پیکر او را در جایی که آن زمان به <A title="باغ بابلان (صفحه وجود ندارد)" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86&amp;action=edit&amp;redlink=1"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">باغ بابلان</SPAN></A> مشهور بود به خاک سپردند که هم اکنون زیارتگاهی باشکوه مشهور به <I>حرم حضرت معصومه</I> است. پس از به پایان رسیدن مراسم دفن، <I>موسی بن الخزرج</I> سایبانی از بوریا بر قبر او ساخت و این سایبان بر قرار بود تا زمانی که زینب دختر <A title="محمد بن علی جواد" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">محمد بن علی جواد</SPAN></A> (امام نهم شیعه)، بر آن گنبدی بنا کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در زمان تولیت سید محمد باقر متولی باشی (متوفی ۱۳۵۹ قمری) بر <I>حرم حضرت معصومه</I>، وی اعلام می‌کند: «که اگر کسی تاریخ ولادت یا وفات حضرت فاطمه معصومه را پیدا کند، دستور می‌دهم که در آن روزها بازار قم را تعطیل کنند.» فردی که به عدم صدق معروف بوده ادعا می‌کند که در کتاب لواقح الانوار که در کتابخانه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ٔ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA> <A title=مدینه href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">مدینه</SPAN></A> است این تاریخ ذکر شده است. متولی باشی گفته وی را قبول نمی‌کند و می‌گوید:«من با متولی کتابخانه مدینه آشنا هستم. و از وی خواهم خواست که آن کتاب را بدهد و ما اینجا چاپ کنیم.» آن فرد به صرافت می‌افت و بدین شکل دروغش آشکار می‌شود.<SUP> </SUP><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اما تاریخ ولادت این بانو بعدها به دلیل آگاه نبودن مؤلف کتاب «<A title="مستدرک سفینه البحار (صفحه وجود ندارد)" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1&amp;action=edit&amp;redlink=1"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">مستدرک سفینه البحار</SPAN></A>» در آنجا آمده است. البته مؤلف با حساب کردن آنکه حضرت <A title="موسی کاظم" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">موسی بن جعفر</SPAN></A> در سال ۱۸۳ در زندان بوده‌اند به زعم خود این عدد را ناشی از اشتباه افواه دانسته و آن را ده سال عقب کشیده و در کتاب خود تاریخ تولد را روز <A title="۱ ذیقعده" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%D8%B0%DB%8C%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">۱ ذیقعده</SPAN></A> سال <A title="۱۷۳ (قمری)" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">۱۷۳</SPAN></A> قید کرده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>متأسفانه بعدها و در زمان تولیت <A title="مسعودی خمینی (صفحه وجود ندارد)" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">مسعودی خمینی</SPAN></A> بر حرم آن بانو، به اشتباه این دو تاریخ به عنوان تاریخ تولد و رحلت ایشان در <A title="گاه‌شماری در ایران" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">تقویم رسمی</SPAN></A> <A title="جمهوری اسلامی ایران" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">جمهوری اسلامی ایران</SPAN></A> قرار گرفت.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 3" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زیارت <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زیارت <A title="آرامگاه فاطمه معصومه" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">آرامگاه فاطمه معصومه</SPAN></A> به شیعیان سفارش شده‌است. برای نمونه <A title="علی بن موسی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">علی بن موسی</SPAN></A> در این خصوص فرموده است:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کسی که مرقد مطهر حضرت معصومه را با دانایی و معرفت به حق او، زیارت کند، سزاوار <A title=بهشت href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">بهشت</SPAN></A> می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SUP><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87#cite_note-6"></A><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN></SUP><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>احادیثی در رابطه ایشان <o:p></o:p></SPAN></B></P> <UL type=disc> <LI style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; COLOR: black; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-themecolor: text1; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA><A title="جعفر صادق" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">جعفر صادق</SPAN></A> گفته‌است:<o:p></o:p></SPAN></LI></UL> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ان للّه حرماً و هو مکه ألا انَّ لرسول اللّه حرماً و هو المدینة ألا وان لامیرالمؤمنین علیه السلام حرماً و هو الکوفه الا و انَّ قم الکوفة الصغیرة ألا ان للجنة ثمانیه ابواب ثلاثه منها الی قم تقبض فیها امراة من ولدی اسمها فاطمه بنت موسی علیهاالسلام و تدخل بشفاعتها شیعتی الجنة با جمعهم<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>(ترجمه:خداوند حرمی دارد که مکه‌است پیامبر حرمی دارد و آن مدینه‌است و حضرت علی حرمی دارد و آن کوفه‌است و قم کوفه کوچک است که از ۸ درب بهشت سه درب آن به قم باز می‌شود - زنی از فرزندان من در قم از دنیا می‌رود که اسمش فاطمه دختر موسی است و به شفاعت او همه شیعیان من وارد بهشت می‌شوند)<SUP><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87#cite_note-7"></A> </SUP><o:p></o:p></SPAN></P> <UL type=disc> <LI style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; COLOR: black; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-themecolor: text1; mso-list: l2 level1 lfo2; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA><A title="علی بن موسی الرضا" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">علی بن موسی الرضا</SPAN></A>:<o:p></o:p></SPAN></LI></UL> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>هرکس نتواند به زیارت من بیاید، برادرم را در ری یا خواهرم را در <A title=قم href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">قم</SPAN></A> زیارت کند که ثواب زیارت مرا در می‌یابد.<SUP><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87#cite_note-8"></A> </SUP><o:p></o:p></SPAN></P> <UL type=disc> <LI style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; COLOR: black; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-themecolor: text1; mso-list: l3 level1 lfo3; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA><A title="جعفر صادق" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">جعفر صادق</SPAN></A>:<o:p></o:p></SPAN></LI></UL> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>الّا انَّ حرمی و حرم ولدی بعدی قم<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>(ترجمه:آگاه باشید که حرم من و حرم فرزندان بعد از من قم است)<SUP><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87#cite_note-9"></A> </SUP><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 3" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>حدیثی نقل شده از او <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>فاطمه معصومه این روایت را از دختر <A title="جعفر صادق" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">جعفر صادق</SPAN></A> نقل می‌کند که سلسله سندش در نهایت به فاطمه زهرا می‌رسد.<o:p></o:p></SPAN></P> <UL type=disc> <LI style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; COLOR: black; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-themecolor: text1; mso-list: l1 level1 lfo4; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>فاطمه زهرا، دختر محمد گفته‌است:<o:p></o:p></SPAN></LI></UL> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA>آیا فرمایش رسول خدا (ص) را در روز <A title="غدیر خم" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D9%85"><SPAN style="COLOR: black; mso-themecolor: text1">غدیر خم</SPAN></A> فراموش کرده‌اید که فرمود: هر کس من مولای اویم، علی مولای اوست، و (آیافراموش کرده‌اید) دیگر فرمایش آن حضرت را که فرمود: تو برای من همانند هارون برای موسی هستی<SUP><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87#cite_note-10"></A> </SUP><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: text1; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2017-01-08T09:43:20+01:00 shahedh.mihanblog.com سردبیر وب سایت سردار شهید علی چیت سازیان را چقدر میشناسید http://shahedh.mihanblog.com/post/846 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><A href="http://ali-chitsazian.blogfa.com/post/12"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #143c4b; FONT-SIZE: 14pt; TEXT-DECORATION: none; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; text-underline: none" lang=AR-SA>خلاصه ی زندگینامه سردار شهید علی چیت سازیان</SPAN></B></A><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA>نگاهی گذرا به زندگینامه (به قلم استاد حمید حسام) : </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA>روز تولد حضرت علی (ع) به دنیا آمد ؛<BR>یعنی سیزدهم رجب 1343.<BR>به خاطر این اسمشو گذاشتند علی .<BR>از شاگردی کارخانه یخ شروع کرد.<BR>باباش نذر کرده بود سقا بشه.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA>سرِ نترسی داشت.<BR>ساواکی و اینجور چیزا سرش نمی شد.<BR>عقلش خیلی بیشتر از سن و سالش بود.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA>هجده سالگی شد مربی استاد آموزش های نظامی از همه جورش؛<BR>تاکتیک رزمی، اسلحه شناسی، اطلاعات و عملیات</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA>اولین بار رفت جبهه مهران.<BR>نبوغ و خلاقیت بی مثال او را </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #006600; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA>علی شادمانی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA> کشف کرد.<BR>تا بیخ سنگر عراقیا می رفت.<BR>چهار گردان چشمشان به اشاره او بود.<BR>نوجوونیش رسید به انقلاب و جوونیش سهم جنگ شد.<BR>مو توی صورتش نروئیده بود که یه گروهان رو دادند دستش!<BR>توی عملیات مسلم بن عقیل، پاش تیر خورده بود اما وقتی آمد، یه تنه هفت تا اسیر هم آورد.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #cc0000; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA>حاج همت</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA> براش نقشه ها داشت، اما </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #006600; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA>[سردار] همدانی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA> زودتر جنبید و کردش فرمانده.<BR>یه نوجوان 19 ساله شد فرمانده اطلاعات-عملیات یه لشگر!<BR>تا کی!؟ تا آخر جنگ...</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></SPAN> text/html 2017-01-07T04:30:00+01:00 shahedh.mihanblog.com سردبیر وب سایت ولادت حضرت امام حسن عسگری(ع) http://shahedh.mihanblog.com/post/843 <P><FONT size=6>ولادت با سعادت </FONT></P> <P><FONT size=6></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=6>امام حسن عسگری (ع) </FONT></P> <P><FONT size=6></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=6>بر تمامی مسلمین جهان </FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P><FONT size=6>تبریک و تهنیت باد</FONT></P> <P><FONT size=6></FONT>&nbsp;</P> text/html 2016-12-31T04:30:00+01:00 shahedh.mihanblog.com سردبیر وب سایت قابل توجه دانشجویان و دستیاران شاهد و ایثارگر http://shahedh.mihanblog.com/post/848 <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #009900" size=5>اردوی زیارتی مشهد مقدس</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=4>زمان: 4/11/95&nbsp; لغایت 9/11/95</FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=4>مهلت ثبت نام: از 11/10/95 لغایت 16/10/95</FONT></P> <P><FONT size=4>بدیهی است پس از پایان تاریخ فوق هیچگونه ثبت نامی پذیرفته </FONT></P> <P><FONT size=4><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P></FONT> <P><FONT size=4>نخواهد شد و اولویت </FONT><FONT size=4>با نفرات اول ثبت نامی است.</FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P align=left><FONT color=#000099 size=5>ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه</FONT></P> text/html 2016-12-17T03:30:00+01:00 shahedh.mihanblog.com سردبیر وب سایت ولادت http://shahedh.mihanblog.com/post/842 <P><FONT size=5 face=Mihan-Nassim>میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم (ص) و</FONT></P> <P><FONT size=5 face=Mihan-Nassim></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=5 face=Mihan-Nassim>ولادت حضرت جعفر صادق (ع) مبارک باد.</FONT></P> text/html 2016-12-08T04:26:39+01:00 shahedh.mihanblog.com سردبیر وب سایت شهادت امام حسن عسگری(ع) http://shahedh.mihanblog.com/post/841 <P><FONT size=5><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff0000">شهادت</FONT> امام حسن عسگری(ع) </FONT></P> <P><FONT size=5>بر تمامی مسلمین جهان تسلیت باد</FONT></P> text/html 2016-12-06T07:30:00+01:00 shahedh.mihanblog.com سردبیر وب سایت 16آذرماه http://shahedh.mihanblog.com/post/838 <P><FONT size=6 face=Mihan-Nassim>روز دانشجو بر تمامی دانشگاهیان </FONT></P> <P><FONT size=6 face=Mihan-Nassim>این مرز و بوم تبریک و تهنیت باد</FONT> </P> text/html 2016-11-30T04:30:00+01:00 shahedh.mihanblog.com سردبیر وب سایت شهادت امام رضا(ع) http://shahedh.mihanblog.com/post/837 <FONT face=Mihan-Koodak><FONT size=6><FONT color=#ff0000>شهادت </FONT>امام رضا(ع) بر مسلمین جهان تسلیت باد</FONT></FONT> text/html 2016-11-28T04:30:00+01:00 shahedh.mihanblog.com سردبیر وب سایت 28 صفر http://shahedh.mihanblog.com/post/836 <P><FONT size=6 face=Mihan-Koodak>رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و</FONT></P> <P><FONT size=6 face=Mihan-Koodak></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=6 face=Mihan-Koodak>&nbsp;<FONT color=#ff0000>شهادت</FONT> امام حسن مجتبی (ع) بر</FONT></P> <P><FONT size=6 face=Mihan-Koodak></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=6 face=Mihan-Koodak>&nbsp;تمامی مسلمین جهان تسلیت باد</FONT> </P> text/html 2016-10-27T04:30:00+01:00 shahedh.mihanblog.com سردبیر وب سایت شهادت حضرت زین العابدین (ع) http://shahedh.mihanblog.com/post/835 <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006600; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t136 coordsize="21600,21600" o:spt="136" adj="10800" path="m@7,l@8,m@5,21600l@6,21600e"><STRONG><FONT size=4>&nbsp;شهادت امام زین العابدین (ع) </FONT></STRONG></v:shapetype></SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006600; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006600; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><v:shapetype coordsize="21600,21600" o:spt="136" adj="10800" path="m@7,l@8,m@5,21600l@6,21600e"><STRONG></STRONG></v:shapetype></SPAN><FONT size=4>&nbsp;</FONT></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006600; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><v:shapetype coordsize="21600,21600" o:spt="136" adj="10800" path="m@7,l@8,m@5,21600l@6,21600e"><STRONG><FONT size=4>بر عموم مسلمین جهان</FONT></STRONG></v:shapetype></SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006600; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><v:shapetype coordsize="21600,21600" o:spt="136" adj="10800" path="m@7,l@8,m@5,21600l@6,21600e"><STRONG><FONT size=4>&nbsp;</FONT></STRONG></v:shapetype></SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006600; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><v:shapetype coordsize="21600,21600" o:spt="136" adj="10800" path="m@7,l@8,m@5,21600l@6,21600e"><STRONG></STRONG></v:shapetype></SPAN><FONT size=4>&nbsp;</FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006600; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><v:shapetype coordsize="21600,21600" o:spt="136" adj="10800" path="m@7,l@8,m@5,21600l@6,21600e"><STRONG><FONT size=7><FONT size=4>تسلیت باد</FONT> </FONT></STRONG></v:shapetype></SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006600; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><v:shapetype coordsize="21600,21600" o:spt="136" adj="10800" path="m@7,l@8,m@5,21600l@6,21600e"><STRONG><FONT size=4></FONT></STRONG></v:shapetype></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2016-10-10T04:30:28+01:00 shahedh.mihanblog.com سردبیر وب سایت تاسوعای حسینی http://shahedh.mihanblog.com/post/833 <P><FONT size=5>تاسوعای حسینی بر مسلمین جهان تسلیت باد</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تاسوعا</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>، روز <A title="۹ محرم" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85"><SPAN style="COLOR: blue">نهم ماه محرم</SPAN></A> است. تاسوعا از ریشه <I>تسع</I> به معنای نه و نهم، فقط بر نهمین روز محرم اطلاق شده است. آخرین روزی است که <A title="حسین بن علی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C"><SPAN style="COLOR: blue">حسین بن علی</SPAN></A> سومین امام <A title=شیعیان href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: blue">شیعیان</SPAN></A> و یارانش شبانگاه آن را درک کرده‌اند و این روز به شب <A title=عاشورا href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7"><SPAN style="COLOR: blue">عاشورا</SPAN></A> پیوند خورده‌است. این روز در نزد شیعیان از اهمیت بالایی برخوردار است. شیعیان این روز را منتسب به <A title="عباس بن علی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C"><SPAN style="COLOR: blue">عباس بن علی</SPAN></A> نیز می‌دانند، و این روز را بسان روز عاشورا گرامی داشته و در آن به <A title=سوگواری href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C"><SPAN style="COLOR: blue">سوگواری</SPAN></A> می‌پردازند.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تاسوعای محرم سال ۶۱ قمری، تحرکات سپاه عمر سعد در صحرای کربلا افزایش یافت و تصمیم جنگ داشتند. حسین بوسیله برادرش عباس یک شب مهلت برای راز و نیاز گرفت. در این روز خیمه‌های یاران حسین محاصره گردید. شمر برای عباس و برادرانش امان‌نامه آورد که وی بر او نهیب زد که: «ما را امان می‌دهید در حالی‌که پسر <A title="رسول خدا" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7"><SPAN style="COLOR: blue">رسول خدا</SPAN></A> را امان نباشد؟». <A title="حسین بن علی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C"><SPAN style="COLOR: blue">حسین بن علی</SPAN></A> در این روز برای اصحاب خود خطابه ایراد کرد. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>نامه‌های ارسال شده روز تاسوعا در واقعه کربلا</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در <A title="واقعه کربلا" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7"><SPAN style="COLOR: blue">واقعه کربلا</SPAN></A> <A title="عبیدالله بن زیاد" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF"><SPAN style="COLOR: blue">عبیدالله بن زیاد</SPAN></A> دو بار به <A title="حسین بن علی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C"><SPAN style="COLOR: blue">حسین بن علی</SPAN></A> نامه نوشت؛ یکی به هنگام ورود به کربلا و دیگری در روز تاسوعا پس از ورود <A title="عمر بن سعد" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF"><SPAN style="COLOR: blue">عمر بن سعد</SPAN></A> به <A title=کربلا href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7"><SPAN style="COLOR: blue">کربلا</SPAN></A>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>نامه دوم زمانی بود که <A title="عمر بن سعد" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF"><SPAN style="COLOR: blue">عمر بن سعد</SPAN></A> با لشکر عظیمی به <A title=کربلا href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7"><SPAN style="COLOR: blue">کربلا</SPAN></A> آمد و در برابر لشکر محدود <A title="حسین بن علی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C"><SPAN style="COLOR: blue">حسین بن علی</SPAN></A> ایستاد. فرستاده</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ٔ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> <A title="عمر بن سعد" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF"><SPAN style="COLOR: blue">عمر بن سعد</SPAN></A> نزد <A title="حسین بن علی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C"><SPAN style="COLOR: blue">حسین بن علی</SPAN></A> آمد؛ سلام کرد و نامه ابن سعد را به <A title="حسین بن علی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C"><SPAN style="COLOR: blue">حسین بن علی</SPAN></A> داد: «مولای من! چرا به دیار ما آمده‌ای؟»<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><A title="حسین بن علی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C"><SPAN style="COLOR: blue">حسین بن علی</SPAN></A> در پاسخ گفت: «اهالی شهر شما به من نامه نوشتند و مرا دعوت کرده‌اند، و اگر از آمدن من ناخشنودند باز خواهم گشت.»</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SUP><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SUP><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>خوارزمی نیز روایت کرده است: <B>«</B><A title="حسین بن علی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C"><SPAN style="COLOR: blue">حسین بن علی</SPAN></A> به فرستاده عمرسعد گفت: «از طرف من به امیرت بگو، من خود به این دیار نیامده‌ام، بلکه مردم این دیار مرا دعوت کردند تا به نزدشان بیایم و با من بیعت کنند و مرا از دشمنانم باز دارند و یاریم نمایند، پس اگر ناخشنودند از راهی که آمده‌ام باز می‌گردم.»<B>»</B><SUP><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7#cite_note-6"></A></SUP></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SUP><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SUP><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>وقتی فرستاده عمرسعد بازگشت و پاسخ حسین را بازگو کرد، ابن سعد گفت: «امیدوارم که خداوند مرا از جنگ با <A title="حسین بن علی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C"><SPAN style="COLOR: blue">حسین بن علی</SPAN></A> برهاند» آنگاه این خواسته <A title="حسین بن علی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C"><SPAN style="COLOR: blue">حسین بن علی</SPAN></A> را به اطّلاع <A title="عبیدالله بن زیاد" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF"><SPAN style="COLOR: blue">ابن زیاد</SPAN></A> رساند ولی او در پاسخ نوشت: «از حسین بن علی بخواه، تا او و تمام یارانش با یزید بیعت کنند. اگر چنین کرد، ما نظر خود را خواهیم نوشت....» چون نامه ابن زیاد به دست ابن سعد رسید، گفت: «تصوّر من این است که عبیدالله بن زیاد، خواهان عافیت و صلح نیست.» عمرسعد، متن نامه عبیدالله بن زیاد را نزد <A title="حسین بن علی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C"><SPAN style="COLOR: blue">حسین بن علی</SPAN></A> فرستاد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><A title="حسین بن علی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C"><SPAN style="COLOR: blue">حسین</SPAN></A> گفت: «من هرگز به این نامه ابن زیاد پاسخ نخواهم داد. آیا بالاتر از مرگ سرانجامی خواهد بود؟! خوشا چنین مرگی»<SUP><A href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7#cite_note-7"></A></SUP></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SUP><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SUP><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2016-10-02T10:30:00+01:00 shahedh.mihanblog.com سردبیر وب سایت روز اول ماه محرم http://shahedh.mihanblog.com/post/823 <P style="TEXT-ALIGN: justify">بدانكه این ماه ، ماه حُزن اهل بیت علیهم السلام و شیعیان ایشان است و از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت استكه چون ماه محرّم داخل مى شد پدرم را كسى خندان نمى دید و اندوه و حُزن پیوسته بر او غالب مى شد تا روز دهم چون روز عاشورا مى شد آن روز، روز مصیبت و حزن و گریه او بود و مى فرمود امروز روزى است كه حسین علیه السلام شهید شده است .</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"><STRONG>اعمال شب و روز اول محرم</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">شب اوّل سیّد در اقبال براى این شب چند نماز ذكر فرموده :</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(51,102,255)">اوّل :</SPAN></STRONG> صد ركعت در هر ركعت حمد و توحید بخواند .</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"></P> text/html 2016-09-28T07:48:42+01:00 shahedh.mihanblog.com سردبیر وب سایت لیست اسامی قرعه کشی کربلای معلاء http://shahedh.mihanblog.com/post/832 <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>لیست اسامی قرعه کشی کربلای معلی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <DIV align=center> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-table-dir: bidi" dir=rtl class=MsoTableGrid border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 48.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=64> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>ردیف </SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 123.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>نام و نام خانوادگی </SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 124.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>واحد مربوطه </SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 49.6pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=66> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>اصلی </SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 45.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>ذخیره </SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 48.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=64> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>1</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 123.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>آقای مراد آقایی </SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 124.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>بعثت</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 49.6pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=66> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=ltr class=MsoListParagraph align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 45.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 2"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 48.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=64> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>2</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 123.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>آقای ناصر احمدی تابش</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 124.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>معاونت دانشجویی</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 49.6pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=66> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 45.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=ltr class=MsoListParagraph align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 3"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 48.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=64> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>3</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 123.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>یوسف الماسیان </SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 124.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>مرکز بهداشت </SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 49.6pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=66> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=ltr class=MsoListParagraph align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 45.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 4"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 48.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=64> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>4</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 123.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>شهرام پور بیاتی </SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 124.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>معاونت تحقیقات و فناوری </SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 49.6pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=66> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 45.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=ltr class=MsoListParagraph align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 5"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 48.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=64> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>5</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 123.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>مهدی عفاف </SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 124.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>نیروی انسانی</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 49.6pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=66> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=ltr class=MsoListParagraph align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 45.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 6"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 48.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=64> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>6</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 123.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>علی وحدتی راد</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 124.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>معاونت غذا و دارو </SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 49.6pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=66> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 45.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=ltr class=MsoListParagraph align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 7"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 48.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=64> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>7</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 123.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>محمد رضا رنجبران </SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 124.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>بعثت</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 49.6pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=66> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=ltr class=MsoListParagraph align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 45.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 8"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 48.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=64> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>8</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 123.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>احمد دلاوری </SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 124.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>فرشچیان قلب</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 49.6pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=66> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 45.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=ltr class=MsoListParagraph align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 9"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 48.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=64> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>9</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 123.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>علی پاشائی محتاج </SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 124.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>بعثت</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 49.6pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=66> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=ltr class=MsoListParagraph align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 45.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 10; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 48.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=64> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>10</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 123.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=164> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>نبی اله رنجبران </SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 124.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=167> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>بعثت</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 49.6pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=66> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=ltr class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 45.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=60> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=ltr class=MsoListParagraph align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Wingdings; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">ü<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P>برای مشاهده ادامه اسامی&nbsp;ا<A title="" href="file:///e:/لیست%20اسامی%20قرعه%20کشی%20کربلای%20معلی.rar" target="">ینجا</A> کلیک کنید </P>